Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului, contabil-șef al Serviciului evidență contabilă din cadrul Secției financiar-administrative

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului, contabil-șef al Serviciului evidență contabilă din cadrul Secției financiar-administrative

 

 Scopul general al funcţiei:

 

Coordonarea procesului de elaborare și promovare a politicii administrative a Ministerului, organizarea și asigurarea evidenței  contabile în cadrul aparatului Ministerului, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea evidenței contabile în cadrul Ministerului;

2. Elaborarea propunerilor pentru proiectele Legii bugetului de stat și CBTM ale aprataului Ministerului;

3. Monitorizarea executării bugetului de stat;

4. Primirea și verificarea rapoartelor financiare de la instituțiile subordonate și acordarea asistenței metodologice instituțiilor din subordine;

5. Evidența decontărilor pe creanțe și datorii;

6. Întocmirea rapoartelor financiare.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul evidenței contabile, economiei, finanțelor Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile de activitate al Serviciului.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 18.04.2018, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022) 204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia:

 

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

-          Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

-          Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

-          Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-          Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-          Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

-          Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04. 1997;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 28.04.1993 cu privire la retribuirea muncii specialiștilot încadrați în procesul de atestare a cadrelor științifice și didactice, a membrilor Comisiei Medicamentului, a membrilor consiliilor metodologice consultative pentru evidența contabilă în economia națională ți instituțiile bugetare și ai altor comisii de experți;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calcularea salariului mediu;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaților organizațiilor de drept public din sfera științei și inovării finanțate de la bugetul de stat;

-          Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind clasificația bugetară