A A A

Prezentare generală a domeniului

 

 


 

 

Direcția politici și programe de dezvoltare rurală este o subdiviziune nou creată în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 Misiunea Direcției politici și programe de dezvoltare rurală (în continuare – Direcţia) constă în elaborarea, monitorizarea și implementarea politicilor de dezvoltare rurală. Domeniul de aplicare al unei politici de dezvoltare rurală este asigurarea „unui mediu rural activ” și contribuirea la menținerea și îmbunătățirea bazei economice și sociale a zonelor rurale. Calitatea vieții în zonele rurale este strâns legată de dezvoltarea economică, crearea a noi servicii pentru populație și promovarea antreprenoriatului, generând oportunități de angajare.

Direcția îşi desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului şi ale Guvernului, alte acte legislative, normative, recomandările organismelor internaționale, la care Republica Moldova este parte, de ordinele, directivele şi Regulamentul Ministerului, precum şi Regulamentul Direcției, aprobat prin ordinul Ministrului nr.72-p din 31 ianuarie 2018.

Direcția este o subdiviziune, subordonată Secretarului de Stat cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și rurale, care este responsabilă de elaborarea și promovarea politicii de dezvoltare rurală și altor sarcini în domeniu la indicația conducerii.

Obiectivele Direcţiei:

1. Formularea unei politici stabile și durabile de dezvoltare a agriculturii și a politicii de dezvoltare rurală, pe baza unei analize profunde;

2. Asigurarea unui cadru legal și economic stabil pentru producătorii din domeniul agroalimentar;

3. Asigurarea și informarea cu privire la posibilitățile financiare de dezvoltare a afacerilor pentru producătorii din domeniul agroalimentar;

4. Facilitarea posibilităților de comercializare a produselor agroalimentare.

          În conformitate cu obiectivele ce îi revin, Direcţia exercită următoarele sarcini:

1)Formularea politicilor în domeniul agriculturii și dezvoltării durabile și definirea principalelor priorități și obiective de dezvoltare:

a)Elaborarea programelor și planurilor de activitate în domeniu;

b)Asigură avizarea proiectelor de acte normative și legislative elaborate de alte autorități publice și care au tangență cu politica de dezvoltare rurală;

c)Asigură identificarea priorităților naționale de dezvoltare rurală în colaborare cu alte autorități publice centrale și locale, societate civilă și sectorul privat;

d)Participă la elaborarea și implementarea metodologiei pentru monitorizarea și evaluarea măsurilor de susținere a dezvoltării rurale.

2)Implementarea strategiei în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii prin:

a)elaborarea măsurilor de subvenționare a dezvoltării rurale și agriculturii;

b)elaborarea și actualizarea cadrului legislativ în domeniu;

c)acordarea suportului metodologic pentru AIPA în implementarea măsurilor de subvenționare;

d)elaborarea rapoartelor privind realizarea planurilor de acțiuni și documentelor de politici în care este vizată politica de dezvoltare rurală, în conformitate cu direcțiile strategice și obiectivele stabilite de către Ministru;

e)elaborarea actelor normative și legislative în domeniu pentru promovarea programelor și proiectelor de dezvoltare rurală.

3)Coordonarea programelor și proiectelor de asistență externă în domeniul dezvoltării rurale, în scopul corelării rezultatelor cu obiectivele strategice ale Ministerului:

a) consultarea donatorilor la elaborarea documentelor de politici și proiectelor;

b) supravegherea procesului de implementare a documentelor de politici conexe dezvoltării rurale;

c) organizarea ședințelor Consiliului pentru asistență externă în domeniul dezvoltării rurale și agriculturii.

4)Îmbunătățirea procesului de promovare pe piață a produselor agricole prin:

a)analiza evoluției piețelor interne și externe pentru produsele agricole de bază;

b)evaluarea posibilităților existente de export pe piețele externe pentru produsele agricole moldovenești și de exploatare a posibilităților extindere a piețelor de export;

c)participarea la acțiuni de consolidare a capacităților actorilor implicați în dezvoltarea rurală;

d)asigurarea bunei comunicări și informare a potențialului de promovare a produselor autohtone.

5)Efectuarea unei analize economice bazate pe date statistice stabile, necesare pentru procesul de elaborare a unor politici obiective și relevante.

6)Îndeplinește alte funcții în conformitate cu Regulamentul și alte acte ale Ministerului.