Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine animalieră

 


 

Scopul general al funcţiei:

 

 

Elaborarea și promovarea politicilor de stat în domeniul procesării produselor de origine animală și coordonarea măsurilor de implementare a programelor naționale sectoriale de dezvoltare a segmentului de procesare a produselor de origine animală.

 

Sarcinile de bază:

 

  1. Elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative, a măsurilor de implementare a actelor legislative şi normative în domeniul procesării produselor de origine animală;
  2. Analizarea situaţiei din sectorul procesării produselor de origine animală, elaborarea prognozelor de dezvoltare a producerii ramurale;
  3. Armonizarea actelor legislative şi normative în domeniul industriei alimentare, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
  4. Coordonarea cu instituţiile de cercetări ştiinţifice ramurale, de învăţămînt şi de producţie, a implementării politicii tehnologice în industria procesării produselor de origine animală:
  5. Promovarea realizărilor tehnico-ştiinţifice în tehnologia obţinerii produselor de origine animală procesate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul zootehniei, industriei alimentare, studiile postuniversitare constituie un avantaj.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniul de competență ale direcției.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare,

b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 29.10.2018, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022) 204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Legea nr. 371 din 15.02.1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;

Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27.05.1999;

Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor;

Legea nr. 78-XV din 18.03.2004 privind produsele alimentare;

Legea apiculturii nr. 70-XVI din 30 martie 2006;

Legea nr.  231-XVI  din  20.07.2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor.