Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef adjunct al Direcției management informațional integrat de mediu

 

 


 

Domeniu de activitate:

Informatica, Tehnologii informaționale şi comunicaţii

 

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

 

Scopul general al funcţiei: 

Realizarea activităților ce ţin de asigurarea funcționării sistemelor informaționale în cadrul Agenției.

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea, crearea și administrarea sistemului informațional integrat de mediu;
  2. Asigurarea funcționalității Sistemului informațional „Cadastrul de stat al obiectelor şi complexelor din fondul ariilor naturale protejate de stat”;
  3. Asigurarea funcționalității Sistemului informațional „Registrul spațiilor verzi”;
  4. Asigurarea funcționalității Sistemului informațional „Registrul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică”;
  5. Asigurarea funcționalității Sistemului informațional „Lista speciilor de plante și animale cu regim special de protecție”.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

 a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Cerinţe specifice:

 Studii: superioare de licență, masterat sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Experienţă profesională:

-  3 ani de experiență profesională în domeniul vizat;

-  experiență de muncă în instituții publice va constitui un avantaj.

 

Cunoştinţe:

- cunoașterea legislației  în domeniul tehnologiilor informaționale și a practicilor pozitive în domeniu;

- procedee de gestiune și conducere;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Condiţiile de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz.

Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauză la masă 12.00 – 13.00.

Activitate preponderent de birou.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 10.12.2018, ora16.00

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

 

Alla Cucereanu, specialist principal al Serviciului resurse umane

Telefon – 065 221 17

e-mail- alla.cucereanu@mail.ru

adresa – sediul Agenției de Mediu,

mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, biroul nr. 5

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Email sau personal.

 

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu”.

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 20-XVI din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;

Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova;

Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic;

Legea nr.133 din 08.07.2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal;

Lege nr. 1069 din  22.06.2000 cu privire la informatică;

Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”;

Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică;

Hotărârea Guvernului Nr. 733 din  28.06.2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice.

 

 

Documente atașate: