Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului Elaborarea materialelor, organizarea și livrarea cursului de instruire practic:,,Particularitățile menținerii evidenței contabile în cadrul micilor Gospodării Țărănești’’

I.       Contextul activității

 

Obiectivul general al Proiectului de Reziliență Rurală este îmbunătățirea bunăstării populației rurale a Moldovei și reducerea sărăciei. Obiectivul de bază al dezvoltării Proiectului este de a consolida reziliența și de a îmbunătăți oportunitățile economice de securitate și siguranță alimentară pentru zonele rurale sărace, vulnerabilitatea la schimbările climatice, creșterea competitivității și reducerea fluxului de migrație din zonele rurale.

 

Pentru atingerea obiectivului general al Proiectului este necesară o abordare sistemică de transformare a agriculturii. Această abordare trebuie să fie construită pe măsuri specifice de incluziune economică și financiară, pentru a asigura că această transformare nu va lăsa în spate nici pe unul din grupurile țintă de beneficiari, inclusiv femeile antreprenoare - atât de vulnerabile la schimbările climatice.

 

Astfel, în cadrul PRR, prin sinergia celor două componente ale Proiectului: i) Îmbunătățirea capacităților de adaptare a fermierilor mici și a întreprinderilor agricole și ii) Suport pentru dezvoltarea businessului agricol, se acordă un pachet complex de suport financiar (credite, granturi) și educațional (asistență tehnică, seminare, vizite de studiu), menit să acopere nevoile incipiente ale femeilor pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor mici în domeniul agricol și conex agriculturii.

 

Afacerile menționate, în marea lor majoritate, au fost create cu asistența PRR, ca o oportunitate de a asigura securitatea alimentară a gospodăriei, beneficiind, la prima etapă, de instruiri privind conceptele de bază caracteristice inițierii și administrării unei afaceri. Ca măsuri subsecvente și continuitate, pentru a dezvolta și a consolida informațiile recepționate la etapa de pre-finanțare, este necesar de a explica în detaliu și în mod practic diferite aspecte legate de business-ul agricol. O condiție care se impune beneficiarelor Proiectului, aceasta fiind și o consecință a trecerii activității economice în mediul formal, este obligativitatea menținerii evidenței contabile, declararea veniturilor și plata impozitelor. Astfel, tematica activității a derivat din solicitările și discuțiile cu grupul țintă vizat, ele evocând o necesitate urgentă de însușire a aspectelor contabile, fiscale și de raportare specifice întreprinderilor micro din domeniul agricol.

 

La moment, nu există suport informațional consolidat și unificat privind aspectele de evidență financiară și raportare în scopuri fiscale aplicabile pentru întreprinderile micro, informațiile fiind dispersate sau integrate aleatoriu în diferite surse, sunt teoretice sau sunt greu perceptibile din cauza terminologiei nefamiliare grupului țintă.

 

Pornind de la aceste premise, UCIP IFAD va selecta o companie de consultanță (în continuare Prestator) care va elabora curriculum-ul, materialele de instruire, va organiza și livra un modul practic de dezvoltare a capacităților, axat pe subiecte contabile, fiscale și de raportare aplicabile pentru întreprinderile micro, ținând-se cont de profilul grupului țintă

 

II.    Domeniul de aplicare

 

Cursul de instruire va fi livrat gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), întreprinzătorilor individuali şi altor persoane fizice (femei) care desfăşoară activitate de întreprinzător în domeniul agricol sau conex agriculturii, aplică metoda de casă, țin contabilitatea în partidă simplă, nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată.

 

Activitatea va fi implementată prin respectarea de către Prestator a  etapelor publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 32/21 PRR.

 

III. Locul și perioada de execuție

 

Activitățile vor fi prestate în afara oficiului UCIP IFAD.

Perioada de implementare a sarcinilor: mai 2021 – mai 2023.

Cerințele minime de eligibilitate şiCriteriile de evaluare pentru lista scurtă le găsiţi publicate pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 32/21 PRR.

 

Important!

Nu se vor admite la concurs companiile care:

a.     nu și-au îndeplinit obligațiunile și sarcinile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;

b.    sunt implicate deja în 3  raporturi contractuale în derulare cu UCIP IFAD.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS)  expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicat pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 32/21 PRR.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 27.04.2021, ora 10:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md