Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii de elaborare a registrelor de arhivă a circuitului documentar UCIP IFAD precum și integrarea aplicației web pentru cererea de finanțare grant și credit în sistemul 1C8 (companie dezvoltator 1C8)

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată de către Guvernul Republicii Moldova pentru implementarea programelor IFAD, după aderarea Republicii Moldova la Fondul internațional pentru Dezvoltare Agricolă în anul 1996. Componentele Programelor IFAD sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite şi aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova. UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea şi monitorizarea activităților Programelor, precum şi coordonarea activităților cu instituțiile şi organizațiile participante la implementarea Programelor. Activitățile prevăzute în cadrul programelor sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii acreditați și a instituțiilor financiare participante, în funcție de specificul activităților implementate.

 

 Activitățile implementate în cadrul programelor sunt orientate spre susţinerea următoarelor domenii:

 •  Oferirea serviciilor financiare rurale (credite pe termen mediu şi lung) pentru dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv micii antreprenori rurali finanţaţi prin intermediul Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor;
 • Dezvoltarea infrastructurii economice rurale, prin acordarea granturilor competitive pentru a fi investite în construcția şi/sau reabilitarea obiectelor de infrastructura publică cu caracter economic;
 • Dezvoltarea lanțurilor valorice agricole, prin oferirea suportului atât informațional cât și financiar la dezvoltarea integrată a acestora;
 • Oferirea asistenței tehnice (asistenta la elaborarea planului de afaceri, consultanta) şi organizarea instruirilor.
 • Dezvoltarea agriculturii contractuale;
 • Promovarea tehnologiilor conservative de lucrare a solului;
 • Promovarea activităților ce sporesc reziliența față de schimbările climaterice;

 

În anul 2020, în contextul COVID-19, UCIP IFAD s-a confruntat cu necesitatea de a se adapta la munca de la domiciliu iar necesitatea asigurării accesului în termeni utili la informația necesară și a bunei desfășurări a activității unității a scos la iveală lipsa unei arhive electronice structurate a documentelor primare, notelor de serviciu, rapoarte. 

Astfel, în vederea soluționării accesului la varianta corectă a documentelor din circuitul documentar,  UCIP IFAD va selecta o companie (în continuare prestator de servicii) cu experiență în dezvoltarea softurilor 1C8, care va  elabora  registre de arhivă a circuitului documentar UCIP IFAD precum și  integrarea aplicației web pentru cererea de finanțare grant și credit în sistemul 1C8.

 

Aplicația web va fi integrată pe pagina www.ucipifad.md. 

 

Domeniul de aplicare a serviciilor

 

Realizarea activităților TOR se va realiza în mai multe etape interdependente, după cum urmează:

 1. Organizarea de întrevederi cu UCIP IFAD, dezvoltatorul paginii web ucipiad.md pentru definirea scopului, obiectivelor și identificarea așteptărilor de la arhiva electronică a documentelor (varianta PRF, word, excel, link)  și a integrarea în sistemul 1C8 a aplicației web pentru beneficiari;
 2. Coordonarea cu angajații responsabili de componente a formatului registrelor electronice a documentelor;
 3.  Elaborarea in sistemul 1C8 UCIP IFAD a registrelor de arhivă a circuitului documentar UCIP IFAD precum și  integrarea aplicației web pentru cererea de finanțare grant și credit în sistemul 1C8 și prezentarea structurii, conținutului, specificațiilor funcționale;
 4. Testarea modulelor(de angajații UCIP IFAD) și înlăturarea neajunsurilor;
 5. Mentenanță și suport pe parcursul a 3 luni de la darea în exploatare a modulelor.

 

Activitățile cheie, criteriile minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiul de companii, criteriile de calificare pentru includerea în lista scurtă şimodelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului le găsiţi publicate pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 05/21 PRRECI.

 

Prestatorul de servicii va îndeplini sarcinile în maxim 32 de zile lucrătoare, fără posibilitatea prelungirii perioadei de implementare.

 

Compania va fi selectată în conformitate cu metoda Metoda de calificare a consultanților (CQC) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos până la pînă la 02.02.2021, ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 05/21 PRRECI”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md