Anunț privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

 


 

 

Comitetul de Supraveghere al Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (UIPM) din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al instituției.

Informație de fond

I.P. UIPM a fost creată în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1249 din 19 decembrie 2018 cu privire la organizarea și funcționarea Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, în scopul eficientizării managementului proiectelor de asistență financiară și tehnică în domeniul protecției mediului și folosirii resurselor naturale.

Funcțiile de bază ale UIPM sînt:

-          implementarea eficientă a proiectelor din domeniile de competență în conformitate cu obiectivele stabilite;

-          supravegherea și verificarea calității serviciilor prestate, lucrărilor și bunurilor furnizate în termenele stabilite;

-          administrarea mijloacelor financiare alocate proiectelor din domeniile de competență, în conformitate cu acordurile de asistență și bugetul aprobat;

-          acordarea suportului fondatorului în elaborarea propunerilor de proiecte în domeniile de competență;

-          elaborarea și prezentarea rapoartelor de progres în implementarea proiectelor şi utilizarea mijloacelor financiare destinate pentru proiecte.

Scopul funcției

Directorul UIPM

exercită următoarele funcții:

    1) conduce, organizează și coordonează activitatea UIPM;

    2) reprezintă UIPM în relațiile cu statul, organizațiile şi instituțiile naționale şi internaționale, finanțatorii, alte persoane juridice şi fizice, beneficiarii de proiecte etc.;

    3) acționează în numele UIPM fără mandat şi reprezintă interesele ei în relațiile cu persoanele juridice de drept public sau privat;

    4) asigură elaborarea şi prezintă Comitetului spre aprobare proiectul de buget al UIPM;

    5) asigură executarea deciziilor Comitetului;

    6) coordonează procesul de elaborare și prezintă Comitetului spre aprobare structura organizatorică, organigrama şi efectivul-limită de personal ale UIPM;

    7) angajează în funcții, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă cu personalul UIPM, în conformitate cu structura organizatorică și efectivul limită de personal aprobat de Comitet;

    8) încheie contracte cu persoane fizice și juridice de drept privat şi public, cu consultanții, executorii de lucrări, furnizorii de bunuri şi prestatorii de servicii, pentru asigurarea realizării sarcinilor UIPM;

    9) aprobă statul de personal, schema de încadrare și fișele de post pentru personalul UIPM;

    10) aprobă componența comisiilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;

    11) asigură integritatea, menţinerea şi administrarea eficientă a patrimoniului UIPM;

    12) asigură, în termen de pînă la 120 de zile de la finele fiecărui an de gestiune, plasarea pe pagina web oficială a instituției, cel puțin a:

    a) informației privind membrii Comitetului (numele, prenumele, funcția deținută);

    b) informației privind proiectele implementate, care conține cel puțin următoarele: lista proiectelor implementate, divizate în cele expirate și care se implementează la momentul raportării; tipul proiectului (asistență financiară sau tehnică), durata proiectului, denumirea finanțatorului, valoarea pecuniară totală a proiectului și cea executată pînă la data raportării, gradul de executare al sarcinilor, executanții proiectelor;

    13) participă la şedinţele Comitetului fără drept de vot;

    14) exercită alte sarcini delegate de fondator şi Comitet cu privire la activitatea UIPM, precum și alte funcţii prevăzute de Statut.

 

Cerințe față de candidat

 

Candidatul la funcţia de director al UIPM trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a)         să deţină cetăţenia Republicii Moldova;

b)        să cunoască limba română, scrisă şi vorbită;

c)         să cunoască limba engleză, scrisă și vorbită;

d)        cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj;

e)         să aibă studii superioare;

f)         să posede o viziune strategică asupra sectorului în general și asupra activității instituției;

g)        să posede experiență în implementarea și/sau managementul proiectelor investiționale, inclusiv managementul financiar al acestora;

h)        să posede experiență de lucru cu organizațiile financiare internaționale;

i)          să posede o reputaţie ireproşabilă;

j)          să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Grila de evaluare

Criterii

Punctaj maxim de evaluare admis

Cunoaşterea limbii engleze, scrisă și vorbită

Nivelul de cunoaștere a limbi engleze poate fi evaluată prin evaluările realizate de un expert în domeniul limbilor/discuții orale cu candidatul/copiile diplomelor de absolvire a studiilor de limbă engleză

10

Studiile superioare absolvite (cu diplomă)

10

Experienţa în implementarea proiectelor investiționale.

Se va considera experienţa  relevantă si performanţele candidaţilor prin participarea și realizarea de proiecte investiționale naționale și internaționale, în calitate de expert/consultant individual sau în cadrul echipelor de experți/consultanți. Acest criteriu este aplicat şi pentru experienţa în instituţiile de profil internaţionale în proiecte similare celor investiționale.

30

Experienţa în managementul proiectelor în domeniul mediului

Se va considera existenţa experienței în funcții de director/manager/coordonator în proiecte investiționale naționale sau internaționale, cu sau fără asistență externă. Acest criteriu este aplicat şi pentru experiență în instituțiile de profil internaționali în proiecte similare celor investiționale.

30

Viziuni în raport cu organizarea și perspectivele activității UIPM

Analiza opiniilor candidaților, nivelul de argumentare și motivare a viziunilor prezentate.

15

Abilităţi de comunicare

Evaluarea capacităţii de exprimare a ideilor în mod clar, de respectare a raţionamentului „cauză - efect".

5

Totalizarea evaluării: Punctaj total acordat candidatului

100

 

Documente necesare

Candidații la funcția de director al UIPM urmează să depună la Secretariatul Comitetului, pe numele Comitetului un dosar care include următoarele documente:

a)        cerere de participare la concurs;

b)        dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)        curriculum vitae, semnat şi cu fotografie de însoțire;

d)       copiile de pe diplomele de studii superioare (după caz, de licență, de master, de doctor); opțional pot fi prezentate copiile de pe alte acte de studii, certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

e)        dovada vechimii în muncă în domeniul implementării și/sau managementul proiectelor investiționale (copia de pe carnetul de muncă, copia de pe contracte de muncă şi/sau alte acte, scrisori de confirmare din partea angajatorilor precedenți);

f)         declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese, semnată de către candidat (Modelul declarației se anexează);

g)        două scrisori de recomandare, semnate prin semnătură olografă şi cu datele de contact a persoanelor referente.

Candidații pot depune dosarele completate conform cerințelor stabilite, în versiune printată sau prin e-mail (în format PDF sau JPG), până la data de 4 iulie 2019, ora 16:00, pe adresa: I. P. „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, str. Mitropolit Dosoftei 156A, birou 303, Chisinau.  Persoana de contact – Larisa Cupcea, asistent de proiect, tel. (022) 226 849, e-mail: lcupcea@moldovapops.md .