Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunță concurs cu privire la suplinirea postului temporar vacant de inspector controlul asupra executării hotărîrilor al Serviciului managementul documentelor

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs cu privire la suplinirea postului temporar vacant de inspector controlul asupra executării hotărîrilor al Serviciului managementul documentelor

 

1. Scopul general al postului:

 

Ţinerea evidenţei stricte şi procesului de executare a documentelor luate la control şi a petiţiilor cu acordarea  ajutorului metodologic subdiviziunilor structurale ale Ministerului, întru executarea în termen a acestora.

 

2. Sarcinile de bază:

  1. Înregistrarea şi ţinerea evidenţei stricte şi executării în termen a documentelor și petiţiilor parvenite în adresa Ministerului ;
  2. Ţinerea evidenţei stricte  şi executării în termen a documentelor luate la control parvenite în adresa Ministerului;
  3. Înregistrarea şi expedierea corespondenţei de ieşire conform destinaţiei;
  4. Exercitarea lucrărilor curente întru realizarea obiectivelor Serviciului.

 

3. Condiţii de bază:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) cunoaște limba de stat;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

Cerinţe specifice:

Studii:  superioare

Experienţă profesională:

- Experienţa de activitate în domeniul secretariatului minim de un an, preferabil în serviciul public;

- Abilităţi de utilizare a computerului ( Word, Exell, PowerPoint ,1C)

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de persoane, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

4. Salariul de funcție – de la 2160 lei, sporuri și suplimente conform legislației în vigoare

 

5. Bibliografia

-       Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 „Cu privire la Guvern”;

-       Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 „Privind actele legislative”;

-       Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 618 din 05.10.1993 "Pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea  lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova"

-       Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 208 din 31 martie 1995  „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice, organizaţiilor legal constituite, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova"

-       Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 "Cu privire la petiţionare",

-       Legea  nr. 982 din 11.05.2000 "Privind accesul la informaţie"

 

6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  • CV;
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;
  • copia carnetului de muncă;
  • recomandări de la locul precedent de muncă

 

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiția de prezentare a documentelor în original pînă la data limită de depunere)

 

7. Data limită de depunere a documentelor: 22.08.2014, inclusiv.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

               Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

               telefon- (022) 204-583

               e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md, ana.grigoras@madrm.gov.md

               adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

               mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.