Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al Instituții Publice ”Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”.

ANUNȚ

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs pentru ocuparea funcției de director executiv al  Instituții Publice ”Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii”.

 

Directorul executiv al Agenției are următoarele atribuții:

1) administrează activitatea curentă a Agenției;

2) organizează activitatea personalului și a consultanților Agenției;

3) asigură controlul implementării proiectelor pe care le are în sarcină Agenția, în conformitate cu condițiile și procedurile stabilite de finanțatori/donatori;

4) reprezintă Agenția în relațiile cu organele de stat, organismele internaționale finanțatoare și donatorii-părți ale acordurilor în baza cărora Agenția implementează proiectele, cu alte instituții donatoare, instituții financiare, beneficiarii, persoanele juridice de drept public, persoanele fizice și juridice de drept privat;

5) îndeplinește și asigură efectuarea procedurilor financiare în conformitate cu cerințele acordurilor cu organizațiile finanțatoare și legislația;

6) negociază, încheie și rezolvă, în numele Agenției, contracte de achiziționare a tehnicii agricole și a echipamentelor, contracte de vânzare-cumpărare a tehnicii agricole și a echipamentelor, contracte cu companii de consultanță, acorduri de împrumut, alte contracte de ordin economico-financiar ce țin de activitatea Agenției;

7) încheie contracte individuale de muncă cu personalul Agenției, angajează și concediază salariații Agenției, determinând obligațiile de serviciu și regimul de lucru;

8) asigură elaborarea devizelor de cheltuieli anuale, aferente implementării proiectelor și le aprobă la Comitetul de supraveghere;

9) asigură raportarea resurselor gestionate de către Agenţie;

10) asigură transparența activității Agenţiei prin publicarea pe pagina web a informațiilor și rapoartelor;

11) deține dreptul la prima semnătură pe toate actele Agenției;

12) poartă răspundere personală pentru îndeplinirea sarcinilor și exercitarea funcțiilor atribuite Agenției;

13) exercită funcțiile prevăzute de prezentul Statut, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei;

14) îndeplinește alte sarcini și funcții ce rezultă din activitatea Agenției.

La funcţia de director executiv poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiții:

1) deține cetățenia Republicii Moldova;

2) are capacitate deplină de exercițiu;

3) are studii superioare în domeniile aferente ale Agenției;

4) are experiență relevantă de cel puțin un an în domeniul de activitate specific sau conex funcției pentru care se organizează concursul;

5) nu a împlinit vîrsta de 63;

6) cunoaște limba de stat;

7) cunoaște  o limbă de circulație internațională la nivel de comunicare;

8) nu are antecedente penale;

9) este apt de muncă.

 

Documentele se depun în copii, însoțite de originale la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, adresa –mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9, bir. 609, personal sau prin intermediul unui reprezentant,  pînă la data de 14 decembrie 2020, ora 1600.

Dosarele de concurs vor cuprinde următoarele documente:

1) cererea de participare la concurs;

2) scrisoarea de motivație;

3) curriculum vitae (CV) perfectat după modelul Europass;

3) copia actului de identitate;

4) copiile diplomelor de studii;

5) copia carnetului de muncă sau, după caz, actelor care atestă vechimea în muncă și ocuparea funcțiilor respective;

6) certificat de cazier judiciar;

7) certificatul medical;

8) proiectul managerial, pentru 4 ani;

 

Cheltuielile pentru organizarea concursului (publicarea anunțului, informației privind concursul) sunt suportate de organizatorul concursului. Cheltuielile pentru participare la concurs (deplasarea la locul de desfășurare a concursului, cazarea, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe acte etc.) sunt suportate de participanții la concurs

 

Informaţii suplimentare  la tel.: 022-20-45-83, 022- 20-45-75;

Persoana responsabilă – Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane.

 

Documente atașate: