ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Serviciului tehnologii informaţionale şi comunicaţii

Scopul general al funcţiei: 

 Asigurarea sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării în scopul realizării eficiente a sarcinilor şi obiectivelor ministerului, creşterii performanţei sale operaţionale şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor şi îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informaţiei. 

Sarcinile de bază:

1. Asigurarea suportului în elaborarea avizelor pentru documentele de politici sectoriale, care implică utilizarea sistemelor informaționale comune de analiză și monitorizare a indicatorilor și datelor statistice.

2. Participă coordonarea procesului e-Transformare la nivelul autorității și a sectorului de activitate, prin participare la elaborarea politicilor și strategiilor sectoriale și sincronizarea lor cu obiectivele programului e-Transformare a guvernării.                                                                                                                                                           

3. Planificarea resurselor, investițiilor și achizițiilor sistemelor informaționale în vederea realizării procesului e-Transformare a autorității.

4. Menținerea arhitecturii infrastructurii informaționale și tehnologice.

5. Menținerea arhitecturii infrastructurii informaționale și tehnologice.

6. Gestionarea tehnologică și evaluarea resurselor sistemelor informaționale.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul tehnologiilor informaţionale.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniul vizat.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 20.11.2018, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022) 204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Bibliografia:

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

Legea nr. 20-XVI din 03.02.2009 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice;

Legea nr. 299 din 21.12.2017 privind aprobarea Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova;

Legea nr. 91 din 29.05.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic

Hotărârea Guvernului nr. 857 din 31.10.2013 cu privire la Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”;

Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la Programul național de securitate cibernetică a Republicii Moldova pentru anii 2016-2020;

Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică.

Documente atașate: