A A A

Concurs pentru ocuparea postului vacant de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord

 


 

ANUNȚ

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de Director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord (cu sediul în m. Bălți) în RD Nord

Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt instituţii publice necomerciale de utilitate publică, cu personalitate juridică, create pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în regiunile de dezvoltare. Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii:

a) organizează activitatea Agenţiei şi gestionează patrimoniul acesteia;

b) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional şi prezintă acestuia rapoartele necesare;

c) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;

d) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi economici din regiune;

e) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;

f) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;

g) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;

h) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;

i)  exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Cerinţe faţă de candidaţi:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
            b) posedă limba de stat;
            c) are capacitate deplină de exerciţiu;
            d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;   

e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei,       

conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
           f) are studii universitare, cel puţin în unul din domeniile: economic, juridic, administraţie publică, management, construcții, arhitectură. Studiile postuniversitare în domeniile respective vor constitui un avantaj;

g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

h) are cel puțin 5 ani de experiență în domeniul de activitate a Agenției;

i) are cel puțin 2 ani de experiență managerială;

j) cunoaște limba engleză la nivel B1;

k) are abilități de utilizare a calculatorului.

Dosarul pentru concurs va conţine:

a) CV;

b) nota conceptuală de activitate pentru funcția pentru care candidează;

c) buletinul de identitate; 

d) carnetul de muncă;

e) diploma de studii, certificate de absolvire a cursurilor de instruire;

            f) cazier judiciar.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul urmează a fi depus Serviciului resurse umane la adresa mun. Chișinău,  str. Constantin Tănase, 9, bir. 609.

Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, tel. 022-204-583, 022-204-575; e-mail – nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md.

 

Termenul limită de depunere a dosarului – 11 octombrie 2019, ora 1600.

Vor fi contactate doar persoanele pre-selectate.

 

BIBLIOGRAFIA

  1. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
  2. Legea Nr. 438 din 28-12-2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
  3. Legea Nr. 239 din  13.10.2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
  4. Hotărîrea Guvernului Nr. 485 din  29.06.2017pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
  5. Hotărîrea Guvernului  Nr. 127 din  08.02.2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională  în Republica Moldova;
  6. Hotărîrea Guvernului Nr. 1305 din  21.11.2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonarea Dezvoltării Regionale;
  7. Hotărîrea Guvernului Nr. 203 din  29.03.2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020;
  8. Hotărîrea Guvernului Nr. 1235 din  10.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse;
  9. Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, (aprobat prin decizia Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016);
  10. Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională (aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016).