Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului:

Selectarea unei companii de consultanță pentru acordare de asistență la identificarea și suportului consultativ la accesarea creditelor cu element de grant pentru dezvoltarea și diversificarea afacerilor femeilor din localitățile rurale

  

Proiectul de Reziliență Rurală, finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, prin intermediul Programului de Adaptare pentru Micii Producători şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD, este conceput pentru a îmbunătăți condițiile de viață a populației din zona rurală, a reduce sărăcia prin măsuri de adaptare la schimbările climatice și a îmbunătăți oportunitățile economice pentru antreprenorii micro, mici și mijlocii.

În acest context, UCIP IFAD va selecta o companie cu experiență în prestarea serviciilor de consultanță în dezvoltarea afacerilor care va fi responsabilă de acordarea asistenței la identificarea Beneficiarilor și suportului consultativ la accesarea creditelor cu element de grant, prin intermediul instituțiilor financiare partenere, formularea ideilor viabile de investiții, evaluarea primară a eligibilității si consultări privind pregătirea pachetului de documente pentru obținerea finanțării de către femeile antreprenoare-grupul țintă al Proiectului pilot.

 I.        Domeniul de aplicare a serviciilor

Grupul țintă – femeile care desfășoară la scară mică o activitate economică înregistrată, în domeniul agricol sau conex agriculturii și care dețin în proprietate și/sau arendă terenuri cu o suprafață mai mică de 10 ha.

Aria de implementare a proiectului pilot – localitățile rurale ale țării, aflate sub controlul administrativ al Guvernului Republicii Moldova (inclusiv Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia), cu excepția formelor organizatorice-juridice înregistrate și care desfășoară activitatea în localitățile urbane.

 II.     Activitățile cheie

Prestatorul de servicii va fi responsabil de acordarea pentru grupul țintă a asistenței consultative la etapa de accesare a resurselor financiare disponibile în cadrul Proiectului pilot, și va include următoarele sarcini:

  1. identificarea potențialelor beneficiare ținând cont de corespunderea necesităților,  domeniilor si profilul grupului țintă vizat în cadrul Proiectului pilot (activitățile eligibile, beneficiarele eligibili, apetitul pentru afaceri, etc); In cadrul acestei activități, pentru identificarea potențialelor beneficiare, prestatorul poate colabora cu, dar nu se vor limita la, APL-uri, Asociațiile de Economii și Împrumut, organizațiile de dezvoltare antreprenorială locale, Instituțiile Financiare Participante, etc.
  2. evaluarea primară a solicitantelor de finanțare, în baza unui tabel de scoring elaborat de Prestator, a viabilității proiectului investițional, analiza expres a indicatorilor de afaceri și stabilirii șanselor de aprobare pentru finanțare atât de către IFP cit si UCIP IFAD,
  3. suport si pregătirea solicitanților de finanțare pentru etapa de negociere în relațiile cu Banca, inclusiv familiarizarea grupului țintă cu noțiunile elementare de educație financiară, suport la completarea documentelor relevante aplicării (declarații, formulare, etc., (după caz), ghidare în procesul de colectare a documentelor care să confirme eligibilitatea solicitantei de finanțare și a altor documente conform listei solicitate de Bancă.
  4. acordarea consultanței privind inițierea afacerii și/sau ghidare în procesul de înregistrare a afacerii, pentru solicitantele de finanțare care nu au înregistrată activitatea sub nici o forma organizatorico-juridică, și/sau de luare a deciziei privind dezvoltarea/ diversificarea afacerii in vederea sporirii rezilienței și adaptării la schimbările climaterice.
III.         Cerințe minime de eligibilitate:

1.      Persoana juridică sau consorțiu de companii înregistrate în Republica Moldova,
2.      Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul prestării serviciilor de consultanță, instruire, planificarea afacerii, alte similare sarcinii;
3.      Echipă de experți (lider de echipa și cel puțin 3 experți în business agricol și finanțe,  responsabili de acordarea serviciilor de consultanță în cele trei regiuni ale ariei de implementare (cel puțin câte un expert prezent în fiecare regiune: nord, centru, sud).

IV.   Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.      Experiența generală a companiei;

25

1.1.   Experiența de activitate a companiei

(numărul anilor de activitate în activități similare concursului)

1.2.    Experiență companiei în prestarea serviciilor de elaborare a business-planurilor, studiilor.

(numărul de contracte  privind elaborarea planurilor de afaceri semnate cu întreprinderile agricole și studii elaborate în domeniul agricol  în ultimii 3 ani, min 10 contracte)

10

 

15

 

2.      Experiența companiei în prestarea serviciilor de consultanță, instruire, în cadrul proiectelor cu finanțare internațională

(de ex. WB, USAID, PNUD, UN, IFAD, FAO sau alți donatori/finanțatori);

(Minim acceptabil 2 contracte încheiate în ultimii 3 ani)

20

3.      Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate*

55

3.1   Team Lider

3.1.1  Abilități  excelente de organizare, analiză, comunicare și raportare

(2 recomandări pentru activitătile desfășurate în ultimii 3 ani)

 

3.2 Experții în business agricol și finanțe (cel puțin 3 experți) responsabili de evaluarea și consultanța solicitantelor de finanțare din zonele nord, centru și sud ale ariei de implementare

3.2.1  Experiență demonstrată în activități de consultanță, instruire în domeniul businessului agricol (nr. planuri de afaceri elaborate/instruiri în calitate de formator, în ultimii 3 ani)

10

 

 

 

 

45

 

 
Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificarea Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 16/21 PRR.

 

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 15.02.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md