A A A

Anuntul cu privire la functia vacanta din cadrul I. P. "Unitatea de implementare a proiectelor de mediu" (subordonata MADRM)

I.P. „UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR ÎN DOMENIUL MEDIULUI”,

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

 

FUNCȚIA VACANTĂ

I.  Informație despre funcția vacantă

Denumirea funcției vacante

 

Denumirea Programului:

 

Durata angajării:

Lider de echipa

 

Proiectul pilot din RMD nr.5  

 

Septembrie – decembrie 2020 (cu posibilitate de extindere)

II. Descriere generală a programului.

 

Scopul, locația

Proiectul va cuprinde modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor regionale de gestionare a deșeurilor solide în Republica Moldova, în conformitate cu Strategia de gestionare a deșeurilor pentru Republica Moldova 2013-2027. Această strategie propune stabilirea a opt regiuni pentru gestionarea deșeurilor solide, delimitate în funcție de generarea deșeurilor, situația geografică și constrângerile de infrastructură.

 

Descriere

Proiectul va finanța toate elementele cu particularități stabile care fac parte din proiectele regionale de gestionare integrată durabilă a deșeurilor solide. O listă indicativă a investițiilor eligibile este următoarea:

 Recipiente de colectare a deșeurilor și vehicule pentru colectare mixtă și separată

 Stații de transfer (aproximativ 1-3 pe regiune)

 Închiderea și reabilitarea depozitelor de gunoi

 Construcția de noi depozite sanitare (una pe regiune de deșeuri solide)

 Instalații de recuperare a materialelor ( una pe regiune de deșeuri solide)

 Instalații de compostare (una pe regiune de deșeuri solide)

De asemenea, Proiectul poate accepta să finanțeze alte investiții de gestionare a deșeurilor solide în sectoarele menționate mai sus, în urma unei evaluări separate.

 

Perioada de implementare

Sub-proiectele care vor fi realizate în baza acestui Proiect se vor implementa în perioada 2020-2024.

 

III. Contextul organizațional

Acest proiect va fi realizat de către I.P. “Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul  Mediu” (I.P. “UIPM”) din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionaleși Mediului  (MADRM) prin intermediul Unității de Management al Programului de implementare a proiectului pentru RMD nr.5.

IV. Sarcini cheie / Rezultate așteptate

Sarcini cheie:

 • Asistență Directorului I.P. “UIPM”în elaborarea planurilor de lucru trimestriale, anuale și pe întreaga durată a proiectului;
 • Pregătirea și organizarea ședințelor de lucru cu partenerii relevanți și părțile interesate a proiectului;
 • Perfectarea caietelor de sarcini ale personalului cheie a Unității de Management a Proiectului;
 • Organizarea și desfășurarea procesului de angajare și perfectare a setului de documente necesar pentru recrutarea de către I.P. “UIPM”a personalului cheie (3-4 persoane) din cadrul Unității de Management a Proiectului (UMP);
 • Coordonarea procesului de actualizare a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul RMD5 cu asistența tehnică acordată de către Agenția GIZ;
 • Coordonarea procesului de elaborare, consultare cu APL și înaintarea spre aprobare a proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile de colectare a deșeurilor;
 • Elaborarea cadrului legal și instituțional privind gestionarea de către I.P. “UIPM”  în numele MADRM a programului de investiții determinat de Acordul financiar cu BEI;
 • Perfectarea setului de documente necesar pentru înființarea OR, OIL, asocierea APL-urilor și elaborării normelor tehnice de proiectare;
 • Coordonarea cu APL-urile și crearea Asociațiilor de gestionare a deșeurilor cu statut juridic de SRL, Societate pe acțiuni sau altă formă agreata de către părțile interesate a Proiectului;
 • Coordonarea cu APL-urile a procesului de înființare a Operatorului Regional (OR) de Stat și a Operatorului Inte-rmunicipal Local (OIL) sub formă de SRL sau SA;
 • Coordonarea procesului de constituire a Unității de Implementare a Proiectului (UIP) în cadrul OR;
 • Coordonarea și elaborarea planurilor de lucru, planurilor financiare și planurilor de achiziții publice de către UMP și UIP;
 • Perfectarea și prezentarea rapoartelor către I.P. “UIPM”  și părțile interesate a Proiectului;
 • Procesul de coordonare și elaborare a documentelor se va realiza în conformitate cu criteriile stabilite de către BEI și Manualul Operațional.  

Rezultate cheie așteptate:

 • Unitatea de Management a Proiectului stabilită și funcțională;
 • Studiu de Fezabilitate pentru RMD 5 reactualizat;
 • Regulamente tehnice și metodologii necesare procesului de implementare a proiectului elaborate și aprobate;
 • Cadru legal necesar la înființarea OR, OIR și asocierea APL-urilor elaborat și aprobat;
 • Unitate de Implementare a Proiectului în cadrul Operatorului Regional creată și operațională;
 • Planuri de lucru, planuri financiare și de procurări  elaborate;
 • Rapoarte către părțile interesate a proiectului elaborate.

 

V. Cerințe de calificare

Educație:

Master sau doctor în economie, protecția mediului, administrare, energetică, biologie, agricultură sau alte domenii relevante activităților proiectului. Certificate adiționale de instruire în domeniile de activitate ale proiectului vor constitui o prioritate.

Experiență:

 • cel puțin ultimii 5 ani experiență în sectorul public. Activitatea în domeniul administrării proprietății publice și circulației patrimoniului de stat va constitui un avantaj.
 • cel puțin 2 ani de experiență în implementarea proiectelor, inclusiv management la nivel de proiect sau la nivel de echipă de experți naționali sau internaționali;
 • cel puțin 2 ani de experiență demonstrată în proiecte cu sarcini similare, inclusiv a proiectelor implementate în parteneriat cu Agențiile internaționale, APC și APL;
 • cunoașterea cadrului legal privind managementul deșeurilor menajere solide și rolul APL în acest proces. Participarea în activități aferente domeniului de management al deșeurilor în ultimii 2 ani va constitui un avantaj;
 • experiență relevantă aferentă implementării practicilor de guvernanță corporativă, inclusiv în întreprinderi de stat, societăți cu răspundere limitată în care statul este asociat, societățile pe acțiuni cu cota statului în capitalul social;
 • experiență în elaborarea și promovarea proiectelor de acte normative aferente domeniilor de activitate;
 • abilități puternice de analiză și raportare demonstrate în activitățile anterioare;
 • abilități puternice de comunicare și de lucru în echipă/coordonare demonstrate în activități anterioare, inclusiv practicile de colaborare cu alte structuri de stat pentru realizarea sarcinilor și/sau obiectivelor trasate.

Cunoașterea limbilor:

Abilități bune de comunicare verbală și scrisă în limbile română, engleză și rusă (obligatorii). Cunoașterea altor limbi va constitui un avantaj.

Persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente / informații pentru a demonstra calificările sale:

1. Propunere, care explică de ce titularul este cel mai potrivit pentru această activitate, incluzând experiența trecută în proiecte similare, oferind o informație succintă despre calificările de mai sus și metodologia și modul în care va aborda și conduce activitatea în cadrul acestui proiect.

2. Propunere financiară, care va include și rata zilnică netă de plată.

3. CV-ul, care va include experiența anterioară în proiecte similare.

Documentele trebuie depuse nu mai târziu de 18 septembrie 2020, ora 17:00 folosind următoarele căi:

1. Prin poștă: str. Alexandru cel Bun 51A, et.2, mun. Chișinău, Instituția Publică „Unitatea de Implementare a Proiectelor în Domeniul Mediului”, din subordinea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

2. Prin E-mail: eugenia.veverita@uipm.gov.md

Pentru informații adiționale ne puteți contacta la tel.: 0691 12 142

 

Doar persoanele de pe lista scurtă vor fi contactate.