Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la concurs: Achiziționarea serviciilor de procurare a 5 unități de tehnică şi echipament agricol pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din satul Chetrosu, raionul Drochia.

 


 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD), anunţă concurs prin cererea ofertelor de preţ pentru procurarea în 5 loturi a următoarelor unități de tehnică şi echipament agricol pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din satul Chetrosu, raionul Drochia în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă:

 1. Stropitoare combinată pentru culturi de cîmp cu capacitatea rezervorului de bază de 600 l;
 2. Cultivator pentru lucrarea totală a solului cu lățimea de 4-5 m;
 3. Pompă electrică pentru apă, submersibilă, cu capacitatea de pompare de min. 20 m3/h;
 4. Cultivator pentru lucrarea solului în rînduri, cu fertilizare, pentru 6 rînduri;
 5. Tocător de resturi vegetale cu lățimea de lucru de 2-2,4 m.

 

 

I. Criterii de eligibilitate a ofertanților:

 1. Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova;
 2. Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de minim trei ani (minim un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 3. Reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ai companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol;
 4. Menţinerea serviciului de garanţie şi post garanţie;
 5. Disponibilitatea serviciului de asistenţă tehnică şi reparaţie post garanție (propriu sau contractat).
 6. Oferirea serviciului de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanța acesteia.
 7. Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință.
 8. Ofertanții care depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii nu vor fi eligibili.

 

 1. II.                Ofertanții vor prezenta la concurs următoarele documente:
 2. Formularul-cerere de participare la concurs;
 3. Formularul ofertei tehnice;
 4. Declarația privind veridicitatea datelor prezentate;
 5. Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 6. Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 7. Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 8. Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs;
 9. Copia contractelor de livrare a tehnicii/echipamentului agricol (minim cîte 1 contract pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 10. Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 11. Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/ echipamentului în perioada post-garanție (in caz daca nu presteaza servicii proprii).

 

Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Același furnizor de tehnică agricolă poate prezenta oferta pentru o unitate (1) sau pentru mai multe unități de tehnică și echipament agricol (1-5).

 

Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 16 august 2019, ora 10.00.

Ofertele vor fi depuse în plic sigilat la sediul UCIP-IFAD, Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, et. 13, biroul 1303, MD-2004 cu inscripția “Achiziționarea serviciilor de procurare a 5 unități de tehnică şi echipament agricol pentru dotarea Școlii de cîmp pentru fermieri din satul Chetrosu, raionul Drochia.”

 

Modelul scrisorii pentru exprimarea interesului  și  alte detalii despre concurs pot fi accesate pe site-ul www.ucipifad.md, rubrica Achiziții, nr. 48/19 PRRECI.