Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Cerere de exprimare a interesului: Servicii pentru elaborarea și editarea a 8 publicații în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice

 


 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) își propune să demonstreze potențialul de adaptare al agriculturii conservative și să sprijine generarea de cunoștințe și investițiile agricultorilor din zona rurală în vederea promovării sistemelor și tehnologiilor durabile pentru agricultură care duc la producere agricolă mai rezilientă la schimbările climatice.

 

O atenție deosebită în cadrul Programului este atribuită dezvoltării şi implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului, cu impact pozitiv asupra ecosistemelor. Restabilirea învelișului vegetal natural și productivității solului contribuie la creșterea rezilienței la schimbări climatice ale comunităților rurale, terenurilor agricole și ecosistemelor la nivel de peisaje agricole.

 

UCIP IFAD anunță concurs pentru selectarea unui prestator/prestatori de servicii (sau consorțiu de companii) pentru elaborarea și editarea publicațiilor în vederea promovării rezilienței sectorului agricol la schimbările climatice prin promovarea unor practici agricole durabile și reabilitarea terenurilor agricole, conform următoarelor loturi/tematici:

I.            Lotul 1: Protecția integrată la cultura tomatelor și reziliența la schimbările climatice;

II.            Lotul 2: Înierbarea terenurilor agricole în calitate de metodă de conservare a apei și solului;

III.            Lotul 3: Înființarea perdelelor forestiere de protecție în calitate de măsură de adaptare la schimbările climatice;

IV.            Lotul 4: Colectarea apei de ploaie în agricultură pentru adaptarea la schimbările climatice;

V.            Lotul 5: Bune practici de utilizare a energiei regenerabile în agricultură;

VI.            Lotul 6: Bune practici de utilizare a terenurilor degradate în cultivarea culturilor cu potențial energetic și producerea de biomasă;

VII.            Lotul 7: Bune practici pentru gestionarea integrată a dăunătorilor în condițiile de schimbări climatice;

VIII.            Lotul 8: Ghid și Pliant privind bunele practici în agricultura ecologică în contextul schimbărilor climatice.

 

Criterii minime de eligibilitate față de Companie/Consorțiu de companii:

  1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau consorțiu de companii dispuse să presteze serviciile solicitate;
  2. Experiență a companiei/lor în prestarea serviciilor de elaborare a publicațiilor, instruire, consultanță, școlarizare în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani;
  3. Echipe de autori calificați, conform tematicilor (loturilor) 1-8 menționate în anunț.

 

Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă:

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

  1. Profilul și experiența generală a companiei (anii de activitate)

Minim acceptabil – 5 ani

20

  1. Experiența companiei (din ultimii 5 ani) în realizarea activităților de elaborare a publicațiilor de orice tematică în domeniul agriculturii/silviculturii/protecției mediului/alte domenii relevante tematicii publicației (numărul de publicații: manuale, ghiduri etc)

40

  1. Echipă de autori pentru prestarea serviciilor solicitate (experți calificați în corespundere cu tematicile solicitate)1

40

 

1Același autor poate fi implicat la elaborarea a maxim 4 publicații (loturi), conform specificațiilor din modelul Scrisorii pentru exprimarea interesului;

 

Aceiași companie poate manifesta interesul pentru un lot sau pentru mai multe loturi (1-8).

Prestatorul/ii de servicii vor fi selectați în conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate in Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 61/19 PRRECI.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la pînă la 06.11.2019, ora 16:30 cu mențiunea „Pentru Licitația 61/19 PRRECI.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau trucare a informațiilor din cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova.

E-mail: procurement@ucipifad.md