Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de management al deşeurilor şi substanţelor chimce

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice

vacante de consultant principal al Direcției politici de management al deşeurilor

 şi substanţelor chimce

 

 Scopul general al funcţiei:

 

 

Elaborarea şi promovarea documentelor de politici, proiecte de acte legislative/normative în domeniul pro mangementul integrat al nsubstanțelor chimice, conform actelor legislative ale Uniunii Europene și tratatelor internationale de mediu la care Republica Moldova este parte.

 

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea şi promovarea cadrului strategic și normative în domeniul managementului integrat al substanțelor chimice pe întreg ciclul de viață al acestora.
  2. Examinarea și avizarea proiectelor documentelor de politici, acte legislative și normative.
  3. Asigurarea implementării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale în domeniul managementului susbstanțelor chimice, la care Republica Moldova este parte.
  4. Executarea poruncilor Președintelui țării, Parlamentului, Guvernului, Cancelariei de Stat, conducerii Ministerului, ce țin de domeniul managementului integrat al susbstanțelor chimice.
  5. Conlucrarea cu APL, agenți economici, societatea civilă, organizații neguvernamentale și mass-media în domeniul substanțelor cimice.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul ingineriei chimice, ecologiei și protecției mediului, studiile postuniversitare constituie un avantaj.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile de activitate ale direcției.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
            b) copia buletinului de identitate;
            c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
            d) copia carnetului de muncă;
            e) certificatul medical;
            f) cazierul judiciar;
            g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
          Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 21 .05.2018, ora1600.

 

                    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

               Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

               telefon- (022) 204-583, (022) 204-575

               e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

               adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

               mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

 

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Legea nr. 1515 din 16.06.1993   privind protecţia mediului înconjurător

Legea nr. 86 din 29.05.14 privind evaluarea impactului asupra mediului

Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică

Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile

H.G.nr. 301 din 24.04.2014cu privire la aprobarea Strategiei de mediu 
     pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

H.G. nr. 248 din 10.04.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii       

2013-2027 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia

 

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc