Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției politici de management integrat al resurselor de apă

Scopul general al funcţiei: 

 Elaborarea și promovarea po9liticii de stat în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, întru asigurarea calității resurselor de apă și accesul populației la surse sigure de apă potabilă și condiții de sanitație îmbunătățite.

Sarcinile de bază:                                  

  1. Coordonarea procesului de elaborare și promovare a documentelor de politici și a proiectelor de acte normative în domeniul managementului integrat al resurselor de apă.
  2. Elaborarea și promovarea  cadrului normativ pentru realizarea angajamentelor asumate în cadrul Convențiilor de mediu.
  3. Generalizarea și prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluarea implementării documentelor de politici pe domeniu.
  4. Implementarea sistemului de management financiar și control, cu aplicarea tehnicilor de management al riscurilor. 

Condiţiile de participare la concurs: 

Condiţii generale: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Cerinţe specifice: 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul ecologiei, protecției mediului, hidroameliorației.

Experienţă profesională: patru ani de experiență profesională în domeniile de activitate a direcției, preferabil doi ani de experiență managerială în serviciul public. 

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B2, cunoașterea legislației în domeniu

Abilităţi: abilități de organizare a activităților, abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă. 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 03.12.2018, ora1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte legislative și normative în domeniul de specialitate:

 

 Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011;

Legea 303 din 13 decembrie 2013

Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014

Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, aprobat prin hotărîrea Guvernului 814 din 17.10.2017

Planul de gestionarea a districtului bazinului hidrografic Dunăre, Prut și Marea Neagră (încă nu este publicat în Monitorul Oficial)

Hotărîrea de Guvern nr. 950 din 25.11.2013  pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în eisaruri de apă pentru localitățile urbane și rurale.

Acordul  dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.

Documente atașate: