A A A

Prezentare generală a componentei de mediu a MADRM

 


 

  COMPONENTA DE MEDIU A MADRM ESTE CONSTITUITĂ

din Secretarul de stat al MADRM, 4 Direcții, 1 Secție și 2 Servicii 

 

DIRECȚIA POLITICI ÎN DOMENIUL BIODIVERSITĂȚII

 

     Direcția are misiunea de bază de elaborare şi promovare a politicii de stat în domeniul utilizării raționale a resurselor naturale, conservării biodiversității, ariilor naturale protejate de stat, fond forestier, fond cinegetic și securității biologice, în limitele competenței și condițiilor prevăzute de legislația de mediu în vigoare, Regulamentul Ministerului și Regulamentul Direcţiei.

 

     Atribuțiile de bază ale Direcției sunt:

1)    elaborarea documentelor de politici, a proiectelor de acte normative în domeniul biodiversității, inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative și decretelor Președintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

2)   elaborarea, actualizarea și monitorizarea aplicării strategiilor, planurilor şi programelor naționale sectoriale în domeniile protecției mediului și silviculturii,

3)   elaborarea și promovarea instrucțiunilor şi indicaţiilor metodice în chestiunile ce ţin de competenţa sa, în modul şi condițiile prevăzute de legislație;

4)   colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniul  utilizării raționale a resurselor naturale, conservării biodiversității, ariilor naturale protejate de stat și securității biologice;

5)   realizarea actelor normative și implementarea tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte în domeniul utilizării raționale a resurselor naturale, conservării biodiversității, ariilor naturale protejate de stat și securității biologice, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

6)   examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;

7)   elaborarea şi prezentarea propunerilor de buget în domeniul utilizării raționale a resurselor naturale, conservării biodiversității, ariilor naturale protejate de stat și securității biologice, elaborarea planului anual de activitate, precum și monitorizarea anuală a gradului de implementare prin elaborarea și publicarea rapoartelor respective;

8)   cooperarea în domeniul său de activitate cu alte autorități la nivel central, cu Academia de Științe a Moldovei, cu instituții științifice specializate, cu instituții de învățământ, cultură, educație și turism, cu organizații economice, organizații neguvernamentale, precum și cu autoritățile administrației publice locale;

9)   reprezentarea  domeniul ariilor naturale protejate, fond forestier, fond cinegetic, biodiversitate și biosecuritate în relațiile interne și externe;

10)    coordonarea elaborării  planurilor de management și regulamentelor ariilor naturale protejate de stat și înaintarea spre  aprobare a acestora, conform legislației în vigoare; 

11)    participarea  la aprobarea studiilor si analizelor de impact ecologic pentru principalele lucrări de amenajare a teritoriului, de investiții si de exploatare a unor categorii de resurse naturale, sub aspectul conservării habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică;

12)    autorizarea speciilor de animale sălbatice admise spre vânat, precum și speciile de plante sălbatice admise pentru  recoltare;  

13)    exercitarea  controlului asupra reglementărilor cu privire la comerțul cu specii de floră și faună sălbatică per cale de dispariției, incluse în  Convenția CITES.

14)    participarea, în baza împuternicirilor primite, prin reprezentanții săi la comisiile pentru recepții organizate pentru lucrări de reconstrucție ecologică și perdele forestiere de protecție;

15)    îndeplinirea atribuțiilor de organism național principal în implementarea Convențiilor în domeniul biodiversității.

16)    asigurarea suportului tehnic pentru implementarea programelor şi acordurilor internaționale de mediu relevante pentru sectorul forestier (ex. UNFCCC-LULUCF, CBD, etc.);

17)    asigurarea colaborării in domeniul ariilor; naturale protejate cu celelalte compartimente din cadrul   ministerului,   cu   unităţile   subordonate   Ministerului   Agriculturii,   Dezvoltării Regionale şi Mediului, cu direcţiile similare din celelalte ministere, autorităţi centrale şi locale;

18)    exercitarea altor funcții specifice.

 

 

            DIRECȚIA POLITICI DE PREVENIRE A POLĂRII ȘI EVALUĂRII DE MEDIU

 

            Direcţia are misiunea de a elabora şi promova documente de politici şi  proiecte de acte normative în domeniul evaluării de mediu (evaluarea impactului asupra mediului, evaluarea strategică de mediu), prevenirii și controlului integrat al poluării mediului, riscurilor industriale și a mecanismelor economice în domeniul protecţiei mediului în scopul prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale a poluării componentelor de mediu (apă, aer, sol) și asigurarea protecției mediului şi sănătăţii populaţiei.

 

Atribuţiile de bază ale Direcției:

1) elaborează și promovează documentele de politici, proiecte de acte normative în domeniul prevenirii și controlului integrat al poluării mediului (poluarea industrială), riscurilor (accidentele) industriale, evaluării impactului asupra mediului, evaluării strategice de mediu, plății pentru poluarea mediului conform Directivelor UE și tratatelor internaționale;

            2) realizează activități specifice transpunerii în legislația națională a Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, a Directivei 2012/18/UE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (SEVESO), a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului;

3) elaborează reglementări necesare aplicării prevederilor specifice domeniului prevenirii și controlului integrat al poluării, emisiilor industriale și plății pentru poluarea mediului;

4) asigură implementarea angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale și instituțiilor internaționale conform domeniului de activitate al Direcției: Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo), Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier;

5) elaborează metodologii/ghiduri necesare aplicării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării strategice de mediu.

  

DIRECȚIA POLITICI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL RESURSELOR DE APĂ

 

Direcția are misiunea de a elabora și promova politici de stat în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, alimentare cu apă și sanitație, în limitele competenței și condițiilor prevăzute de legislația de mediu în vigoare, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului și prezentul Regulament.

 

Atribuţiile de bază ale Direcției sunt:

1)  elaborează și promovează documente de politici, acte legislative și normative în domeniul managementului integrat al resurselor de apă, alimentarea cu apă și sanitație, în conformitate cu cerinţele actuale de aliniere la prevederile directivelor Uniunii Europene, prevăzute în Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană;

2)  asigură transpunerea Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

3)  asigură transpunerea Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații;

4)  asigură transpunerea Directivei 91/271/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale;

5)  asigură transpunerea Directiva 91/676/CEE a Consiliului Comunităţii Europene din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

6)  asigură integrarea prevederilor documentelor de politici, actelor legislative și normative din domeniul managementului integrat al resurselor de apă, alimentării cu apă și sanitație, în politicile sectoriale existente;

7)  promovează principiul de management integrat al apelor, la nivel de bazin hidrografic, în scopul conservării, utilizării raţionale şi protecţiei apelor;

8)    elaborează Planurile de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice Nistru și Dunărea-Prut.

9)    monitorizează și evaluează progresul realizării măsurilor stabilite conform Planurilor de gestionare prin monitorizarea indicatorilor stabiliți;

10)  identifică riscurile și barierele în implementarea Planurilor de gestionare pentru elaborarea soluțiilor de eliminare a acestora;

11)  diseminează permanent informația privind implementarea Planului de gestionare pentru publicul larg prin organizarea de evenimente și publicarea pe pagina web oficială;

12)  întreprinde măsuri de rigoare ce țin de implementarea prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru anii 2014-2028 precum și a altor documente de politici cu tangență la domeniul de alimentare cu apă și sanitație și de gestionare a apelor;

13)  asigură implementarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025;

14)  elaborează documente, acte legislative și normative de politici în domeniul gestionării secetei;

15)  asigură cooperarea cu Ucraina în vederea asigurării punerii în aplicare şi implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la 29 noiembrie 2012 la Roma;

16)  asigură cooperarea cu România în vederea asigurării punerii în aplicare şi implementării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind cooperarea pentru protecția şi utilizarea durabilă a apelor Prutului şi Dunării, semnat la Chișinău, la 28 iunie 2010;

17)  promovează activități în vederea extinderii cooperării internaţionale, aplicarea acordurilor bi - şi multilaterale în domeniul apelor și asigurarea reprezentării țării în cadrul tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

18)  participă la procesul de evaluare a impactului asupra mediului a obiectelor planificate şi a genurilor de activitate economică cu impact sporit asupra mediului, din perspectiva evaluării impactului asupra domeniului apelor;

19)  asigură o colaborare eficientă și continuă cu autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea dezvoltării cadrului politic, legislativ și normativ privind dezvoltarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație și de gestionare eficientă a apelor;

20)  contribuie la informarea populației, examinarea petițiilor și acordarea asistenței de ordin consultativ publicului larg cu privire la problemele din domeniul alimentării cu apă și sanitație și gestionării apelor;

21)  asigură implementarea sistemului de management financiar și de control și managementul riscurilor;

22)  exercită alte atribuții în domeniul său de activitate, stabilite prin actele legislative şi normative în vigoare.

 

DIRECȚIA POLITICI DE MANAGEMENT

AL DEŞEURILOR ŞI SUBSTANŢELOR CHIMICE

 

            Direcția are misiunea de a elabora și promova politici de stat în domeniul managementului deșeurilor și substanțelor chimice, în limitele competenței și condițiilor prevăzute de legislația de mediu în vigoare, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului și Regulamentul Direcției.

 

Atribuţiile de bază ale Direcției sunt:

1) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul managementul deşeurilor şi substanţelor chimice, inclusiv celor prevăzute pentru implementarea tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte;

2) elaborează şi promovează proiectele de acte legislative şi normative în conformitate cu Directivele Europene în domeniul managementul deşeurilor şi a substanţelor chimice, inclusiv celor prevăzute pentru implementarea tratatelor internaționale, la care Republica Moldova este parte;

3) organizează şi coordoneaază activităţile de implementare a documentelor de politici în domeniul managementul deşeurilor şi a substanţelor chimice;  

4) participă la desfăşurarea şedinţelor, seminarelor, conferinţelor de presă, meselor de rotunde legate de procesele de dezvoltare a documentelor de politici, de elaborare a actelor legislative şi normative în domeniul de activitate a Direcției;

5) participă, la solicitare, în audierile publice şi în şedinţele comisiilor permanente ale Parlamentului Republicii Moldova, organizate în modul stabilit de legislaţia în vigoare asupra proiectelor de acte legislative elaborate de Direcţie;

6) perfectează informaţii şi rapoarte legate de procesul de dezvoltare, promovare şi implementare a documentelor de politici, de elaborare a actelor legislative şi normative în domeniul  de activitate a Direcției;

7) examinează proiectele de documente de politici, acte legislative şi normative elaborate de alte autorități ale administrației publice conexe domeniului de activitate a Direcției;

8) examinează, la porunca Guvernului, proiectele de acte legislative înaintate cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputaţii în Parlament şi elaborarea proiectelor de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea avizelor asupra proiectelor de acte înaintate;

9) participă la şedinţele, consultările sau dezbaterile organizate de către autorii proiectelor de documente de politici, de acte legislative şi normative elaborate;

10) cooperează cu organismele internaționale, inclusiv cele donatoare, pentru atragerea investiţiilor, asistenţei tehnice şi financiare în scopul implementării tratatelor internaționale în domeniul de activitate a Direcției prin elaborarea şi promovarea spre aprobare a proiectelor respective investiţionale şi de asistenţă tehnică;

11) organizează şi coordonează activităţile de implementare a proiectelor internaţionale în domeniu, prevăzute spre realizare la nivel naţional sau a proiectelor regionale şi globale, în care participă Republica Moldova;

12) organizează şi desfășoară şedinţe, seminare şi conferinţe naţionale sau regionale legate de implementarea tratatelor internaţionale, inclusiv celor de caracter educaţional, schimbul de informaţii şi experienţă;

13) participă la şedinţele conferinţelor părţilor ale Convențiilor şi altor organisme stabilite în cadrul tratatelor internaţionale organizate de secretariatele tratatelor internaţionale sau şedinţele şi seminarele, organizate de alte state părţi la tratatele internaţionale în domeniul  de activitate a Direcției;

14) elaborează și transmite rapoartele privind implementarea tratatelor internaţionale şi/sau altor informaţii în modul stabilit, în cadrul acestora;

15) asigură examinarea și executarea poruncilor Preşedintelui ţării, Parlamentului şi Guvernului şi a indicaţiilor Cancelariei de Stat ce ţin de domeniul managementului deşeurilor şi substanţelor chimice;

16) organizează şi desfăşoară, după necesitate, şedinţele de lucru cu reprezentanţii instituţiilor subordonate şi altor ministere şi instituţii pentru luarea deciziilor comune şi asigurarea executării poruncilor Preşedintelui ţării, Parlamentului şi Guvernului şi a indicaţiilor Cancelariei de Stat;

17) pregătirea; în termenii solicitaţi sau prevăzuţi de legislaţie în vigoare, şi transmiterea răspunsurilor, sau întreprinderea măsurilor necesare în domeniul dat;

18) participă, la solicitare, în realizarea, în limitele competenţelor, a poruncilor organelor ierarhic superioare organizate de alte ministere şi instituţii;

19) Cooperează şi conlucrează cu APC APL, agenţii economici şi societatea civilă în scopul asigurării:

a) asistenței metodologice autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici şi organizaţiilor neguvernamentale privind respectarea şi implementarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul substanţelor chimice şi deşeurilor;

b) implicării APL, agenţilor economici şi societăţii civile în procesul de luare a deciziilor la elaborarea şi implementarea documentelor de politici, actelor legislative şi normative,

c) realizării măsurilor de informare, sensibilizare şi educaţie a APL, agenţilor economici, societăţii civile şi organizaţiilor neguvernamentale vizavi de gestionarea substanţelor chimice și deșeurilor, inclusiv prin mijloacele de mass-media,

d) accesului cetățenilor la informația aflată în posesia Ministerului în condițiile legislației în vigoare.

     20) identifică şi evaluează riscurile asociate obiectivelor/activităților sale de bază și ține registrul riscurilor;

     21) participă la elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu în scopul asigurării legăturii între CBTM  şi documentele de politici în domeniul substanțelor chimice și deșeuri;

     22) participă la procesul de realizare în termen a recomandărilor cu prezentarea informaţiilor generalizate Curţii de Conturi şi Guvernului;

     23) monitorizează activitatea autorităţilor administrative din subordine pe domeniul ce reiese din competențele de bază a Direcției;

     24) exercită alte atribuții specifice Direcției.

 

             

SECȚIA POLITICI DE AER ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE

 

Secția are misiunea de a elabora şi promova politica de stat şi  proiecte de acte legislative/normative în domeniul schimbării climei, protecției aerului atmosferic și a stratului de ozon. 

Atribuțiile de bază ale Secției sunt:

1) elaborarea documentelor de politici și a proiectelor de acte legislative/normative în domeniul schimbării climei, protecției aerului atmosferic și a stratului de ozon conform Directivelor UE și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

2) realizarea activităților specifice transpunerii în legislația națională a Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, a Directivei 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor, a Directivei 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici, a Directivei 2004/107/CE privind arsenicul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, a Directivei 94/63/CE 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților, a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalațiile de ardere de dimensiuni mari, a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, a Regulamentului (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, a Regulamentului (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon, a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei;

3) elaborarea reglementărilor necesare aplicării prevederilor specifice domeniului limitării emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalațiile de ardere de dimensiuni mari și de utilizare a substanțelor care distrug stratul de ozon;

4) elaborarea actelor legislative și normative în scopul punerii în aplicare a prevederilor tratatelor internaționale conform domeniului de competență;

5) asigurarea implementării angajamentelor asumate în cadrul tratatelor internaționale conform domeniului de activitate: Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Convenția privind protecția stratului de ozon, Convenția privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi;

6) asigurarea punctelor focale naționale și legătura cu Secretariatele Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Convenției privind protecția stratului de ozon, Convenției privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi;

7) elaborarea și transmiterea în adresa Secretariatelor Convențiilor ce țin de competența Secției a informaţiilor și rapoartelor referitor la implementarea prevederilor acestora;

8) colaborarea cu instituţii de profil din străinătate în domeniul schimbării climei, protecției aerului atmosferic și a stratului de ozon; 

9) coordonarea proiectelor de asistență externă acordate Ministerului în domeniul schimbării climei, protecției aerului atmosferic și a stratului de ozon;

10) examinarea și avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;

11) generalizarea şi prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind implementarea documentelor de politici conform domeniilor pentru care este responsabilă Secția;

12) identificarea și descrierea tuturor proceselor operaționale realizate de către Secție;

13) participarea la şedinţele, seminarele şi conferinţele naţionale cu tematica domeniilor de activitate;

14) monitorizarea activităților autorităţilor administrative din subordine pe domeniul ce reiese din competențele de bază a Secției.

 

 

              SERVICIUL  PROTECȚIA  SOLULUI  ȘI  SUBSOLULUI

 

Serviciul are misiunea de a elabora și promova politici de stat în domeniul folosirii raţionale și protecției solului și subsolului, în limitele competenței și condițiilor prevăzute de legislația de mediu în vigoare, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului și Regulamentul Serviciului.

 

Atribuţiile de bază ale Serviciului sunt:

1) elaborează şi promovează politica de stat în domeniul folosirii raționale şi protecţiei solului și subsolului, inclusiv asigură executarea actelor normative în domeniul respectiv;

2) examinează și avizează proiecte de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;

3) elaborează programe de stat de cercetare geologică a subsolului în scopul extinderii bazei de materie primă minerală a ţării, asigură realizarea acestora;

4) elaborează și prezentă conducerii spre aprobare lista sectoarelor de subsol scoase la concurs pentru dreptul de folosire a acestora;

5) examinează cererile agenților economici privind atribuirea în folosință a sectoarelor de subsol în vederea încheierii contractelor pentru folosirea sectoarelor de subsol;

6) elaborează proiecte de ordine privind transmiterea sectoarelor de subsol în folosinţă în scopul cercetării geologice, extragerii substanţelor minerale utile, construirii şi/sau exploatării construcţiilor subterane nelegate de extragerea substanţelor minerale utile, precum și în alte scopuri, cu excepția celor transmise prin hotărîre de Guvern;

7) elaborează reglementări în ceea ce priveşte cantitatea-limită a rezervelor de substanţe minerale utile atribuită unui agent economic pentru aprobare de către Guvern;

8) înregistrează contracte pentru folosirea sectoarelor de subsol pentru cercetare sau exploatare geologică în registrul de evidență a contractelor;

9) examinează proiecte de restabilire a terenurilor degradate prezentate spre coordonare;

10) supraveghează exercitarea controlului ecologic de stat în domeniul protecției solului și utilizării (folosirii) subsolului;

11) elaborează notificări în adresa beneficiarilor subsolului privind încălcările comise;

12) prezintă propuneri privind adoptarea deciziilor cu privire la limitarea, suspendarea sau încetarea dreptului de folosire a subsolului în cazurile încălcării normelor şi regulilor de folosire a subsolului prevăzute de legislaţie;

13) perfectează materiale privind aplicarea, în modul stabilit, faţă de persoane cu funcţii de răspundere şi cetăţeni a sancţiunilor pentru nerespectarea legislaţiei cu privire la folosirea și protecția solului și subsolului;

14) participă la elaborarea actelor ce ține de stabilirea modului de înregistrare de stat şi de evidenţă de stat a lucrărilor de cercetare geologică a subsolului;

15) participă la elaborarea actelor ce ține de determinarea modului de ţinere a Cadastrului de stat al zăcămintelor şi manifestărilor de substanţe minerale utile, balanţelor de stat ale rezervelor de substanţe minerale utile şi Cadastrului de stat al sectoarelor de subsol în scopuri nelegate de extragerea substanţelor minerale utile;

16) participă la elaborarea actelor ce ține de determinarea modului de efectuare a lucrărilor de explorări geologice din contul mijloacelor agenţilor economici;

17) participă la elaborarea, promovarea și prezentarea spre aprobare a actelor normative, normelor şi regulilor în domeniul cercetării geologice a subsolului, folosirii şi protecţiei acestuia;

18) perfectează pentru prezentare Guvernului lista substanţelor minerale utile de importanţă naţională;

19) monitorizează activitatea autorităţilor administrative din subordine pe domeniul ce reiese din competențele de bază a Serviciului;

20) exercită alte atribuții specifice Serviciului.

 

 

SERVICIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE MEDIU

 

 Serviciul are misiunea de a coordona și monitoriza proiectele investiționale și de asistență tehnică în domeniul protecției mediului, utilizării raționale și protecției resurselor naturale și biodiversității, alimentării cu apă și canalizare, schimbărilor climatice, managementului deșeurilor și substanțelor chimice, în limitele competenţei şi condiţiilor prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare, Regulamentul Ministerului şi Regulamentul Serviciului.

 

             Atribuțiile de bază ale Serviciului sînt:

             1) Coordonarea și monitorizarea proiectelor investiționale și de asistență tehnică în domeniul protecției mediului, utilizării raționale și protecției resurselor naturale, și biodiversității, alimentării cu apă și sanitație, schimbărilor climatice, managementului deșeurilor și substanțelor chimice; 

             2) Contribuie la identificarea problemelor în domeniul protecției mediului care cad sub incidența asistenței externe acordate de către partenerii de dezvoltare, solicitarea de la direcțiile specializate a propunerilor de proiecte în vederea accesării asistenței financiare;

             3) Generalizarea și prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind asistența externă în domeniul protecției mediului;

             4) Implicarea în procesul de planificare a investițiilor și asistenței tehnice în domeniul alimentării cu apă și canalizare;

             5) Coordonarea procesului de realizare a măsurilor ce decurg din documentele de proiect de atragere a investițiilor la construcția obiectelor de alimentare cu apă și de canalizare, de gospodărire a apelor;

             6) Examinează și avizează proiecte de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice și remise spre examinare;

             7) Coordonează procesul de atragere a investițiilor și asistenței tehnice externe în scopul asigurării implementării obiectivelor prioritare în domeniul protecției mediului;

             8) Asigură generalizarea și prezentarea rapoartelor de monitorizare și evaluare privind asistența externă în domeniul protecției mediului;

             9) Coordonează activitatea Consiliului sectorial de coordonare a asistenței externe în domeniul „Mediul, aprovizionare cu apă și sanitație ”;

             10) Solicită și prezintă propuneri de proiecte în vederea accesării asistenței financiare.

             11)Coordonează elaborarea rapoartelor și informațiilor ce țin de procesul de implementare a proiectelor de asistență tehnică și investiționale în domeniul alimentării cu apă și sanitație;

             12) Monitorizează activitatea autorităților administrative din subordine pe domeniul ce reiese din competențele de bază a Serviciului.