Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de director al Agenţiei ”Apele Moldovei”

 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de

 director al Agenţiei ”Apele Moldovei”

Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării.

Sarcinile de bază:

1.      Asigură realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Agenţiei, în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei, alimentării cu apă şi canalizării, în conformitate cu aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției ”Apele Moldovei”, structurii și efectivului-limită ale acesteia

2.      Asigură exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroameliorative, de alimentare cu apă şi de canalizare, a digurilor de protecţie contra inundaţiilor, proprietate publică a statului, prin intermediul întreprinderilor de stat în care Agenţia exercită calitatea de fondator;

3.      Organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern;

4.      Stabileşte obligaţiile directorilor adjuncţi şi ale şefilor subdiviziunilor structurale din cadrul Agenţiei,

5.      Aprobă, în limitele mijloacelor alocate din buget, planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;

6.      Aprobă regulamentele subdiviziunilor structurale, a fişelor de post a funcţionarilor publici din subordinea Agenţiei, emiterea actelor administrative în domeniile de competenţă şi executarea lor.

7.      Aprobă, în limitele mijloacelor alocate din buget, planurile tematice anuale ale lucrărilor de proiectare şi de cercetări ştiinţifice, planurile de elaborare a programelor şi schemelor generale în domeniul gospodăririi apelor şi hidroamelioraţiei;


   

Condiţiile de participare la concurs:

 

 Condiţii de bază:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domeniul ingineriei și protecției apelor, hidroameliorației, juridice, administrării publice, economice, studiile de master constituie un avantaj.

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate, preferabil experienţă managerială, experiență în serviciul publiuc.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2)

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei entități.

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)     formularul de participare

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

f)      documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 22.10.2016, inclusiv.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia

  • Acte normative în domeniul serviciului public:

-  Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

  • · Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

- Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern;

– Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional;

- Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;
- Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
- Legea nr.1402-XV din 26 octombrie 2002 cu privire la serviciile publice de gospodărie comunală;

- Codul Funciar nr. 828 din 25.12.1991;

- Hotărârea Guvernului nr. 882 din 22.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției ”Apele Moldovei”, structurii și efectivului-limită ale acesteia

 

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.