Concurs pentru suplinirea funcției de director al următoarelor Instituții Publice

 

 


 

ANUNȚ

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în conformitate cu pct. 5 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 18 din 01.02.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului despre organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituției publice din sfera științei și inovării, față de care Ministerul exercită calitatea de fondator (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 27-30 din 08.02.2013), cu modificările și completările ulterioare, anunță concurs pentru suplinirea funcției de director al următoarelor Instituții Publice: 

- Director al I.P. „Institutul Ştiinţifico –Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi MedicinăVeterinară”;

- Director al I.P. Institutul de Fitotehnie "Porumbeni";

- Director al I.P. “Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”.

 

La funcţia de director poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

-            este cetățean al Republicii Moldova;

-            are capacitate deplină de exercițiu;

-            are studii superioare de doctorat sau postdoctorat în domeniul științelor agricole sau economiei;

-            are vechime în muncă științifică de cel puțin 4 ani;

-            are experiență managerială de cel puțin 4 ani;

-            nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-            posedă limba de stat;

-            nu au antecedente penale.

Dosarele se depun la Cancelaria Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la adresa – MD - 2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, bir. 736), personal, prin poștă sau e-mail nadejda.cristea@madrm.gov.md pînă la data de 19 noiembrie 2018, ora 1600.

Actele se prezintă în două exemplare, fiecare set de exemplare fiind îndosar. Filele din dosar se numerotează, iar numărul total de file să fie consemnat în cuprins. Un exemplar al dosarului se restituie candidatului sau reprezentantului acestuia.

Dosarele de concurs vor cuprinde următoarele documente:

-                        cererea de înscriere;

-                        curriculum vitae;

-                        copia actului de identitate;

-                        copiile autentificate notarial ale actelor de studii;

-                        lista publicațiilor științifice;

-                        copia autentificată notarial a carnetului de muncă;

-                        certificat de cazier judiciar;

-                        programul de activitate în viitoarea funcție pentru 4 ani;

 

Cheltuielile de participare la concurs sînt suportate de participanții la concurs.

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-20-45-83, 022- 20-45-75, www.madrm.gov.md/informații utile/funcții vacante.