Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 

 

 


 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

anunță concurs privind ocuparea funcţiei publice vacante de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului

 

Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicii statului în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale, exercitarea controlului și supravegherii de stat, prevenirea și contracararea încălcărilor în domeniile de competență, pentru a asigura un nivel înalt de supraveghere și protecţie mediului, a intereselor publice, siguranța ecologică a statului și altor valori ocrotite legislație.

Sarcinile de bază:

    1) exercită conducerea Inspectoratului;
    2) coordonează şi controlează activitatea subdiviziunilor organului central și a subdiviziunilor teritoriale și a altor structuri, în cazul creării acestora;
    3) organizează și implementează sistemul de management financiar și de control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea alocațiilor bugetare și a patrimoniului public aflat în gestiunea Inspectoratului;

    4) distribuie obligațiile şi stabilește responsabilitățile șefilor de direcții,  secții şi servicii ale Inspectoratului şi subdiviziunilor lui teritoriale și aprobă regulamentele subdiviziunilor din cadrul organului central al Inspectoratului și ale subdiviziunilor sale teritoriale;

   5) aprobă instrucțiuni, regulamente, norme de lucru, proceduri şi alte dispoziții specifice necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor personalului Inspectoratului;
   6) aprobă planurile anuale de activitate ale Inspectoratului și ale subdiviziunilor teritoriale;

   7) reprezintă interesele Inspectoratului în relațiile cu organele de stat, persoanele juridice şi fizice la nivel național şi internațional;

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

 Condiţii de bază:

 

      a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

      c) are capacitate deplină de exerciţiu;

      d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

      e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

     f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

     g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

     h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

      i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

 

Cerinţe specifice:

 

Studii: Superioare, de master sau echivalente în domeniile: ecologie, protecția mediului,  juridice.

Experienţă profesională: 4 ani de experiență profesională în domeniile vizate, preferabil experienţă managerială de cel puțin doi ani.

Cunoştinţe: cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2)

Abilităţi: abilităţi de utilizare a computerului; abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Aptitudini/comportament: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, receptivitate, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională şi autoperfecţionare continuă.

Alte cerinţe specifice:

Cunoaşterea modului de funcţionare a unei entităţi;

Posedă competenţe manageriale de planificare strategică şi funcţională a unei instituţii.

Posedă competenţe de gestionare a resurselor financiare, umane, tehnice şi informaţionale a unei instituţii

Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

Cunoaşterea practicilor în domeniul elaborării documentelor de politici.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)     formularul de participare

b)    copia buletinului de identitate;

c)     copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau specializare;

d)    copia carnetului de muncă;

e)     cazierul judiciar;

f)      certificatul medical;

g)     documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs: 7.08.2018, ora 1600.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor -

Nadejda Cristea, șef al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-583

e-mail- nadejda.cristea@madrm.gov.md

 

Ana Grigoraș, consultant principal al Serviciului resurse umane

telefon- (022) 204-575

e-mail- ana.grigoras@madrm.gov.md

 

adresa – sediul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului,

mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9, biroul nr. 609.

 

Bibliografia:

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 

  - Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-   Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului  public;

-  Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:

 

- Legea cu privire la Guvern nr. 136 din 07.07.2017;

- Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2007;

- Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative.

- Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate ;

- Legea nr. 982 din 11 mai 2000 privind accesul la informație;

 

Acte normative în domeniul de specialitate:

 

- Codul Subsolului nr. 3 din 02.02.2009;                                                                                       

- Codul Silvic nr. 887 din 21.06.1996;

- Legea nr.1515-XII din 16 iunie 1993 cu privire la protecţia mediului;                                

- Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 ;

- Legea nr.149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura;

- Legea nr.1515-XII din 16 mai 1993 privind protecţia mediului înconjurător;

- Legea nr.439-XIII din 27 aprilie 1995 privind regnul animal;

- Legea nr.325 din 15.12.2005 cu privire la Cartea Roşie;
- Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă;
- Legea nr. 239 din 08.11.2007 regnului vegetal;

Legea nr. 209  din 29.07.2016 privind deșeurile;  

- Legea nr.1422 din 17 decembrie 1997 privind protecţia aerului atmosferic ;

- Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică;

- Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;

- Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;

- Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia        

  aprobată prin HG nr. 301 din 24.04.2014;                 

- Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului   

   Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului”;

- Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 „Cu privire la organizarea și funcționarea         

   Inspectoratului pentru Protecția Mediului;

- Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 „Cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea

   Agenției de Mediu”.

 

Cheltuielile

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

 

 

 

Documente atașate: