A A A

ANUNȚ privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la poziția de jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane, în cadrul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”


 ANUNȚ  

Instituția Publică ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță extinderea termenului de prezentare a dosarelor pentru concursul de selectare a candidatului la poziția de jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane al instituției, până la 2 aprilie 2020, ora 16:00.

 


 

 

ANUNȚ
privind desfășurarea concursului pentru selectarea candidatului la poziția de jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane, în cadrul Instituției Publice ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”  
 
Instituția Publică ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului” (I.P. ”UIPM”) din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concursul pentru selectarea candidatului la poziția de jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane al instituției.
 
CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI
 
Jurist, inclusiv cu funcții în domeniul resurselor umane
 
Pregătire,  experiență și abilități:
-        Studii superioare juridice; 
-        Cunoașterea legislației muncii;
-        Experiență relevantă de 3 ani pe un post similar; 
-        Cunoașterea limbii române și a limbii ruse, cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj;
-        Cunoașterea lucrului la computer – MS Office;
-        Abilitați de comunicare și capacitate de sinteză;
-        Receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare);
-        Corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principială în relațiile cu oamenii;  
-        Experiență în elaborarea proiectelor de acte administrative individuale și normative, a contractelor, precum și a operațiunilor administrative realizate de autorități/instituții publice, prin care se organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea;
-        Conlucrarea eficientă cu autoritățile administrației publice centrale de specialitate; autoritățile autonome, factorii de decizie din cadrul administrației de stat, funcționari cu funcții de răspundere, cooperarea și interacționarea cu managerii și angajații instituțiilor de toate nivelurile;
-        Experiența în implementarea și/sau managementul proiectelor investiționale constituie un avantaj.
 
Responsabilități si sarcini:
-        asigură activitatea instituției din punct de vedere juridic în baza legislației naționale și a prevederilor acordurilor de finanțare a proiectelor din surse externe și interne; 
-        coordonează elaborarea contractelor cu furnizorii de servicii, bunuri și lucrări în cadrul proiectelor implementate; 
-        elaborează contractele de munca / prestări servicii cu angajații instituției; 
-        analizează, în caz de necesitate, documentele furnizate de subdiviziunile instituției și oferă consultanță juridica cu privire la subiectele expuse; 
-        actualizează permanent informațiile referitoare la noile modificări de legislație și pune la dispoziție către personalul instituției noile informații și implicații pentru activitatea acestora; 
-        soluționează problemele apărute in activitatea instituției din punct de vedere legal; 
-        consiliază managementul instituției cu privire la corectitudinea și modul de organizare și desfășurare a activităților din punct de vedere legal; 
-        răspunde de evidența, corespondența și arhivarea actelor instituției;
-        planifică și organizează activitățile de resurse umane; 
-        participă la procesul de selectare a personalului și companiilor în cadrul licitațiilor organizate de instituție; 
-        asigura interpretarea corectă și aplicarea politicilor de personal ale instituției; 
-        apelează la specialiști din domeniu, în cazul în care problemele apărute sunt mai presus de cunoștințele sale și experiența sa; 
-        alte responsabilități relevante stabilite de conducerea instituției;
-        în lipsa directorului, exercită funcțiile de administrare a activității instituției, inclusiv dreptul de primă semnătură.
CERINȚE FAȚĂ DE DOSARELE PREZENTATE LA CONCURS
 
Participanții la concursul pentru la funcţia vacantă anunțată urmează să depună pe numele directorului I.P. ”UIPM” un dosar care include următoarele documente:
a)        cerere de participare la concurs;
b)        dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia buletinului de identitate);
c)        curriculum vitae după modelul EUROPASS (poate fi accesat la link-ul https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae) și care va include obligatoriu următoarea declarație: „Datele înscrise în CV sunt veridice, accept verificarea acestora”;
d)       copiile de pe diplomele de studii superioare (după caz, de licență, de master, de doctor); opțional pot fi prezentate copiile de pe alte acte de studii, certificate de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;
e)        dovada vechimii în muncă în domeniu și dovada (în caz că există) experienței de  implementare și/sau management al proiectelor investiționale (copia de pe carnetul de muncă, sau alte acte, scrisori de confirmare din partea angajatorilor precedenți);
f)         declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese, semnată de către candidat (Modelul declarației se anexează);
g)        două scrisori de recomandare, semnate prin semnătură olografă şi cu datele de contact ale persoanelor referente.
Candidații pot depune dosarele completate conform cerințelor stabilite, în versiune printată sau prin e-mail (în format PDF sau JPG), până la data de 26 martie 2020, ora 16:00, pe adresa: I.P. ”Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”, str. Mitropolit Dosoftei, 156A, birou 304, Chișinău, MD-2004. Persoana de contact – Eugenia Veverița, tel. (022) 224 542, e-mail: eveverita@moldovapops.md. 
 
 
 

 


 

Documente atașate: