Cadrul legislativ și normativ

Cadrul legislativ și normativ al Republicii Moldova:

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului;
 3. Legea nr. 721 din 02 februarie 1996 privind calitatea în construcții;
 4. Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 5. Legea nr. 982-XIV din11 mai 2000 privind accesul la informație;
 6. Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea drumurilor nr. 509-XIII din 22 iunie 1995;
 9. Legea nr.254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale;
 10. Legea nr.1515-XII din 16 iunie1993 privind la protecția mediului înconjurător;
 11. Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
 12. Legea nr. 591 din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;
 13. Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic;
 14. Legea nr. 91 din 5 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică și delimitarea lor;
 15. Legea nr.1530 din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor;
 16. Hotărârea Parlamentului nr.1531-XII din 22 iunie 1993 pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor(cu aprobarea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat);
 17. Hotărîrea Guvernului nr. 56 din 6 februarie 2017 cu privire la Consiliul Național de Planificare a Teritoriului;
 18. Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012, modificată și completată prin Legea nr.121din 3 iulie 2014 în ”Strategia națională de dezvoltare: 8 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei”;
 19. Strategia națională de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, aprobată prin Legea nr.239 din 13 octombrie 2016;
 20. Strategia națională de descentralizare, aprobată prin Legea nr. 68 din 5 aprilie 2012;
 21. Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 271 din 9 aprilie 2014;
 22. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014;
 23. Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 5 februarie 2013;
 24. Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.301 din 24 aprilie 2014;
 25. Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20 martie 2014;
 26. Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10 aprilie 2013;
 27. Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 827 din 28 octombrie 2013.

Documente internaționale:

 1. Carta europeană a amenajării teritoriului – document al Consiliului Europei, adoptat la cea de a 6 – a Conferință Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului, (CEMAT), care a avut loc la Torremolinos – 1983;
 2. Carta Urbanismului European, adoptată de Adunarea Generală a Consiliului European al Urbaniștilor de la Barcelona - 2013;
 3. Noua Agendă Urbană, adoptată la Quito, Republica Ecuador – 2016;
 4. Schema de Dezvoltare a Spațiului Comunitar (SDEC) – Dezvoltarea spațială echilibrată și durabilă a teritoriului Uniunii Europene – document al Uniunii Europene, adoptat la Consiliul Informal al Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului din țările UE –Potsdam – 1999;
 5. Principii directoare pentru o dezvoltare teritorială durabilă a continentului european – document al Consiliului Europei, adoptat la Conferința Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT ) – Hanovra 2000;
 6. Agenda Teritorială Europeană document al Uniunii Europene, adoptat la Reuniunea Informală al Miniștrilor Europeni, Responsabili cu Dezvoltarea urbană și Coeziunea Teritorială, Leipzig – 2007;
 7. Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Rezoluția Adunării Generale ONU, nr.70/1, New York - 2015;
 8. Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, semnată la Granada - 1985;
 9. Convenția UNESCO privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, semnată la Paris - 1972;
 10. Convenția-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, semnată la Faro-2005;
 11. Convenția privind peisajul european, semnată la Florența - 2000.