A A A

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la funcția de director al UIPM

 


  

Comitetul de Supraveghere al Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (UIPM) din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al instituției.

Funcțiile de bază și competențele directorului UIPM sunt stabilite în Statutul Instituţiei Publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1249 din 19 decembrie 2018.

 

Candidatul la funcţia de director al UIPM trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

a)         să deţină cetăţenia Republicii Moldova;

b)        să cunoască limba de stat, scrisă şi vorbită;

c)         să cunoască limba engleză, scrisă și vorbită;

d)        să dețină studii superioare;

e)         să dețină experiență în implementarea și/sau managementul proiectelor investiționale / asistență tehnică reprezintă un avantaj;

f)         să posede o reputaţie ireproşabilă;

g)        să nu dețină antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

h)        să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate.

Candidații la funcția de director al UIPM urmează să depună la Secretariatul Comitetului, pe numele Comitetului un dosar care include următoarele documente:

a)        cerere de participare la concurs;

b)        dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)        curriculum vitae, semnat şi cu fotografie de însoțire;

d)       copiile de pe diplomele de studii superioare (după caz, de licență, de master, de doctor); opțional pot fi prezentate copiile de pe alte acte de studii, certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

e)         minim 5 ani în funcție de conducere;

f)        experiență de muncă în domeniul implementării și/sau managementul proiectelor investiționale / asistență tehnică reprezintă un avantaj (copia de pe carnetul de muncă, copia de pe contracte de muncă şi/sau alte acte, scrisori de confirmare din partea angajatorilor precedenți);

g)         cazierul judiciar sau declarația pe proprie răspundere;

h)        declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese, semnată de către candidat (Modelul declarației solicitată la lit. o) și p) se anexează);

j)        două scrisori de recomandare, semnate prin semnătură olografă şi cu datele de contact a persoanelor referente.

Candidații pot depune dosarele completate conform cerințelor stabilite, în versiune printată sau prin e-mail (în format PDF sau JPG), până la data de 23 ianuarie 2020, ora 16:00, pe adresa: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, str. Constantin Tănase 9, birou 604, Chișinău. Persoana de contact – Ion Lică, tel. (022) 204 569, e-mail: ion.lica@madrm.gov.md

Concursul se va desfășura în 2 etape:

  1. Etapa de evaluare a CV-urilor;
  2. Etapa interviului.