Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la concurs Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0.788 m din s. Domulgeni, r-nul Florești

 


 

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile pentru:Construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 0.788 km din s. Domulgeni, r-nul Florești.

 

Setul de documente poate fi procurat după achitarea taxei de participare în valoare de 200 lei pentru fiecare set. Rechizitele bancare sunt urmatoarele:

  • Cont IBAN: MD90TRPIAA145150C15465AC
  • beneficiar: MF-TT Chişinău-bugetul de stat Unitatea IFAD;
  • cod fiscal: 1008601001038;
  • destinaţia plăţii: p/u setul de documente (cu indicarea localităţii).

 

Ordinul de plată și cererea de eliberarea a setului de documente urmează a fi expediate la adresa: office@ucipifad.md și procurement@ucipifad.md.

 

Cerințe minime:       

1)     Volumul minim anual de lucrări de construcţii necesare pentru acceptarea Ofertantului, în oricare dintre ultimii trei ani, va fi: 4,6 mln MDL;

2)     Experienţa pe parcursul ultimilor 3 ani ca prim contractant în construcţia a cel puţin unei lucrări de aceeași valoare şi complexitate echivalentă cu lucrările solicitate de Angajator (pentru a satisface această cerinţă, lucrările indicate trebuie să fie finalizate în proporţie de minim 70%);

3)     Diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere (a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

4)     Propuneri pentru disponibilitatea echipamentului esenţial (propriu, leasing, chiria, etc.) enumerat în Datele despre Licitație.

 

Documente obligatorii pentru a fi prezentate:

(a) Extras din Registrul Independent (pentru Societăţile pe Acţiuni) sau Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau Decizia de Fondare (pentru Întreprinderile Individuale) privind structura capitalului asociaților întreprinderilor;

(b) diriginte de șantier atestat în domeniul construcţiilor rutiere ( a. drumuri şi piste de aviaţie și b. poduri) cu prezentarea obligatorie a certificatului care atestă acest fapt;

(c) Bilanţul contabil anual pentru ultimii 3 ani de dare de seamă, vizat de organele de statistică;

(d) Formularul standard al ofertei;

(e) Lista cantităţilor de lucrări cu indicarea preţurilor -obligatoriu;

(f) Informaţia despre calificare şi documentele anexate la aceasta (inclusiv copia Procesului verbal de terminare a unei lucrări de aceeași valoare și complexitate);

(g) Garanţia de participare la licitaţie;

(h) Aviz de la Agenția pentru Supraveghere Tehnică;

(i) Graficul calendaristic de executare a lucrărilor;

(j) Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere;

(k)  Declarație privind situaţia personală a operatorului economic și alte documente adiționale.

 

Ofertele urmează a fi prezentate în plicuri sigilate pînă la data de 16 august 2019, ora 11:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc în aceeaşi zi în incinta UCIP-IFAD (of. 1304)  la ora 11:15. Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md

 

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004, Republic of Moldova. E-mail: procurement@ucipifad.md

 

Modelul scrisorii pentru exprimarea interesului  și alte detalii despre concurs pot fi accesate pe site-ul www.ucipifad.md, rubrica Achiziții, nr. 37/19 PRRECI.