Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Invitație la licitație:

 Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea unei Pepinierii Pilot şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) în calitate de finanțator, anunţă licitația în 2 loturi privind Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea unei Pepinierii Pilot (PN) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), după cum urmează:

 

Lotul nr. 1: Dotarea Şcoalii de Cîmp pentru Fermieri GȚ „Pașcurov Iuri Anatoli”

1.1 Semănătoarea pentru culturi de câmp prășitoare în condițiile No-till (o unitate)

Lotul nr. 2: Dotarea Î.S. Întreprinderii pentru silvicultură Tighina          

2.1 Sere (2 unități solitare)

 

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Persoană juridică - rezident al Republicii Moldova.
 2. Experienţă în comercializarea tehnicii şi echipamentului agricol de min. trei ani (min. un contract de livrare a tehnicii pentru fiecare din ultimii 3 ani);
 3. Deține calitatea de reprezentant certificat(dealer şi/sau distribuitor oficialpentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică şi utilaj agricol.
 4. Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse.
 5. Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată.
 6. Oferă serviciu de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță.
 7. Parametrii tehnici ai tehnicii/echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință.
 8. Și-a onorat obligațiile contractuale față de alți cumpărători în totalitate.

 II.                 Nu vor fi admise la concurs companiile care:

 1. depun ofertele din numele unui grup, asociații sau consorțium de companii;
 2. nu și-au indeplinit obligațiile în raporturile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
 3. au exercitat sau au fost implicate în practici coercitive de complot, coruptie, frauda în raport cu UCIP IFAD;
 4. sunt în conflict de interese cu Beneficiarii de grant a UCIP IFAD pentru care se procură echipamentul;

 III.               Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 1. Formularul-cerere de participare la concurs (format UCIP IFAD);
 2. Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului (format UCIP IFAD);
 3. Oferta de preț (format UCIP IFAD);
 4. Declarația privind veridicitatea datelor prezentate (format UCIP IFAD);
 5. Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 6. Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 7. Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 8. Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) ale companiilor producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs;
 9. Copia contractelor de livrare a tehnicii/echipamentului agricol (minim 1 contract pentru unul din ultimii 3 ani);
 10. Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 11. Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/ echipamentului în perioada post-garanție (in caz dacă nu presteaza servicii proprii);
 12. Altele (după caz).

 IV.               Comisia de licitaţie nu va accepta oferta dacă:

 1. Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
 2. Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta;
 3. Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare;
 4. Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare;

 V.                 Preţul indicat în ofertă va include într-o sumă unică:

 1. Preţul echipamentului agricol;
 2. Cheltuielilor de transport pînă la depozitul Beneficiarului;
 3. Instruirea personalului beneficiarului pentru exploatarea tehnici agricole.
  Notă: Toate componentele supraenumerate urmează a fi incluse în sumă unică, fără specificarea separată a acestora.
 4. Opțiunile adiționale ale tehnicii agricole vor fi specificate într-o linie de cheltuieli separată;

 

      Cererea de eliberarea a setului de documente pentru participarea la concurs urmează a fi expediată la adresa: procurement@ucipifad.md.

 

Modelul cererii poate fi descărcat accesând: Licitatia 07/21 PRRECI

 VI.               Licitația se va desfășura conform metodei de procurare „Licitație Naţională Competitivă” (National Competitive Bidding – NCB) specificată încadrul din Manualul de Procurări IFAD (septembrie 2010). Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot separat.

 VII.            Achizițiile efectuate în cadrul Programelor IFAD cad sub incidenţa Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova Nr. 246 din 08 aprilie 2010, „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA”.

 VIII.          Termenul limită de prezentare a ofertelor este data de 03 Februarie 2021, ora 10.00.

Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate separat (1 original şi 1 copie) incluse într-un plic comun la fel sigilat cu specificarea pe acestea a numărului Lotului/lor (1-2) și Licitației (07/21 PRRECI) cu specificația: „Selectarea furnizorilor pentru procurarea tehnicii/echipamentului agricol la dotarea unei Pepinierii Pilot (PN) şi a unei Şcoli de Cîmp pentru Fermieri (ŞCF) în domeniul agriculturii conservative selectate în cadrul Programului Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI)”;

 IX.               Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md.

 X.                  UCIP IFAD este în drept de a anula licitația în orice etapă de concurs din motivul imposibilității acoperirii financiare ori din motiv de necorespundere a ofertei la cerințele stabilite în documentele de licitație sau alte motive justificate.