Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului audit intern

 Scopul general al funcţiei:  Asigurarea eficacității sistemului de management financiar și control în cadrul entității, contribuind la obținerea plusvalorii și îmbunătățirii acestuia.Sarcinile de bază:                                  

  1. Elaborarea planului anual de acțiuni privind desfășurarea misiunilor de audit;
  2. Oferirea recomandărilor necesare pentru întocmirea raportului de audit intern;
  3. Monitorizarea implementării  recomandărilor oferite în cadrul misiunii de audit.
  4. Efectuarea activităţii de audit și control intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control intern al structurii audiate;
  5. Elaborarea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul structurii auditate;
  6. Documentarea constatărilor de audit în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu Standardul Național de Audit Intern;
  7. Monitorizarea realizării recomandărilor misiunilor de audit. 

Condiţiile de participare la concurs:  Condiţii generale: a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. Cerinţe specifice: Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, finanțelor publice, economice, contabilității și auditului. Experienţă profesională: doi ani de experiență profesională în domeniul audotului, cursuri de perfecționare în domeniul managementul financiar public intern. Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1, deținerea certificatului de calificare al auditorului.Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă. Documente ce urmează a fi prezentate:a) formularul de participare;b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; d) copia carnetului de muncă; e) certificatul medical;f) cazierul judiciar;g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.Data limită de depunere a documentelor: 15.11.2018, ora1600.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umanetelefon- (022) 204-583, (022)-204-575e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.mdadresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umanetelefon- (022) 204-575e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md Bibliografia Constituţia Republicii Moldova;Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi MediuluiActe normative în domeniul serviciului public:Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici; Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. Acte legislative și normative în domeniul de specialitate:Legea nr. 181 din  25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010;Hotărîrea Guvernului nr.597 din 02 iulie 2010 „Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern”;Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82 din 29 noiembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit Intern”;Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 28 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Standardelor Generale de Audit;Codul etic al auditorului intern aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010;Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public nr.118 din 29.12.2008;Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public nr.100 din 29.08.2012               

Documente atașate: