Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunţă concurs pentru ocuparea postului vacant de Director al Agenției de Dezvoltare Regională Sud

ANUNȚ 

 

            Concursul este organizat și desfășurat în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 234 p din 05.04.2021, publicat pe pagina web a MADRM la compartimentul „legislație”, rubrica „acte departamentale”:

 

https://madrm.gov.md/

 

Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt instituţii publice necomerciale de utilitate publică, cu personalitate juridică, create pentru implementarea politicii de dezvoltare regională în regiunile de dezvoltare. Directorul Agenţiei are următoarele atribuţii:

 

a) organizează activitatea Agenţiei şi gestionează patrimoniul acesteia;

b) asigură colaborarea Agenţiei cu Consiliul Regional şi prezintă acestuia rapoartele necesare;

c) asigură executarea deciziilor Consiliului Regional;

d) consolidează capacităţile funcţionale ale Agenţiei, ale partenerilor şi ale altor agenţi economici din regiune;

e) reprezintă Agenţia în relaţiile cu autorităţile publice, asociaţiile obşteşti, organizaţiile sectorului privat, cu alte terţe persoane fizice sau juridice;

f) încheie contracte, acorduri, eliberează procuri şi/sau mandate de reprezentare a Agenţiei;

g) numeşte în funcţie, pe bază de concurs, şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei;

h) asigură respectarea legii şi ordinii de drept în activitatea Agenţiei;

i)  exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Cerinţe faţă de candidaţi:

 

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are capacitate deplină de exercițiu;

3) are studii superioare;

4) are experiență managerială de cel puțin 2 ani în domeniul de activitate specific sau conex funcției pentru care se organizează concursul;

5) cunoaște limba de stat;

6) nu are antecedente penale;

7) este apt de muncă.

 

Dosarul pentru concurs va conţine:

 

1) cererea de participare la concurs, conform anexei nr. 1 la Regulament;

2) scrisoarea de motivație;

3) curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

4) copia actului de identitate;

5) copiile diplomelor de studii;

6) copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care atestă vechimea în muncă și ocuparea funcțiilor respective;

7) cazierul judiciar;

8) certificatul medical;

9) proiectul managerial, pentru 4 ani.

           

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale, pentru a verifica veridicitatea lor. În caz că dosarul se va depune prin poștă sau e-mail, documentele autentificate de notar sau în original se vor prezenta la data desfășurării probei scrise a concursului.

 

Dosarul urmează a fi depus Serviciului resurse umane al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la adresa mun. Chișinău,  str. Constantin Tănase, 9, bir. 609.

 

Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, tel. 022-204-583, 022-204-575; e-mail – nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md.

 

Termenul limită de depunere a dosarului – 4 mai 2021, ora 16:00.

 

BIBLIOGRAFIA

 

  1. Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
  2. Legea nr. 239/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
  3. Hotărîrea Guvernului nr. 485/2017 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020;
  4. Hotărîrea Guvernului nr. 127/2008 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
  5. Hotărîrea Guvernului nr. 1305/2008 cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale;
  6. Hotărîrea Guvernului nr. 203/2017 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2017-2020;
  7. Hotărîrea Guvernului nr. 1235/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiţionale, formate în urma achiziţionării de bunuri, servicii, construcţii, reconstrucţii sau îmbunătăţirii acestora din contul mijloacelor Fondului naţional pentru dezvoltare regională şi din alte surse;
  8. Manualul operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, (aprobat prin decizia Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016);
  9. Instrucțiunea pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru dezvoltare regională (aprobată prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr. 4/16 din 10 martie 2016).

https://madrm.gov.md/

 

 

 

Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la organizarea

și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de

director al Agenției de Dezvoltare Regională

 

 

Comisiei de concurs

 

 

Cerere de participare la concurs

 

Subsemnatul ……………………………………., cu domiciliul în ………………………………

solicit participarea la concursul pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Agenția de Dezvoltare Regională _______________ 

 

La data depunerii, dosarul de concurs are …… file și conține următoarele acte:

 

Nr. d/o

Cuprinsul dosarului de concurs

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

Semnătura ………………

 

Data ………………

Documente atașate: