ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef direcție generală al Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală)

 

 


 

 

Cod funcție B28

Funcție publică de conducere

 

Domeniu de activitate:

Ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică.

Tip de angajare:

Pe perioada nedeterminată

 

Scopul general al funcţiei: 

Organizarea procesului de monitorizare, recoltare și analiză a probelor în scopul identificării poluării mediului, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie mediului la nivel de stat.

Sarcinile de bază:

  1. Coordonarea și organizarea procesului de monitorizare a calităţii componentelor de mediu la nivel național, transfrontalier și internațional, utilizând în acest scop, legislația în vigoare, deciziile și regulamentele actualizate, ordinile și dispozițiile directorului Agenției sau a Ministerului;
  2. Contribuirea sistematică la ridicarea gradului de competență și profesionalism în subdiviziunile tuturor laboratoarelor;
  3. Supravegherea implementării standardelor, metodologiilor și a cerințelor standardului internațional SM SM EN ISO/IEC 17025:2018 precum și a standardului SM SR EN ISO/CEI 17043:2011, „Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă”.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii generale:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Cerinţe specifice:

 Studii: superioare de licență, master sau echivalente în domeniile: ecologie, protecția mediului, chimie, inginerie chimică, fizică.

Experienţă profesională:

-          3 ani de experiență profesională în domeniu;

-          experiența de muncă în instituții publice va constitui un avantaj.

 

Cunoştinţe:

- cunoașterea legislației  în domeniu;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Condiţiile de muncă:

Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz.

Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauză la masă 12.00 – 13.00.

Activitate preponderent de birou.

 Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexă la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 10.12.2018, ora 16.00

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

 

Alla Cucereanu, specialist principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 065 221 17

e-mail- alla.cucereanu@mail.ru

adresa – sediul Agenției de Mediu,

mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, biroul nr. 5

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Email sau personal.

 

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova;

Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;

Hotărârea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu”.

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Legea nr.982 din 11.05.2000 cu privire la accesul la informație;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărârea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici.
 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 - Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia aprobată prin HG nr. 301 din 24.04.2014;                 

- Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009;                                                                                        

- Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;                               

- Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 ;

- Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

- Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
-  Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;  

- Legea nr.1422 din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic;

- Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

- Hotărârea Guvernului nr. 894 din 12.11.2013 2016 cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei;

- Hotărârea Guvernului nr. 753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic;

- Hotărârea Guvernului nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive.

 


 

 

 

 

Documente atașate: