ANUNȚ Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției management instituțional

 


 

 Scopul general al funcţiei:

 

 

 Constribuirea la realizarea obiectivelor strategice ale Ministerului prin promovarea și implementarea unui management al resurselor umane, aplicarea politicii statului în domeniul legislației, administrarea patrimoniului și fondului funciar, menținerea și consolidarea managemntului financiar., bugetar și administrativ, îmbunătățirea calității actului de guvernare prin utilizarea tehnologiei informației, asigurarea comunicării eficiente a Ministerului cu mijloacele de informare în muncă, precum și organizarea fluxului de documente în Minister.

Sarcinile de bază:

                                  

  1. Gestionarea şi organizarea activitatea Direcţiei, asigurarea conlucrării efecicente a subdiviziunilor din cadrul acesteia;
  2. Coordonarea proiectelor și programelor şi planurilor tematice ce ţin de competenţa Direcţiei;
  3. Organizarea la lucrările grupurilor de lucru, comisiilor instituite în cadrul Ministerului şi în afara lui pe problemele ce ţin de competenţa Direcţiei;
  4. Reprezentarea Ministerului pe problemele din domeniile de activitate.
  5. Managementul/conducerea și asigurarea activității Direcției.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, administrației publice,  economice, juridice, managementului.

Experienţă profesională: patru ani de experiență profesională în domeniile de activitate a direcției, preferabil 4 ani de experiență managerială în serviciul public.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B2, cunoașterea legislației în domeniu.

Abilităţi: abilități de organizare a activităților, abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Data limită de depunere a documentelor: 25.02.2019, ora1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

 

 

 

Bibliografia

 

 Constituţia Republicii Moldova;

 Codul Administrativ;

 Codul Civicl;

      Codul Muncii;

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”;

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;

Legea nr. 181 din  25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;

Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului cu modificările ulterioare;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Hotărîrea Gvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare și comunicare cu mass-media a autorității administrației publice centrale.

Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Documente atașate: