Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consultant al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

 


 

 

Scopul general al funcţiei:

 

 Contribuirea la elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul agriculturii, mediului, dezvoltării regionale. Cooperareacu organizațiile internaționale, partenerii de dezvoltare și cu autoritățile altor state.

Sarcinile de bază:

                                  

1.Coordonarea procesului de atragere a asistenței externe în domeniile de competență a Ministerului și dezvoltarea colaborării internaționale.

2. Coordonarea procesului de planificare a politicilor publice în domeniile de competență ale  

Ministerului

3. Asigurarea cooperării internaționale și comunicării cu partenerii de dezvoltare.

4. Realizarea studiilor, analizelor, rapoartelor şi altor activităţi pentru determinarea activităţii eficiente a Direcţiei;

5. Coordonarea procesului de elaborare a proiectelor de acte normative ce ţin de competenţele Direcţiei.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii generale:

 

   a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
    c) are capacitate deplină de exerciţiu;
    d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
    e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
    f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
    g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 158 XVI din 4 iulie 2008 din sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
    h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
    i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: superioare de licență sau echivalente în domeniul dreptului, administrației publice, financiar-bancar, economice.

Experienţă profesională: un an de experiență profesională în domeniile de activitate a direcției, în domeniul planificării strategice, planificării bugetare, managementului proiectelor.

 

Cunoştinţe: cunoaşterea limbii engleze la nivel B1.

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

 

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă;
e) certificatul medical;
f) cazierul judiciar;
g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, documentele în original se prezintă la data desfăşurării probei scrise a concursului sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Data limită de depunere a documentelor: 01.03.2019, ora1600.

 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583, (022)-204-575

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia

 

Constituţia Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 „Privind Codul de conduită a funcţionarului public”;

Legea nr. 133-XVI din 17.06.2016 ”Privind declararea averii și a intereselor personale”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

Legeanr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;

Acte legislative și normative în domeniul de specialitate:

 

Legea nr. 181 din  25.07.2014 privind finanţele publice şi responsabilitatea bugetar-fiscale,;

Hotărîrea Guvernului nr. 168 din 09.03.2010 cu privire la unitatea de analiză, monitorizare și evaluare a politicilor publice din cadrul organului central de specialitate al administrației publice;

Hotărîrea Guvernului nr. 82 din din  24.01.2006  cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget;                                                                                             Legea nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;

Hotărîrea Guvernului nr. 176 din  22.03.2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice central;

Hotărîrea Guvernului nr. 561 din  19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;

Legea nr. 112 din 02.07.2014 privind aprobarea Acordului de Asociere RM –UE;

Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din  30.12.2016cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019;

Hotărîrea Parlamentului Nr. 1 din  24.02.2017 privind aprobarea Programului legislativ pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, pentru anul 2017.

 

 

 

Documente atașate: