Concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice ”Oficiul Național al Viei și Vinului”

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în conformitate cu pct. 3 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 203 din 07.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al I.P ”Oficiul Național al Viei și Vinului”, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr. 228-232, art. 1507), cu modificările ulterioare, anunță concurs pentru suplinirea funcției de director al Instituției Publice ”Oficiul Național al Viei și Vinului”;

 

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

a) este cetăţean al Republicii Moldova;

b) cunoaşte limba de stat (cunoaşterea unei limbi străine va fi un avantaj);

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

            e) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie.

 

Dosarele se depun la Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la adresa – MD - 2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, bir. 609), personal, pînă la data de 09 noiembrie 2020, ora 16:00.

 

 

Dosarele de concurs vor cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere pentru participare la concurs;

b) copia actului de identitate;

c) curriculum vitae;

d) copia diplomei (or) de studii în domeniul tehnologiei vinului şi a produselor obţinute prin fermentare, ştiinţe agricole, economice şi drept;

e) copia diplomei (or) de masterat în domeniul de administraţie publică, tehnologiei vinului şi a produselor obţinute prin fermentare, ştiinţe economice ş.a.;

f) copia carnetului de muncă;

g) cazier judiciar sau declaraţia pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie, cu prezentarea ulterioară a cazierului;

h) certificat medical privind capacitatea deplină de exerciţiu;

i) o scrisoare de recomandare;

         j) o scrisoare de motivaţie care să conţină informaţia cu privire la viziunea referitoare la activitatea în funcţia dată.

 

Dosarul de concurs se depune în două exemplare, original şi copie, personal de către candidat sau de către un reprezentant împuternicit al acestuia. Copiile de pe acte se prezintă în copii legalizate.

 

 

Cheltuielile de participare la concurs sînt suportate de participanții la concurs.

 

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-20-45-83, 022- 20-4-575, 022-204-533 www.madrm.gov.md/carierei/funcții vacante/concursuri instituții publice.