Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de consultant principal al Direcției politici de dezvoltare regională

 


 

 

 Scopul general al funcţiei:

 

Elaborarea documentelor de politici în domeniul dezvoltării regionale și avizarea proiectelor de acte normative în vederea asigurării conformității acestora cu prioritățile de dezvoltare regională.

Sarcinile de bază:

 

 1. Elaborarea și promovarea documentelor de politici care reglementează dezvoltarea regională și asigurarea implementării acestora.
 2. Avizarea și analiza juridică a proiectelor de acte normative și legislative elaborate de autoritățile administrative centrale.
 3. Înaintarea propunerilor privind perfecționarea legislației și altor acte normative în domeniul dezvoltării regionale și urbane.
 4. Analiza documentelor de politici, elaborarea de recomandări și propuneri de perfecționare
 5. Desfășurarea unor activități de implementare și promovare a politicilor în domeniu;
 6. Colaborarea cu Autoritățile Publice Locale, Consiliile Regionale pentru Dezvoltare și Agențiile de Dezvoltare Regională;
 7. Monitorizarea  și evaluarea implementării politicii de dezvoltare regională.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

a)  deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de de 63 de ani;

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f)  are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i)  nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.    

j)  nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul economiei, administrației publice, dreptului.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile: administrație publică, economie și statistică, juridic, urbanism și amenajarea teritoriului.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze, a legislației în domeniu.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 13.05.2019, ora1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022) 204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Bibliografia:

Aferente funcției publice:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
 3. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;
 4. Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”;

Dezvoltare regională:

 1. Legea nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională Republica Moldova
 2. HG nr. 127 din 02.08.2008 privind măsurile de implementare a Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
 3. Legea nr. 239 din 13.10.2016 privind aprobarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020;
 4. Hotărîrea Guvernului nr. 203 din 29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului Unic de Program pentru anii 2017-2020
 5. Hotărîrea Guvernului nr. 1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 1305

Elaborarea legislatiei:

 1. Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici

 

Documente atașate: