Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului administrare a patrimoniului de stat şi fondului funciar

 Scopul general al funcţiei:

 

 Promovarea politicilor de stat în domeniul administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar.

Sarcinile de bază:                                  

  1. Elaborarea, promovarea, avizarea și monitorizarea actelor legislative și normative de domeniu.
  2. Examinarea materialelor și proceselor de dare în locațiune/arendă sau comodării a activelor neutilizate neutilizate ale întreprinderilor subordinate privind oportunitatea casării/gajării bunurilor raportate la mijloace fixe.
  3. Elaborarea propunerilor de optimizare sau sau de privatizare a bunurilor, inclusive a fondului funciar.
  4. Acumularea și generalizarea dărilor de seamă privind patrimonial public aflat în gestiunea economică a entităților subordinate.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, finanțelor publice, economice, cadastrului ș.a.

Experienţă profesională: doi ani de experiență profesională în domeniul de activitate a serviciului.

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 23.01.2019, ora1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului”;

Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului cu modificările ulterioare;

Legea  nr. 246 din 23.11.2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală;

Legea nr. 1134 din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni;