Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant principal al Direcției politici de prevenire a poluării şi evaluării de mediu

 


 

 Scopul general al funcţiei:

 

Asigurarea elaborării și promovării  cadrului legislativ și normativ în domeniul protecției mediului, prevenirii și controlului integrat al poluării mediului și mecanismelor economice de protecție a mediului.

Sarcinile de bază:

 

  1. Elaborarea documentelor de politici în domeniul prevenirii și controlului integrat al poluării mediului
  2. Asigurarea procesului de elaborare a cadrului de reglementare prin autorizare a activității de întreprinzător.
  3. Elaborarea avizelor la proiectele documentelor de politici, acte legislative și normative și documente.
  4. Generalizarea și prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor de competență.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.    

j) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, ecologiei, ingineriei mediului.

Experienţă profesională: 2 ani de experiență profesională în domeniile de activitate ale direcției.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea legislației în domeniu;

Cunoaștere limbii englezela nivel B1

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 17.04.2019, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

Bibliografia

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 1515 - XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 și a planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (HG nr. 301 din 24 aprilie 2014);

Legeanr. 1540 din  25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului;

Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic;

Legea apelor  nr. 272  din  23.12.2011;

Legea nr. 209/2016 privind deșeurile.

 


 

 

Documente atașate: