ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Serviciului fonduri de dezvoltare din cadrul Secției financiar-administrative

Scopul general al funcţiei:

 

 Gestionarea mijloacelor financiare din Fondul Ecologic național, planificarea, distribuirea conform deciziilor aprobate la ședințele Consilului de Administrație al Fondului Ecologic Național, raportarea acestora.

Sarcinile de bază:

                                  

1. Înregistrarea  cererilor de finanțare conform Regulamentului Fondului Ecologic Național.

2. Organizarea ședințelor Consiliului de Administrație a Fondului Ecologic Național.

3. Contractarea beneficiarilor de grant4.

4. Elaborarea propunerilor  de buget a mijloacelor din Fondul Ecologic Național

5. Executarea bugetului din mijloacele Fondului Ecologic Național

6. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului.

 

Experienţă profesională: doi ani de experiență profesională în domeniul juridic, experiență în domeniul de gestionare a fondurilor, proiectelor.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
            Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 21.12.2018, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

 

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

 

Acte legislative și normative în domeniul de specialitate:

 

Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

Codul muncii nr. 154 din 28.03.2003;

Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002;

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;

Hotărîrea Guvernului nr. 988 din 21.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind fondurile ecologice.