Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

COMUNICAT INFORMATIV referitor la desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 12,4 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Coșnița, r Dubăsari

 


Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale care activează pe lângă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, anunță desfășurarea concursului privind selectarea beneficiarului pentru dreptul de cercetare geologică a sectorului de subsol cu suprafața de 12,4 ha, situat în limitele administrativ-teritoriale ale s. Coșnița, raionul Dubăsari.

Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Codului subsolului nr. 3/2009 şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecțiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 570 din 11.09.2009 .

            Concursul va fi organizat de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale (în continuare Organizator).

1.      Obiectul concursului

 

Sectorul de subsol, cu suprafaţa de 12,4 ha, situat la 1,25 km Nord-Est de s. Coșnița, raionul Dubăsari.

 Cercetarea geologică are ca scop evaluarea rezervelor de nisip și nisip-prundiș.

Informația detaliată privind condițiile geologice, este prezentată în pachetul de documentație geologică, elaborat de către Organizator.

 

2.      Condiţiile de participare la concurs

 

La concurs pot participa persoane juridice (întreprinderi private, de stat, mixte) (în continuare ofertanţi) care sunt înregistrate în Republica Moldova ca subiecți ai activității de antreprenoriat prin prezentarea ofertelor întocmite conform condițiilor stipulate în anexa nr. 2 a Hotărârii Guvernului  nr. 570 din 11.09.2009, dar nu se admit pretendenții față de care a fost inițiată procedura de insolvabilitate, care au restanțe ce depășesc o perioadă fiscală, impozite, taxe şi alte plăţi, faţă de bugetul de stat, care în activitatea anterioară au comis încălcări ale legislației miniere ce au condus la anularea licenței şi a perimetrului minier.

Angajamentul oficial al ofertantului de a participa la concurs îl constituie depunerea cererii de participare şi documentele necesare conform prevederilor anexei nr. 2 a Hotărîrii Guvernului nr. 570 din 11.09.2009, pe adresa Organizatorului, până la data de 8 februarie 2019, începând cu data publicării comunicatului informativ cu privire la desfășurarea concursului în Monitorul Oficial, zilnic, între orele 8-00 şi 17-00, cu excepţia zilelor de odihnă (sâmbătă, duminică) pe adresa MD-2004, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 156, Agenția  pentru Geologie şi Resurse Minerale.

Oferta depusă se consideră recepționată după prezentarea copiilor documentelor de plată care confirmă achitarea de către ofertant a taxei de participare la concurs, stabilită în mărime de 200 lei, şi 3 000 lei, costul achiziționării pachetului de documentație geologică.

 

Plăţile respective se transferă pe contul Organizatorului:

Beneficiar:  MF TT  Chișinău bugetul de stat  AGRM

Cod IBAN MD53TRPAAA142310A15445AE,(pentru concretizarea codului IBAN telefonați la nr. de telefon (022) 71 97 49)

c/f 1007601001260

banca – Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

codul  băncii TREZMD 2X (taxa de 200 lei şi 3000 lei);

 

Ofertele prezentate după expirarea termenului stabilit nu se examinează şi se restituie ofertanţilor nedeschise.

Conţinutul ofertei se consideră secret comercial.

După procurarea setului de documentaţie geologice ofertantul este în drept:

- să solicite şi să obţină explicaţii referitoare la conţinutul documentaţiei geologice achiziţionate;

-  să viziteze sectorul de subsol în teren;

-  să retragă cererea de participare la concurs fără restituirea taxei de participare și a costului pachetului de documentație geologică.

Concursul pentru selectarea beneficiarului la folosirea sectoarelor de subsol  se va desfăşura la data de 12 februarie 2019, ora 1400, în incinta Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale, str. Mitropolit Dosoftei 156.

Rezultatele concursului vor fi  publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi plasate pe pagina web a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, timp de 15 zile lucrătoare, după aprobarea procesului verbal.

Criteriile de evaluare a ofertelor privind valorificarea industrială a zăcămintelor de substanțe minerale utile, stabilite şi aprobate de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale în temeiul art. 11 al Codului subsolului nr.3-XVI din 02 februarie 2009 şi pct.21 al Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru dreptul de folosinţă asupra sectoarelor de subsol pentru prospecţiuni şi explorări sau pentru extragerea substanţelor minerale utile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.570 din 11 septembrie  2009, sunt

-    Deținerea  terenurilor în posesie în limitele  sectorului de subsol expus la concurs pentru efectuarea cercetărilor geologice.

-     Potențialul economic şi financiar.

-     Experiență, istoric pozitiv de activitate în domeniu.

 

 3.      Alte informaţii

            Materialele pentru participare la concurs se prezintă în mod oficial la Organizator, în limba de stat a Republicii Moldova, sau într-o altă limbă cu traducerea obligatorie în limba de stat. Telefoane de contact : (022) 75 14 47   (022) 71 97 49