Anunță concurs pentru suplinirea postului de director

 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru suplinirea postului de director al:

 

 

I.P. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.

 

Concursul se organizează în temiul  Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator, aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, nr.18 din 01.02.2013, cu ulterioarele modificări.

 

   La funcția de director poate candida persoana care întruneşte următoarele criterii:

 

   a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare de doctorat sau postdoctorat în domeniul ştiinţelor agricole sau economiei;

    e) are vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani;
    f) are experienţă managerială de cel puţin 4 ani; 
    g) nu a împlinit vîrsta necesara obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
    h) posedă limba de stat;
    i) nu are antecedente penale.

 

        Dosarele se depun personal de către candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia la Serviciul documentare (cancelaria) al Ministerului (mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 736), în termen de 30 de zile de la data publicării în presă a avizului (publicat în ziarul Gazeta Satelor din 16 martie 2018), următoarele acte:

 

    a) cerere de înscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) copia actului de identitate;
    d) copiile autentificate notarial ale actelor de studii;
    e) lista publicaţiilor ştiinţifice;
    f) copia autentificata notarial a carnetului de muncă;
    g) certificat de cazier judiciar;

    i)programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 4 ani.

 

 Actele se vor prezenta în două exemplare, fiecare set de exemplare fiind îndosariat. Filele din dosar se numerotează, iar numărul total de file trebuie să fie consemnat în cuprins.

 Dosarele se depun personal de către candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia la Serviciul managementul documentelor (cancelaria) al Ministerului.

 

    Un exemplar al dosarului se restituie candidatului sau reprezentantului acestuia, pe care se aplică data şi semnătura persoanei care a recepţionat dosarul.

 

 Termenul limită de depunere a dosarului – 15.04.2018.

 

 Informații suplimentare la tel.022-204-583, Cristea Nadejda.