Prezentare generală a domeniului

Amenajarea teritoriului în Republica Moldova este reglementată de prevederile Legii nr. 835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului.
Conform Legii privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului:

 Amenajarea teritoriului – complex de activități pentru coordonarea politicii economice, sociale, culturale și ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale societății luate în ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural și construit armonios, care să favorizeze viața socială și culturală a populației”.

Conform Cartei europene pentru amenajare teritorial/spațială, adoptată de CEMAT la Torremolinos (Spania) în 1983, Amenajarea teritoriului este ”expresia spațială a politicilor economice, sociale, culturale și ecologice ale oricărei societăți, care are drept scop o dezvoltare echilibrată a regiunilor și organizarea fizică a spațiului conform unei concepții directoare, pentru a oferi omului un cadru și o calitate a vieții care să-i asigure desăvâșirea personalității sale, într-un mod și la o scară umană.”.

Rolul principal al amenajării teritoriului (planificării spațiale) constă în promovarea dezvoltării durabile prin echilibrul dintre creșterea economică și protecția mediului și patrimoniului natural și construit pe întreg teritoriul țării.

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului costau în:

  • dezvoltarea economică și socială echilibrată a regiunilor și zonelor, cu respectarea specificului acestora;
  • îmbunătățirea calității vieții oamenilor și colectivităților umane;
  • gestionarea în spiritul dezvoltării durabile a peisajului, componentă de bază a patrimoniului natural și cultural și a resurselor naturale;
  • utilizarea rațională a teritoriului, prin limitarea extinderii necontrolate a localităților și conservarea terenurilor agricole fertile;
  • conservarea și dezvoltarea diversității culturale.

Acțiunile de amenajare a teritoriului se realizează în baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, care sunt și instrumentele principale ale amenajării întregului teritoriu (planificării teritorial-spațiale a Republicii Moldova).

 

La nivel de autoritate a administrației publice centrale, atribuțiile în domeniul amenajării (planificării) teritoriului, revin Direcției planificare spațială, din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

Prezentare generală a DIRECȚIEI PLANIFICARE SPAȚIALĂ


Direcția planificare spațială (în continuare – Direcţia) este subordonată secretarului de stat cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și rurale.


Obiectivul general al Direcției: elaborarea politicilor publice și a actelor legislative și normative pentru domeniul amenajării teritoriului (planificării spațiale), monitorizarea calității politicilor și actelor normative, precum și de a propune intervenții ale statului pentru a oferi soluții eficiente în domeniul său de competență și asigurarea celui mai bun raport dintre rezultatele scontate și costurile preconizate.

Obiectivele strategice:

a)      Implementarea politicii statului în domeniul amenajării teritoriului (planificării spațiale);

b)      Participarea la reformarea cadrului legislativ și normativ în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și dezvoltării regionale cu scopul asigurării unui sistem unitar, coerent, ierarhizat și operațional de acte normative;

c)      Monitorizarea aplicării legislației prin avizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului precum și prin cooperarea permanenta cu departamentele de specialitate ale administrației publice centrale și locale;

d)     Inițierea și coordonarea elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN), Planurilor de Amenajare a Teritoriului Regionale (PATR);

e)      Asigurarea calității în desfășurarea activităților profesionale în domeniul său de competență prin implementarea politicilor și actelor Uniunii Europene, la care Republica Moldova este parte, în politicile naționale și în actele legislative și normative;

f)       Asigurarea funcționalității Consiliului Naţional de Planificare a Teritoriului.