Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat Informativ referitor la desfăşurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol (sonda nr. 3)

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, anunţă desfăşurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de cercetare hidrogeologică a sectorului de subsol (sonda nr. 3), situat pe teritoriul Penitenciarului nr. 18 din s. Brăneşti, r-nul Orhei.

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 75-77, art. 197) şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009  (Monitorul Oficial, 2009, nr. 144-147, art. 633).

            Concursul va fi organizat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare Organizator).

1.      Obiectul concursului

 

Sectorul de subsol (sonda 3) solicitat  pentru cercetare hidrogeologică este situat pe teritoriul Penitenciarului nr. 18 din s. Brăneşti, r-nul Orhei (sonda nr. 3).

      Conform datelor stocate în Fondul de stat de informaţii privind subsolul din cadrul Agenţiei, sonda arteziană nr. 3 a fost forată în anul 1978 pentru asigurarea cu apă a obiectului ОЩ 29/3 (actualmente Penitenciarul nr. 18) de pe lângă Ministerul Afacerilor Interne al URSS. Conform pașaportului tehnic, adîncimea sondei constituie 120 m, cota absolută a gurii de sondă +60,0 m.

Din structura geologică a regiunii fac parte roci de vârsta sarmațianului mediu și sarmațianului inferior, din punct de vedere litologic prezentate de calcare detrice, oolitice-nubeculare de culoare cenușiu-deschise, slab recristalizate, cu intercalații de argilă și calcare oolitice-detrice, recristalizate, fisurate.

Cercetarea hidrogeologică are ca scop evaluarea cantitativă, și stabilirea posibilității de utilizare a apelor subterane în scopuri de îmbuteliere în calitate de apă minerală naturală.

Informaţia detaliată privind condiţiile hidrogeologice în regiunea dată este prezentată în pachetul de documentaţie geologică, elaborat de către Organizator.

 

2.      Condiţiile de participare la concurs

 

La concurs pot participa persoane juridice (întreprinderi private, de stat, mixte) (în continuare ofertanţi) care sânt înregistrate în Republica Moldova ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat prin prezentarea ofertelor întocmite conform condiţiilor stipulate în anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului  nr. 570 din 11.09.2009, dar nu se admit pretendenţii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, care au restanţe ce depăşesc o perioadă fiscală, impozite, taxe şi alte plăţi, faţă de bugetul de stat, care în activitatea anterioară au comis încălcări ale legislaţiei miniere ce au condus la anularea licenţei şi a perimetrului minier.

Angajamentul oficial al ofertantului de a participa la concurs îl constituie depunerea cererii de participare şi documentele necesare conform prevederilor anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, pe adresa Organizatorului, până la data de 1 martie 2018, începând cu data publicării comunicatului informativ cu privire la desfăşurarea concursului în Monitorul Oficial, zilnic, între orele 8-00 şi 17-00, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă, duminică) pe adresa MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, Agenţia  pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Oferta depusă se consideră recepţionată după prezentarea copiilor documentelor de plată care confirmă achitarea de către ofertant a taxei de participare la concurs, stabilită în mărime de 200 lei, şi 3 000 lei, costul achiziţionării pachetului de documentaţie geologică.

 

 

Plăţile respective se transferă pe contul Organizatorului:

Beneficiar:  MF TT  Chisinau bugetul de stat  AGRM

Cod IBAN MD53TRPAAA142310A15445AE,

c/f 1007601001260

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul  băncii TREZMD 2X (taxa de 200 lei şi 3000 lei);

 

Ofertele prezentate după expirarea termenului stabilit nu se examinează şi se restituie ofertanţilor nedeschise.

Conţinutul ofertei se consideră secret comercial.

După procurarea setului de documentaţie geologice ofertantul este în drept:

- să solicite şi să obţină explicaţii referitoare la conţinutul documentaţiei geologice achiziţionate;

-  să viziteze sectorul de subsol în teren;

-  să retragă cererea de participare la concurs fără restituirea taxei de participare și a costului pachetului de documentaţie geologică.

Concursul pentru selectarea beneficiarului la folosirea sectoarelor de subsol  se va desfăşura la data de 2 martie 2018, ora 1400, în incinta Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei 156.

Rezultatele concursului vor fi  publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi plasate pe pagina web a Ministerului Mediului timp de 10 zile după aprobarea procesului verbal.

Criteriile de evaluare a ofertelor privind valorificarea industrială a zăcămintelor de substanțe minerale utile, stabilite şi aprobate de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale în temeiul art. 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02 februarie 2009 şi pct.21 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11 septembrie  2009, sînt

-    Deţinerea  terenurilor în posesie în limitele  sectorului de subsol expus la concurs pentru efectuarea cercetărilor geologice.

-     Potenţialul economic şi financiar.

-     Experienţă, istoric pozitiv de activitate în domeniu.

 

3.      Alte informaţii

 

Materialele pentru participare la concurs se prezintă în mod oficial la Organizator, în limba de stat a Republicii Moldova, sau într-o altă limbă cu traducerea obligatorie în limba de stat.

Telefoane de contact : (022) 75 14 47    (022) 71 97 49