Arhiva funcții vacante 2017


 2017-12-22

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

ANUNȚ

 

 

Cîștigătorul concursului la funcția vacantă de director IP ,,Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară” a fost desemnat Dl. Dolișcinschi Sergiu. 

Cîștigătorul concursului la funcția vacantă de director IP ,,Colegiul Agroindustrial din Rîșcani” a fost desemnat Dl. Volentir Anatolie.

 

 


 

2017-12-21

Lista candidaţilor

 

admişi la etapa III a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director

 

IP ,,Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară”

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

 

1

Dolișcinschi Sergiu

 

 

 

 

 

 

 

Lista candidaţilor

 

admişi la etapa III a concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director

 

IP ,,Colegiul Agroindustrial din Rîșcani”

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

 

1

Volentir Anatolie

 

 

 

 Etapa III,  examinarea curriculum vitae, se va desfășura la data 22.12.2017, ora 12.00, MADRM.

 

 Etapa IV, interviul, se va desfășura la data 22.12.2017, ora 12.30, MADRM.

 

 


 

2017-12-19

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

ANUNȚ

Cîștigătorul concursului la funcția publică vacantă de șef al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a fost desemnată dna Cristina Grigorița.

Cîștigătorul concursului la funcția publică vacantă de consultant principal al Direcției planificare spațială a fost desemnat dl Serghei Severin.

Cîștigătorul concursului la funcția publică vacantă de consultant superior al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a fost desemnat dl Ion Pînzari.

 


 

 2017-12-18

Lista candidaţilor

admişi la etapa II a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director

IP ,,Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară” 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

 

1

Frecăuțanu Ghenadie

2

Dolișcinschi Sergiu

 

 

 

Lista candidaţilor

admişi la etapa II a concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de director

IP ,,Colegiul Agroindustrial din Rîșcani”

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele

candidatului la

concurs

 

1

Volentir Anatolie

2

Vladiuc Ilie

3

Chihai Jana

 

 

 

 Etapa II, proba scrisă, cu acordul candidaților admiși, se va desfășura la data 21.12.2017, ora 11.00, CTICE.

 

 

 


 

ANUNȚ 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

anunţă concurs de suplinire a postului vacant de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (cu sediul în m. Bălți) în RD Nord

 

Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt instituţii publice necomerciale de utilitate publică, cu personalitate juridică, create pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în regiunile de dezvoltare. Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii:

 

a) organizează activitatea Agenţiei şi gestionează patrimoniul acesteia;

 

b) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional şi prezintă acestuia rapoartele necesare;

 

c) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;

 

d) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi economici din regiune;

 

e) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;

 

f) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;

 

g) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;

 

h) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;

 

i)  exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

 

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul permanent pe teritoriul ei;
 • are studii universitare, cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, administraţie publică sau management. Studiile postuniversitare în domeniile respective vor constitui un avantaj;
 • are cel puţin 5 ani de experiență în funcții de conducere în  administraţia publică centrală sau locală, proiecte cu finanțare externă, sector privat sau în sectorul non-guvernamental;
 • cunoaşte limba română, limba rusă şi o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit;                     
 • cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • are abilităţi de lucru la calculator;
 • are abilităţi de comunicare şi manageriale, dezvoltate în urma experienţei profesionale.

 

Dosarul pentru concurs va conţine:

 

a) formularul de participare;

 

b) CV-ul actualizat;

 

c) copia buletinului de identitate;

 

d)  copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

 

e) copia carnetului de muncă;

 

f) cazierul judiciar/declaratie pe proprie răspundere.

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Dosarul urmează a fi depus la adresa mun. Chișinău,  str. Constantin Tănase, 9, bir. 609.

 

Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, secretarul consiliului, tel. 022-204-583,  022-204-575; e-mail – nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md.

 

Termenul limită de depunere a dosarului – 05 ianuarie 2018, ora 1500.

 

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

 

BIBLIOGRAFIA

 

Legile Republicii Moldova:
Constituția Republicii Moldova
Codul civil al RM nr. 1107 din 06.06.2002;
Legea nr.317 din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale;
Legea nr.436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală;
Legea nr.98 din 4.05.2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
În domeniul dezvoltării regionale:
Legea nr.438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
În domeniul urbanism-construcții-locuințe:
Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
Hotărârile Guvernului Republicii Moldova:
Hotărârea Guvernului nr.695 din 30.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului. Structurii și efectivului-limită ale Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
În domeniul dezvoltării regionale:
Hotărârea Guvernului nr.127 din 08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
Hotărârea Guvernului nr.1305 din 21.11.2008 cu privire la Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
Legea nr.239 din 13 octombrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
Hotărârea Guvernului nr.203 din 29.03.2017 cu privire la Documentul unic de program pentru anii 2017-2020;
 În domeniul urbanism-construcții-locuințe:
  Hotărârea Guvernului nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în   construcții;

 

Hotărârea Guvernului nr. 485 din 29.06.2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020.

 

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al

Direcției politici și programe de dezvoltare rurală

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Valentina Arhiri

2.

Olga Oprea

 

 

 

 

 

 

Interviul pentru ocuparea funcțiilor vacante va avea loc la 14 decembrie, ora 11-00, biroul 612, str. Constantin Tănase,9. 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI

COMISIA DE CONCURS

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

consultant superior al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Pînzari Ion

2.

Arhiri Valentina

 

 

 

 

 

 

 

Interviul pentru ocuparea funcțiilor vacante va avea loc la 14 decembrie, ora 11-00, biroul 612, str. Constantin Tănase,9.  


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

șef al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Grigorița Cristina

2.

Petrachi Galina

 

 

 

 

 

 

Interviul pentru ocuparea funcțiilor vacante va avea loc la 14 decembrie, ora 11-00, biroul 612, str. Constantin Tănase,9.  


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Consultant superior al Direcției planificare spațială

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Știrbu Mariana

 

 

 

 

 

Interviul pentru ocuparea funcțiilor vacante va avea loc la 14 decembrie, ora 11-00, biroul 612, str. Constantin Tănase,9. 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

consultant principal al Direcției planificare spațială

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului

1.

Amariei Ion

2.

Severin Serghei

3.

Ciocan Sergius

 

 

 

 

 

 

 

Interviul pentru ocuparea funcțiilor vacante va avea loc la 14 decembrie, ora 11-00, biroul 612, str. Constantin Tănase,9.  


 

                           Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

 

                          anunță concurs pentru suplinirea postului de director al:

 

 •  IP Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară.
 •  IP Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”.
 •  IP Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”.

 

    Concursul se organizează în temiul  Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator, aprobat prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, nr.18 din 01.02.2013, cu ulterioarele modificări.

 

   La funcția de director poate candida persoana care întruneşte următoarele criterii:

 

   a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) are capacitate deplină de exerciţiu;
    c) are studii superioare de doctorat sau postdoctorat în domeniul ştiinţelor agricole sau economiei;

 

    e) are vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani;
    f) are experienţă managerială de cel puţin 4 ani; 
    g) nu a împlinit vîrsta necesara obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;
    h) posedă limba de stat;
    i) nu are antecedente penale.

 

        Dosarele se depun personal de către candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia la Serviciul documentare (cancelaria) al Ministerului (mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 736), în termen de 30 de zile de la data publicării în presă a avizului (publicat în ziarul Gazeta Satelor din 8 noiembrie 2017), următoarele acte:

 

    a) cerere de înscriere;
    b) curriculum vitae;
    c) copia actului de identitate;
    d) copiile autentificate notarial ale actelor de studii;
    e) lista publicaţiilor ştiinţifice;
    f) copia autentificata notarial a carnetului de muncă;
    g) certificat de cazier judiciar;

 

    i)programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru 4 ani.

 

 Actele se vor prezenta în două exemplare, fiecare set de exemplare fiind îndosariat. Filele din dosar se numerotează, iar numărul total de file trebuie să fie consemnat în cuprins.

 Dosarele se depun personal de către candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia la Serviciul managementul documentelor (cancelaria) al Ministerului.

 

    Un exemplar al dosarului se restituie candidatului sau reprezentantului acestuia, pe care se aplică data şi semnătura persoanei care a recepţionat dosarul.

 

 Termenul limită de depunere a dosarului – 05.01.2018.

 

 Informații suplimentare la tel.022-204-550, Rodica Reșitca.

 

 


 

ANUNȚ

cu privire la rezultatele concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”

 

     Consiliul de Administraţie al Î.S. ITA „Mecagro”, îu urma desfășurării concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”, a desemnat cîștigătorul concursului – dl Sergiu Stratan.

 


ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice

vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 

 Scopul general al funcţiei:

  Analizarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici.

Sarcinile de bază:

 

 1. Elaborarea propunerilor de completare a documentelor de politici cu prevederi ce țin de politicile egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv completarea politicilor cu prevederi ce țin de implicarea diasporei;
 2. Avizarea proiectelor de documente de politici, acte legislative şi normative şi documentelor care conţin rezultatele evaluării impactului.
 3. Asigurarea consolidării rapoartelor de monitorizare şi evaluare privind implementarea documentelor de politici publice;

3.  Asigurarea suport subdiviziunilor ministerului în elaborarea analizeor ex-ante, precum și a celor   

     intermediare și ex-post ale documentelor de politici.

 Condiţiile de participare la concurs:

 Condiţii generale:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
    c) are capacitate deplină de exerciţiu; 
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 Cerinţe specifice:

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, administrației publice, financiar-bancar, economice.

Experienţă profesională: preferabil doi ani de experiență profesională în domeniile de activitate a direcției, în domeniul planificării strategice, planificării bugetare, managementului proiectelor.

Cunoştinţecunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B1.

Abilităţiabilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament; 
            b) copia buletinului de identitate; 
            c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
            d) copia carnetului de muncă; 
            e) certificatul medical;
            f) cazierul judiciar;
            g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
          Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
            În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
            Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a documentelor: 05.01.2018, ora16:00.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor 

               Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

               telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

               e-mailnadejda.cristea@madrm.gov.md

               adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

               mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Acte normative în domeniul serviciului public:

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 14.11.2006 cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice. 

Acte legislative și normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 181 din  25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;

Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 09.03.2010 cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice;

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 privind regulile de elaborare și cerințele unificate față de documentele de politici;

Hotărîrea Guvernului nr. 82 din din  24.01.2006  cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;                                                                                            

Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 176 din  22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice central;

Hotărîrea Guvernului nr. 561 din  19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

Legea nr. 112 din 02.07.2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;

Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019;

Hotărîrea Parlamentului Nr. 1 din  24.02.2017 privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017.

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI   

 

COMISIA DE CONCURS 

 

Lista candidaţilor

 

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

 

de consultant superior al Direcției dezvoltare rurală 

 

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Arhiri Valentina

2

Bacaliuc Victor

3

Mariana Știrbu

4

Andronic Mihail

5

Ion Pînzari

 

 

Luni, 04 decembrie 2017, ora 1500 , biroul 740, str. Constantin Tănease, 9, va avea loc proba scrisă

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

ANUNȚ

 

Luni, 04 decembrie 2017, ora 1500 , biroul 740, str. Constantin Tănease, 9, va avea loc proba scrisă, etapă a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante.

Sunt invitați următorii candidați:

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Consultant principal al Direcției planificare spațială

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Severin Serghei

2

Ciocanu Sergius

3

Amariei Ion

4

Bulat Inga

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Consultant superior al Direcției planificare spațială

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Munteanu Alexandru

2

Știrbu Mariana

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de consultant principal al Direcției dezvoltare rurală

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

 

1

Arhiri Valentina

2

Moraru Mariana

3

Olga Oprea

4

Ionescu Aliona

 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de șef al Direcției dezvoltare rurală

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Petrachi Galina

2

Bulat Inga

3

Grigorița Cristina

 

Informații suplimentare la nr. de telefon (022)-204-583

 

 


 

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI   

COMISIA DE CONCURS  

Lista candidaţilor 

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

de șef al Direcției dezvoltare rurală

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Petrachi Galina

2

Bulat Inga

3

Grigorița Cristina

 

 


 MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI    

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor 

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante 

de consultant principal al Direcției dezvoltare rurală 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

 

1

Arhiri Valentina

2

Moraru Mariana

3

Olga Oprea

4

Ionescu Aliona

 


 

 MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Consultant superior al Direcției planificare spațială 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Munteanu Alexandru

2

Știrbu Mariana

 


 MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI 

COMISIA DE CONCURS 

Lista candidaţilor

admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de Consultant principal al Direcției planificare spațială

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele candidatului la concurs

1

Severin Serghei

2

Ciocanu Sergius

3

Amariei Ion

4

Bulat Inga

 


MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI  

COMISIA DE CONCURS  

ANUNȚ 

 

Se prelungește termenul de depunere a dosarelor pînă la 8 decembrie 2017 la următoarele funcții vacante:  

-          consultant principal al Secției financiar-administrative; 

-          consultant superior al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră; 

-          consultant principal al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră. 

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

anunță concurs pentru suplinirea postului de director

 al Colegiului Agroindustrial din Râșcani și Colegiul de Medicină Vetrinară și Economie Agrară din Brătușeni

   

     Concursul se organizează în temiul Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de conducere în instituțiile de învățământ professional tehnic, aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr.673 din 9 iulie 2015.

 La funcția de director poate candida persoana care întruneşte următoarele criterii:

   a) deţin cetăţenia Republicii Moldova; condiţia nu se aplică pentru candidații la funcția de director al instituției de învăţământ profesional tehnic privat;
    b) au studii superioare universitare;
    c) au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin doi ani; excepție pot face candidații la funcția de director al instituției de învăţămînt profesional tehnic privat; 
    d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
    e) cunosc limba română;
    f) nu au antecedente penale.

Candidații prezintă Comisiei de concurs (mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, bir. 736), în termen de 20 de zile de la data publicării în presă a avizului (publicat în ziarul Gazeta Satelor din 24 noiembrie 2017), următoarele acte:

a) cererea de participare la concurs al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia/copiile actului/actelor de studii;
    d) copia carnetului de muncă;
    e) Curriculum Vitae de model Europass, specificat în anexa nr.2;
    f) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

   g) cazier juridic sau declarația pe propria răspundere;

   f) proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice, participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

 Termenul limită de depunere a dosarului – 13.12.2017

 Informații suplimentare la tel.022-204-550

 

 


 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Value Chain Development Specialist for immediate full-time position)

 

Country: Republic of Moldova

Terms for employment: 20. Dec.2017-30th Sep.2020

Project: IRECR(IFAD VI)

Republic of Moldova and International Fund for Agriculture Development have signed Financing Agreements for implementation of Inclusive Rural Economic and Climate Resilience Programme (IRECR) and Rural Resilience Project (RRP).

The CPIU-IFAD will recruit a full time national specialist of Value Chain Development(VCD), with a strong background in agriculture business development, in producer association and cooperation, quality management system, with experience in implementation of international projects, policy development in agriculture.   She/he will be based in the CPIU-IFAD team and will take lead and responsibility for the delivery of the component under the overall supervision of the CPIU-IFAD director and will ensure direct coordination with the stakeholders, Government of Moldova, public administration at the central and community level, producer groups.

Main Duties and Responsibilities

 • To take overall responsibility and leadership on the planning, implementation and monitoring of the VCD component with in IRECR(IFAD V) and RRP(IFAD VII) projects.
  • Manage the component in accordance with the approved annual work plans, coordinate all VCD activities and ensure complementarities with other programmes and projects;
  • Prepare the ToRs for procurement of goods and consulting services. Prepare terms and conditions for grant applications and ensure publication in local media.
  • Verify volume and quality of services provided by experts, service providers, review and approve reports, protocols of services completions.

Required Skills and Experience

 • MSc degree in horticulture, agronomy, food processing, agriculture economics, farm management, or other specialties related to agriculture.
  • a strong background and good knowledge of agriculture business and development of related policies and legislation in Moldova;
  • a strong proven experience in developing agriculture value chains and strengthening  producer’s groups.
  • a strong proven experience in the implementation of development projects (Project management, good managerial and technical skills, team leading);

The CPIU-IFAD invites eligible Individual Consultants to indicate their interest in providing the Services. Interested candidates should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The key criteria for evaluation are the following:

1. General qualification - 30 points:

2. Specific experience – 50 points:

3. Language skills -10 points:

                4. Computer management skills – 10 points

VCD Specialist will be selected in accordance with the Selection-based on consultants’ qualifications (CQS) method. Assessment of the candidates will be conducted against evaluation criteria, based on information provided in the application documents. Detail information on vacant position you can find in the ToR, which can be downloaded from www.ifad.md/vacancies.

Interested candidates must delivered a detailed curriculum vitae in English, Motivation Letter, and at least three (3) professional reference to: office@ifad.md before 11 Dec. 2017 at 16.00  p.m.

Consolidated Programme Implementation Unit (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, 

Chisinau,  MD-2004,  Republic  of  Moldova

E-mail: office@ifad.md

 

 

File Call_ EOI_VCD Specialist_Nov.2017.docx

 

 

 


 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Climate Resilience Specialist for immediate full-time position)

 

Country: Republic of Moldova

Terms for employment: 01.Jan.2018-30th Sep.2023

Project: RRP(IFAD VII)

Republic of Moldova and International Fund for Agriculture Development have signed Financing Agreements for implementation of Rural Resilience Project (RRP), which overall goal is to enable the Target Population to raise their incomes and strengthen their resilience to climate change.

The CPIU-IFAD will recruit a full time national in Climate Resilience Specialist, with a strong background in projects implementation, experience in agriculture development and/or sustainable management of natural resources, forestry, to undertake the duties of component implementation in ongoing projects. She/he will take part from the CPIU-IFAD team, will take lead and responsibility for the implementation of the Climate change component.

Main Duties and Responsibilities

 • To take responsibility on the planning, implementation and monitoring of the project component, development of annual work plan and budget,
 • To implement Project component in accordance with the approved annual work plans, project design documents and operational documents.
 • Drafting/developing ToRs and propose selection criteria for selection of national and international consultants/subcontractors, and supervise, maintaining strong quality control on services provided by consultants and service providers;
 • Verify volume and quality of services provided by experts, service providers, review and approve reports, protocols of services completions, provided by external experts and services providers;
 • Maintain close coordination/linkages with all technical implementation partners (ministries and governmental agencies, media, private service providers, NGOs and other stakeholders);

Required Skills and Experience

 • MSc in Agriculture, Forestry, Environment, Natural Resource Management or in fields related to agriculture sciences.
 • The candidate should have a minimum of 5 years of experience in Agriculture, Forestry, Environment, Natural Resource Management or in fields related to agriculture sciences.
 • A strong background and good knowledge of agriculture production, forestry management, environment  and development-related policies and legislation in Moldova;
 • A proven experience in the implementation of development projects (Project management, good managerial and technical skills, team leading);

Interested persons should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience. The key criteria for shortlisting are the following:

1. General qualification - 30 points:

2. Specific experience – 50 points:

3. Language skills -10 points:

                4. Computer management skills – 10 points

Specialist will be selected in accordance with the Selection-based on consultants’ qualifications (CQS) method. Detail information on vacant position you will find in ToR, which  can be downloaded from www.ifad.md/vacancies.

If you have experience of working in a similar capacity and want to make an active and lasting contribution on IFAD programme implementation, submit a detailed curriculum vitae in English, Motivation Letter, and at least three (3) professional reference to: office@ifad.md, before  14 Dec. 2017 at 16.00  p.m.

Consolidated Programme Implementation Unit (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, 

Chisinau,  MD-2004,  Republic  of  Moldova

E-mail: office@ifad.md

 

 

File Call_ EOI_Climate Resilience Specialist_RRP.DOCX

 


 

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(Senior Specialist Climate Change Resilience for immediate full-time position)

 

Country: Republic of Moldova

Terms for employment: 20.Dec.2017-30th Sep.2020

Project: IRECR(IFAD VI)

Republic of Moldova and International Fund for Agriculture Development have signed Financing Agreements for implementation of Inclusive Rural Economic and Climate Resilience Programme (IRECR) and Rural Resilience Project (RRP), which overall goal is to enable the Target Population to raise their incomes and strengthen their resilience to climate change.

The CPIU-IFAD will recruit a full time national Senior Specialist in Climate Change Resilience, with a strong background in projects implementation, experience in agriculture development and/or sustainable management of natural resources, forestry, to undertake the duties of component implementation in ongoing projects. She/he will take part from the CPIU-IFAD team, will take lead and responsibility for the implementation of the Climate change component.

Main Duties and Responsibilities

 • To take overall responsibility on the planning, implementation and monitoring of the project component, development of annual work plan and budget,
 • Manage the component in accordance with the approved annual work plans, project design documents and operational documents.
 • Develop ToRs and propose selection criteria for selection of national and international consultants/subcontractors, and supervise, maintaining strong quality control on services provided by consultants and service providers;
 • Verify volume and quality of services provided by experts, service providers, review and approve reports, protocols of services completions, provided by external experts and services providers;
 • Maintain close coordination/linkages with all technical implementation partners (ministries and governmental agencies, media, private service providers, NGOs and other stakeholders);

Required Skills and Experience

 • MSc in Agriculture, Forestry, Environment, Natural Resource Management or in fields related to agriculture sciences.
 • The candidate should have a minimum of 5 years of experience in Agriculture, Forestry, Environment, Natural Resource Management or in fields related to agriculture sciences.
 • A strong background and good knowledge of agriculture production, forestry management, environment  and development-related policies and legislation in Moldova;
 • A proven experience in the implementation of development projects (Project management, good managerial and technical skills, team leading);

Interested candidates should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. The key evaluation criteria are the following:

1. General qualification - 30 points:

2. Specific experience – 50 points:

3. Language skills -10 points:

                4. Computer management skills – 10 points

Senior Specialist will be selected in accordance with the Selection-based on consultants’ qualifications (CQS) method. Detail information on vacant position you can in the ToR, which can be downloaded from www.ifad.md/vacancies.

Interested candidates a invited to submit a detailed curriculum vitae in English, Motivation letter, and at least three (3) professional reference to: office@ifad.md before 11 Dec. 2017 at 16.00  p.m.

Consolidated Programme Implementation Unit (CPIU-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Procurement specialist, of.  1303,  bd. Stefan cel Mare și Sfînt, 162, 

Chisinau,  MD-2004,  Republic  of  Moldova

E-mail: office@ifad.md

 

 

File Call_ EOI_Senior Climate Change Resilience Specialist.docx

 


 

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală 

 

File Anunt cs dezv rurala.docx

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc

 

 


  

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală  

 

 

File Anunt sd dezv rurala.docx

 

File Formular de participare.doc

 ANUN
Ț

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală 

 

 

File Anunt cp 2 dezv rurala.docx

 

File Formular de participare.doc 

ANUNȚ

 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici și programe de dezvoltare rurală 

 

 

 

File Anunt cp dezv rurala.docx

 

File Formular de participare.doc

 


 

ANUNȚ 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră

 

File Anunt med. vet.docx

 

File Formular de participare.doc

 


ANUNȚ 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției politici din domeniul medicină veterinară și siguranța alimentelor de origine animalieră

 

File Anunt med. vet cs.docx

 

File Formular de participare.doc

 


ANUNȚ 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant superior al Direcției planificare spațială 

 

File Anunt cs planificare spatiala_Nr. 02.docx

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc

 


 ANUNȚ 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției planificare spațială 

 

File Anunt cp planificare spatiala.docx

 

File Formular de participare.doc

 


 ANUNȚ  

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Secției financiar-administrative

 

File Anunt cp fin.-administrativa.docx

 

Microsoft Office document icon Formular de participare.doc

 


  ANUNȚ 

cu privire la selectarea prin concurs a administratorului Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”

 

 

     Consiliul de Administraţie al Î.S. ITA „Mecagro” anunță concurs pentru ocuparea funcției de administrator al Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”, în conformitate cu prevederile art.7, alin.(8), lit.h) al Legii nr.146-XIII  din  16.06.1994 cu privire întreprinderea de stat. 

     Sarcini de bază ale funcției:

              Elaborarea programelor și planificarea pe termen scurt, mediu și de lungă durată a activității întreprinderii, elaborarea strategiilor de marketing și de efiecientizare a cheltuielilor de producere, administrare și comerciale, asigurarea gestionării eficiente a patrimoniului întreprinderii. 

 1.  Organizarea activităţii manageriale a întreprinderii cu profil de producere a tehnicii și utilajelor agricole, crearea şi implementarea proprietăţii intelectuale în scopul eficientizării aportului mecanizării în realizarea proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar, precum şi, desfăşurarea activităţii de întreprinzător;
 2. Asigurarea elaborării concepţiilor, strategiilor şi programelor de producere, ştiinţifice privind dezvoltarea mecanizării, automatizării şi informatizării proceselor tehnologice din sectorul agroalimentar;
 3. Coordonarea proceselor de implimentare a cercetărilor ştiinţifice, proiectarea, confecţionarea, încercarea mostrelor experimentale ale mijloacelor tehnice şi sistemelor automatizate pentru fitotehnie, zootehnie, industria alimentară şi de prelucrare a materiei prime, a surselor regenerabile de energie; 

Cerinţe de bază pentru candidaţii la funcţia de administrator alÎntreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”: 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul permanent pe teritoriul ei;    b) cunoaşte limba română, limba rusă şi o limbă de circulaţie internaţională: citit, scris şi vorbit; 

c) are capacitate deplină de exerciţiu; 

d) este apt, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei; 

e) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

f) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; 

g) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate (interdicţie dispusă prin hotărâre de judecată). 

 Cerinţe specifice pentru candidaţii la funcţia de administrator al Întreprinderii de Stat Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”: 

a)      are studii superioare în domeniul economiei, fiscalității, managementului, dreptului, marketing-ului; 

b)      are experienţă în funcţie managerială de minim un an; 

c)      nu a atins vîrsta de minim 4 ani pînă la pensionare; 

 Candidaţii, depun personal/prin poştă (scrisoare recomandată)/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine: 

a) copia buletinului de identitate; 

b) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

c) copia carnetului/carnetelor de muncă; 

d) curriculum vitae; 

e) programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru cel puțin un an; 

      f) cazierul judiciar/declaratie pe proprie răspundere. 

      g) cuprinsul dosarului în 2 exemplare. Un exemplar se restituie, sub semnătură, persoanei care a depus dosarul. Fiecare filă din dosar se numerotează, iar numărul total de file trebuie să fie consemnat în cuprins. 

Dosarul urmează a fi depus la adresa mun. Chișinău,  str. Constantin Tănase, 9, bir. 609. 

Termenul limită de depunere a dosarului – 22 noiembrie 2017, ora 15:00. 

Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, secretarul consiliului, tel. 022-204-583,  e-mail – nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 

În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă (scrisoare recomandată) sau e-mail, prevederile pct.12 se aplică la data desfăşurării concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Bibliografie: 

-                 Constituția Republicii Moldova; 

-                 Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003; 

-                 Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163 din 24041997; 

-                 Legea nr.146-XIII  din  16.06.1994 cu privire întreprinderea de stat; 

-                 Legea nr. 845-XII din 03.03.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi; 

-                 Legea nr. 82 din 25.05.2017 Cu privire la integritate; 

-                 Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 480 din 28.03.2008 pentru aprobarea aprobarea Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor; 

-                 Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate; 

-                 Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998    pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate; 

-                 Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 770 din 20.10.1994 pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat;

 

 

Microsoft Office document icon Anunt concurs Mecagro 2017.doc

 

 

 

 

 


 

A N U N Ț

cu privire la concursul  pentru selectarea candidatului

la funcția vacantă de director adjunct

al Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

  În conformitate cu art. 16, alin. (2), lit. h) al Legii nr. 276  din  16.12.2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, Consiliul de supraveghere a instituției (Consiliu) anunță concursul de selectare a candidatului la funcția de director adjunct al Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (IP AIPA).

 

Candidatul trebuie să întrunească următoarele cerințe:

a)       să dețină cetățenia Republicii Moldova;

b)      să cunoască limba de stat, scris și vorbit;

c)       să cunoască cel puțin o limbă de circulație internațională, la nivel mediu;

d)      să aibă studii în unul din domeniile – agricol, tehnic, economic, financiar sau juridic, cu experiență de lucru de cel puțin 5 ani în unul din aceste domenii, precum și cel puțin 3 ani experiență de muncă în funcție de conducere;

e)       să posede o reputație ireproșabilă;

f)        să aibă capacitate deplină de exercițiu;

g)       nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

h)      să nu fie privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate;

i)         nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

 

Candidații la funcția vacantă de director adjunct al IP AIPA urmează să depună pe numele Consiliului un dosar care include următoarele documente:

a)       cerere de participare la concurs;

b)      dovada cetățeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul de identitate);

c)       curriculum vitae;

d)      copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare și, opțional alte acte de studii;

e)       dovada vechimii în muncă în domeniul relevant, inclusiv de cel puțin 3 ani în funcție de conducere (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);

f)        cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);

g)       declarația pe propria răspundere a lipsei sau existenței conflictului de interese.

 

Candidații vor depune dosarele complete la Consiliu pe adresa: municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 162 (sediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură), etajul 17, anticamera, sau la adresa electronică – maria.catana@aipa.gov.md , în perioada 12.10.2017 - 26.10.2017, în zilele luni-vineri, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare, între orele 08.00 – 17.00.

Persoana responsabilă pentru recepționarea dosarelor este dna Maria Catana, tel: 022 222 774. Dosarele depuse după termenul limită nu vor fi preluate.

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru selectarea candidaților la suplinirea funcțiilor vacante de director și directori adjuncți ai Instituției Publice Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură poate fi accesat AICI.”

 

PDF icon 1. Regulament concurs AIPA.pdf

PDF icon Anunt concurs Consiliu de supraveghere.docx