Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Comunicat Informativ referitor la desfăşurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de exploatare a zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503)

Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, anunţă desfăşurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de exploatare a zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503) situat în limitele administrative ale or. Chișinău.

Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr. 3-XVI din 02.02.2009 (Monitorul Oficial, 2009, nr. 75-77, art. 197) şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009  (Monitorul Oficial, 2009, nr. 144-147, art. 633).

            Concursul va fi organizat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare Organizator).

1.      Obiectul concursului

 

Rezervele de apă subterană ale zăcământului de apă minerală naturală ”Chișinău-4” (sonda nr. 252/4503) au fost evaluate în rezultatul cercetărilor hidrogeologice detaliate efectuate în anul 1998 de către Expediția Hidrogeologică din Moldova și aprobate de către Comisia de stat pentru rezervele de substanțe minerale utile în volum de 170 m3/24 ore, în calitate de apă minerală naturală, termenul calculat de exploatare 27 ani (Proces Verbal al CSR Nr. 23 din 3 decembrie 1998).

Zăcământul de apă minerală naturală „Chişinău-4” (sonda nr. 252/4503) captează apele subterane atribuite orizontului acvifer de vârsta sarmaţianului inferior şi mediu, litologic prezentate de calcare recifale, fisurate, cavernoase, oolitice, oolit-detritice, cu intercalaţii de marne şi gresii calcaroase. Acoperişul stratului acvifer este situat la adîncimea de 70 m, culcuşul – la adîncimea de 132m, grosimea stratului acvifer constituind 62m. Apele subterane sînt sub presiune. Potrivit particularităţilor chimice, apa se atribuie celei de tipul sulfatice-hidrogenocarbonatate, cu conţinut de sodiu şi magneziu, fără componenţi şi proprietăţi specifice. Mineralizarea constituie 0,5-0,8 g/dm3. După particularităţile condiţiilor hidrogeologice zăcămîntul de apă minerală naturală se atribuie la grupa a II-a de complexitate.

Informaţia detaliată privind condiţiile hidrogeologice în regiunea dată este prezentată în pachetul de documentaţie geologică, elaborat de către Organizator.

 

 2.      Condiţiile de participare la concurs

 

La concurs pot participa persoane juridice (întreprinderi private, de stat, mixte) (în continuare ofertanţi) care sînt înregistrate în Republica Moldova ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat prin prezentarea ofertelor întocmite conform condiţiilor stipulate în anexa nr. 2 a Hotărîrii Guvernului  nr. 570 din 11.09.2009, dar nu se admit pretendenţii faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, care au restanţe ce depăşesc o perioadă fiscală, impozite, taxe şi alte plăţi, faţă de bugetul de stat, care în activitatea anterioară au comis încălcări ale legislaţiei miniere ce au condus la anularea licenţei şi a perimetrului minier.

Angajamentul oficial al ofertantului de a participa la concurs îl constituie depunerea cererii de participare şi documentele necesare conform prevederilor anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, pe adresa Organizatorului, până la data de 1 martie 2018, începând cu data publicării comunicatului informativ cu privire la desfăşurarea concursului în Monitorul Oficial, zilnic, între orele 8-00 şi 17-00, cu excepţia zilelor de odihnă (sîmbătă, duminică) pe adresa MD-2004, mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, Agenţia  pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Oferta depusă se consideră recepţionată după prezentarea copiilor documentelor de plată care confirmă achitarea de către ofertant a taxei de participare la concurs, stabilită în mărime de 200 lei, şi 3 000 lei, costul achiziţionării pachetului de documentaţie geologică.

 

Plăţile respective se transferă pe contul Organizatorului:

Beneficiar:  MF TT  Chisinau bugetul de stat  AGRM

Cod IBAN MD53TRPAAA142310A15445AE,

c/f 1007601001260

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul  băncii TREZMD 2X (taxa de 200 lei şi 3000 lei);

 

Ofertele prezentate după expirarea termenului stabilit nu se examinează şi se restituie ofertanţilor nedeschise.

Conţinutul ofertei se consideră secret comercial.

După procurarea setului de documentaţie geologice ofertantul este în drept:

- să solicite şi să obţină explicaţii referitoare la conţinutul documentaţiei geologice achiziţionate;

-  să viziteze sectorul de subsol în teren;

-    să retragă cererea de participare la concurs fără restituirea taxei de participare și a costului pachetului de documentaţie geologică.

Concursul pentru selectarea beneficiarului la folosirea sectoarelor de subsol  se va desfăşura la data de 2 martie 2018, ora 1400, în incinta Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei 156.

Rezultatele concursului vor fi  publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi plasate pe pagina web a Ministerului Mediului timp de 10 zile după aprobarea procesului verbal.

Criteriile de evaluare a ofertelor privind valorificarea industrială a zăcămintelor de substanțe minerale utile, stabilite şi aprobate de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale în temeiul art. 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02 februarie 2009 şi pct.21 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.570 din 11 septembrie  2009, sînt

-  Deţinerea terenurilor în posesie  în limitele  sectorului de subsol expus la

   concurs pentru extragerea substanțelor minerale utile.

-   Potențialul economic și financiar.

-   Metodele şi mijloacele raţionale de folosire a subsolului.

-   Experienţă, istoric pozitiv de activitate în domeniu.

-   Dispunerea de utilaj tehnologic special, utilizat la lucrările de exploatare.

-   Capacitățile profesionale.

3.      Alte informaţii

 

Materialele pentru participare la concurs se prezintă în mod oficial la Organizator, în limba de stat a Republicii Moldova, sau într-o altă limbă cu traducerea obligatorie în limba de stat.

Telefoane de contact : (022) 75 14 47    (022) 71 97 49