Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS         Widget Informer      

Funcții vacante

A N U N Ț

cu privire la concursul  pentru selectarea candidatului

la funcția vacantă de director adjunct

al Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

  În conformitate cu art. 16, alin. (2), lit. h) al Legii nr. 276  din  16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, Consiliul de supraveghere a instituției (Consiliu) anunță concursul de selectare a candidatului la funcția de director adjunct al Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (IP AIPA).

 

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

a)       să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b)      să cunoască limba de stat, scris și vorbit;

c)       să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, la nivel mediu;

d)      să aibă studii în unul din domeniile – agricol, tehnic, economic, financiar sau juridic, cu experiență de lucru de cel puțin 5 ani în unul din aceste domenii, precum și cel puțin 3 ani experiență de muncă în funcție de conducere;

e)       să posede o reputație ireproșabilă;

f)        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

g)       nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h)      să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

i)         nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

 

Candidații la funcția vacantă de director adjunct al IP AIPA urmează să depună pe numele Consiliului un dosar care include următoarele documente:

a)       cerere de participare la concurs;

b)      dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)       curriculum vitae;

d)      copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e)       dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 ani în funcție de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

f)        cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

g)       declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

 

Candidații vor depune dosarele complete la Consiliu pe adresa: municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162 (sediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură), etajul 17, anticamera, sau la adresa electronică – maria.catana@aipa.gov.md , în perioada 12.10.2017 - 26.10.2017, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08.00 – 17.00.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Maria Catana, tel: 022 222 774. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților la suplinirea funcțiilor vacante de director și directori adjuncți ai Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură poate fi accesat AICI.”