Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Direcția politici de producție, procesare și reglementare a catității produselor de origine animalieră


 

Lista asociațiilor din domeniul zootehnie

 

Lista întreprinderilor din sectorul zootehnic

 

Lista instituțiilor publice din domeniul zootehnic

 

Acte legislative și normative în domeniul zootehnie

 

Lista fermelor zootehnice de prăsilă

 


 

 

 

Direcția politici de producție, procesare și reglementare a catității

produselor de origine animalieră

 

Direcţia are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Ministerului la elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a sectorului zootehnic, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii acestuia, precum şi asigurarea securităţii alimentare a ţării, în vederea creării premiselor pentru creşterea permanentă a bunăstării populaţiei.

Funcțiile de bază ale Direcției sunt:

a) elaborarea şi promovarea politicii de stat de dezvoltare durabilă a domeniilor:

  • zootehniei, inclusiv dezvoltarea resurselor genetice, modernizarea şi restructurarea tehnologică a complexului zootehnic, etc.;
  • producerii şi promovării producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pentru export, prin sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului zootehnic, precum şi asigurarea securităţii alimentare a ţării;
  • dezvoltării pieţelor de produse de origine animală, sporirii siguranţei alimentare, inclusiv efectuarea analizelor de impact ale politicilor;

b) planificarea strategică, analiza, monitorizarea şi evaluarea politicilor în sectorul zootehnic, elaborate în scopul asigurării corespunderii acestora cu strategiile şi programele naţionale şi ajustarea politicilor existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;

 

c) reglementarea modului de organizare şi funcţionare a pieţelor produselor agroalimentare, în ce priveşte produsele de origine animală;

 

d) asigurarea implementării politicilor în domeniile pieţelor agroalimentare, în ce priveşte produsele de origine animală, la nivel naţional şi local, colaborarea în acest sens cu reprezentanţii autorităţilor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-media;

 

e) reprezentarea, în condiţiile legii, a Ministerului în relaţiile cu organismele internaţionale şi naţionale pe problemele domeniului de activitate;

 

f) participarea la formarea specialiștilor în domeniul zootehnic, inclusiv și schimbul de experiență în ţară şi din străinătate;

 

g) susţinerea activităţii agenţilor economici din sectorul zootehnic, prin crearea condiţiilor necesare pentru exportul şi importul producţiei zootehnice;

 

h) contribuirea la promovarea politicii orientate spre asigurarea folosirii raţionale a resurselor genetice, promovarea politicii de implementare a tehnologiilor moderne de creştere a animalelor, în scopul sporirii eficienţei producţiei zootehnice;

 

i) elaborarea şi aprobarea, în condiţiile legii, precum şi monitorizarea implementării actelor normative în sectorul zootehnic, în vederea supravegherii conformităţii produselor;

 

j) contribuirea la promovarea politicii investiţionale prin atragerea investiţiilor autohtone şi străine în sectorul zootehnic cu elaborarea şi propunerea spre adoptare şi implementare a unor măsuri adecvate de ordin legislativ şi financiar;

 

k) promovarea unei politici de subvenţionare argumentată şi justificată, cu utilizarea mecanismelor clare şi transparente de distribuire a fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli  în sectorul zootehnic;

 

l) contribuirea la implementarea realizărilor ştiinţifice în zootehnie;

 

m) asigurarea dezvoltării complexului zootehnic prin promovarea şi implementarea unei politici ramurale moderne, aplicarea tehnologiilor avansate, protecţia şi ameliorarea resurselor genetice animale cu potențial genetic înalt;

 

Structura și atribuțiile principale ale Direcţiei sunt:

 

Direcția este compusă structural din cinci unități:

  • Șef Direcție – 1 unitate;
  • Consultant principal - 2 unități;
  • Consultant superior - 2 unități;

 

Atribuțiile principale ale Direcției sunt:

a) elaborarea şi avizarea proiectelor de legi, hotărîri ale Parlamentului şi Guvernului, altor acte normative în domeniul zootehnic, prin armonizarea acestora la cerinţele Uniunii Europene, inclusiv elaborarea Notelor Informative, Analizei Impactului de Reglementare, întocmirea, după caz, a tabelului de concordanţă cu actul UE, precum şi publicarea proiectelor pe pagina web a Ministerului, conform prevederilor Legii 239-XVI din 13.11.2008;

 

b) monitorizarea, analiza şi evaluarea situaţiei în domeniu, a tendinţelor de dezvoltare şi raportare a datelor obţinute;

 

c) participarea la elaborarea şi coordonarea executării documentelor de politici intersectoriale ce țin de zootehnie;

 

d) elaborarea şi promovarea politicilor de subvenţionare a producătorilor agricoli  în sectorul zootehnic;

 

e) monitorizarea şi contribuirea la asigurarea securităţii alimentare a ţării, în ceea ce priveşte produsele zootehnice;

 

f) coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare a prevederilor actelor normative în sectorul zootehnic;

 

g) coordonarea şi monitorizarea procesului de implementare în sectorul zootehnic a proiectelor finanţate de către partenerii de dezvoltare;

 

h) monitorizarea situaţiei în ramură privind executarea drepturilor omului şi prezentarea sistematică a informaţiei cu privire la acţiunile întreprinse în vederea realizării Programului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului;

 

i) monitorizarea şi contribuirea la executarea prevederilor Programelor de dezvoltare din sector;

 

k) colaborarea cu subdiviziunile Ministerului la elaborarea şi implementarea mecanismelor juridice, financiare şi instituţionale necesare pentru promovarea unei politici unice de interacţiune dintre producătorii de materie primă din sectorul zootehnic, întreprinderile de prelucrare a acesteia şi structurile comerciale şi financiare, în scopul asigurării integrale a capacităţilor de prelucrare cu materie primă de calitate, echilibrării relaţiilor economico-financiare şi patrimoniale dintre producătorii şi procesatorii producţiei zootehnice;

 

l) asigurarea dezvoltării reproducerii animalelor de prăsilă, precum şi a coordonării, în condiţiile legislaţiei în vigoare, a producerii, întreţinerii, importului, exportului şi comercializării produselor zootehnice, resurselor genetice animale, precum şi a altor produse de origine animală;

 

m) monitorizarea şi coordonarea procesului de dezvoltare a tehnologiilor în sectorul zootehnic şi promovarea aplicării acestor tehnologii la nivel naţional;

 

n) studierea şi monitorizarea pieţei interne şi externe a produselor de origine animală, prognozarea pieţei interne, promovarea intereselor producătorului autohton pe aceste pieţe;

 

o) contribuirea la dezvoltarea climatului investiţional favorabil pentru investitorii străini şi autohtoni, precum şi perfecţionarea instrumentelor de atragere a investiţiilor autohtone şi străine în sectorul zootehnic, inclusiv de promovare a exporturilor de produse animaliere;

 

p) contribuirea la instruirea specialiştilor din sectorul zootehnic, promovarea implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în zootehnie;

 

r) colaborarea cu subdiviziunile Ministerului la elaborarea actelor normative conformate cu acordurile internaţionale şi, în special, ale UE, inclusiv în baza standardelor Comisiei Codex Alimentarius;

 

s) contribuirea, în măsura competenţei sale, la modernizarea sistemului autohton de management al calităţii, de inofensivitate a produselor de origine animală în vederea creşterii valorii acestor produse, precum şi respectarea condiţiilor de calitate şi siguranţă alimentară.

 

Alte atribuţii:

 

a) reprezentarea, în limitele competenţelor sale, intereselor statului şi a Ministerului în problemele de competenţă în cadrul organizaţiilor internaţionale;

 

b) elaborarea propunerilor pentru strategiile de dezvoltare durabile şi a soluţiilor de reformare în sectorul zootehnic;

 

c) prezentarea conducerii Ministerului rapoartele privind rezultatele activităţii Direcţiei;

 

d) elaborarea propunerilor privind formarea bugetului de stat referitoare la compartimentul sectorului zootehnic;

 

e) asigurarea transparenţei realizării politicii de stat prin asigurarea publicaţiilor în mass-media şi participarea la emisiunile radio şi TV;

 

f) conlucrarea cu organizaţiile neguvernamentale şi agenţii economici autohtoni la dezvoltarea şi implementarea politicilor din domeniu;

 

g) monitorizarea utilizării eficiente a mijloacelor bugetului de stat şi a mijloacelor speciale repartizate instituţiilor din subordine;

 

h) examinarea, în termenele stabilite de legislaţia în vigoare, a sarcinilor indicate de instanţele ierarhic superioare, adresărilor autorităţilor administraţiilorpublice centrale şi locale, întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor juridice şi fizice, petiţiilor adresate de către cetăţeni şi, în limitele competenţelor sale, propunerea soluţiilor de rezolvare a problemelor abordate;

 

i) audierea cetăţenilor cu probleme din domeniul zootehnic.

 

Consultații pentru agenții economici și persoanele fizice cu probleme din domeniul zootehnic:

Pentru primirea informațiilor mai detaliate, agenții economici și persoanele fizice se pot adresa:

 

Tatiana NISTORICĂ - Șef al Direcției

Tel: 0-22-204-506

E-mail: tatiana.nistorică@madrm.gov.md

 

Valentin ROȘCA - Consultant principal

Tel: 0-22-204-522

E-mail: valentin.rosca@madrm.gov.md

 

Lucia DĂNĂILĂ - Consultant principal

Tel: 0-22-204-522

E-mail: lucia.danaila@madrm.gov.md

 

Viorica ȚURCANU - Consultant superior

Tel: 0-22-204-568

E-mail: viorica.turcanu@madrm.gov.md

 

Parascovia Budjeti – Consultant superior

Tel: 0-22-204-568

E-mail: parascovia.budjeti@madrm.gov.md