Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenției de Mediu

 

Scopul general al funcţiei:

Asigură implementarea politicii de protecție a mediului, obținând cel mai bun raport dintre rezultatele scontate și alocațiile bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.

Sarcinile de bază:

    1) organizează şi conduce activitatea Agenţiei;
    2) coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale desconcentrate ale Agenției;
    3) poartă răspundere personală, în faţa ministrului, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei;
    4) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi control, precum şi poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Agenţiei şi a patrimoniului public aflat în gestiune;
    5) stabileşte atribuţiile directorilor adjuncţi ai Agenţiei;
    6) semnează actele pe subiectele ce ţin de activitatea Agenției;
    7) numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din Agenție, în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    8) angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual în condiţiile legislaţiei muncii;
    9) conferă grade de calificare funcţionarilor publici, acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Agenţiei, în condiţiile legii;
    10) aprobă sau modifică statul de personal şi schema de încadrare ale Agenției în limitele fondului de retribuire a muncii şi ale structurii şi efectivului-limită stabilite de Guvern;
    11) aprobă regulamentele şi planurile anuale de activitate ale subdiviziunilor interne ale Agenţiei;
    12) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru angajaţii Agenţiei şi verifică executarea acestora;
    13) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

 Condiţii de bază:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică, juridice.

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate, preferabil experienţă managerială de cel puțin doi ani.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2)

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii.

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)     formularul de participare

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cazierul judiciar;

f)      certificatul medical;

g)     documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 03.10.2018, inclusiv.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

 

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

 

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia:

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

- Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 07.07.2017;

- Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2007;

- Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.

- Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate ;

- Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia     aprobată prin HG nr. 301 din 24.04.2014;                 

- Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009;                                                                                       

- Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;                               

- Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 ;

- Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura;

- Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

- Legea nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 privind regnul animal;

- Legea nr.325 din 15.12.2005 cu privire la Cartea Roşie;
- Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
- Legea nr. 239 din 08.11.2007 regnului vegetal;

-  Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;  

- Legea nr.1422 din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic ;

- Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

- Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului   

   Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea

   Agenției de Mediu”.

- Hotărârea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 2016 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului

   unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei;

- Hotărârea Guvernului nr. 753 din 14.06.2016pentru aprobarea Conceptului mecanismului de

   gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor   

   de ghişeu unic;

- Hotărârea Guvernului nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de

  ținere a Registrului actelor permisive.

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

 

 

Documente atașate: