Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru calitatea aerului (cu statut de direcție în componența direcției generale)

 


 

 

Cod funcție B31

Funcție publică de conducere

 

Domeniu de activitate:

Ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

       

Scopul general al funcţiei: 

Organizarea procesului de monitorizare a calităţii aerului.

Sarcinile de bază:

1. Organizarea şi supravegherea procesului de monitorizare a calităţii aerului atmosferic de la rețeaua municipală  - 6 stații (cu efectuarea investigațiilor operative zilnice până la orele 11), cât și a postului de supraveghere continuu din localitatea Mateuți și stației transfrontaliere din or. Leova care monitorizează masele de aer ce traversează teritoriul Republicii Moldova;

2. Elaborarea rapoartelor de validare a metodelor şi estimarea incertitudinii metodelor de încercări conform cerinţelor  SM SM EN ISO/IEC 17025:2018;

3. Contribuirea la stagierea şi instruirea personalului, coordonarea procesului de asigurare a laboratorului cu reagenți și consumabilele necesare pentru activitatea zilnică.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licență, master sau echivalente în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică.

Experienţă profesională:

- 3 ani de experiență profesională în domeniu;

- experiența de muncă în instituții publice va constitui un avantaj.

 

Cunoştinţe:

- cunoașterea legislației în domeniu;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Condiţiile de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz.

Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauză la masă 12.00 – 13.00.

Activitate preponderent de birou.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 10.12.2018, ora16.00

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

 

Alla Cucereanu, specialist principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 065 221 17

e-mail- alla.cucereanu@mail.ru

adresa – sediul Agenției de Mediu,

mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, biroul nr. 5

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Email sau personal.

 

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu”.

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.
 

Acte normative în domeniul de specialitate:

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 24.04.2014;                

Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009;                                                                                       

Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;                              

Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Legea nr.1422 din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic;

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

 

Documente atașate: