Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea a doi experți naționali pentru elaborarea Studiului și Programului național de dezvoltarea a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale pentru perioada 2020-2030

 


 

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, în parteneriat cu Fondul Global de Mediu (FGM)  şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită este atribuită dezvoltării şi implementării sistemelor eficiente de conlucrare între principalele verigi ale lanțului valoric cu implementarea tehnologiilor de ultima oră în domeniul agricol, iar pe de altă parte sporirea rezilienței la schimbările climatice.

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită experții naționali din domeniul științelor biologice și economice pentru elaborarea Studiului de fezabilitate și Programului național de dezvoltarea a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale pentru perioada 2020-2030, document ce va servi drept bază pentru reabilitarea și redresarea  sectorului, întru asigurarea unei dezvoltării dinamice a ramurii în următorii 10 ani.

 

Sarcinile şi responsabilitățile experților:

 1. Colectarea și analiza datelor privind:

a)      Starea actuală a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale, inclusiv: suprafețele plantate, sursele de colectarea/aprovizionare, tipurile de plante, nr. de producători, și procesatori, fondul genetic de soiuri de plante existent, potențialul de producere a materialului săditor, disponibilitate de resurse, facilități, instituțiile de cercetare, eficiența economică a ramurii, etc.;

b)     Impactul schimbărilor climatice asupra sectorului și măsurile necesare pentru adaptare la fenomenele climatice nefavorabile și de sporire a rezilienței climatice a acestuia;

c)      Asistența tehnică, financiară și consultativă de care au beneficiat producătorii de Plante Aromatice și Medicinale, alocații din bugetul de stat și din sursele asistenței externe pentru sectorul dat, detaliate pe tip de asistență, surse de finanțare și valoarea;

d)     Analiza SWOT  a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale;

e)      Capacitățile de producere și procesare, inclusiv  spectrul de produse finite posibile de obținut, dotarea tehnică și cunoștințele deținute de producătorii de Plante Aromatice și Medicinale;

f)       Piața de desfacere existentă și canalele de distribuție;

g)      Necesitățile (financiare, tehnologice, de dezvoltare a capacităților, organizatorice, legislative, reprezentative, etc);

h)     Barierele și constrângerile producătorilor; recomandări și soluții de înlăturare a constrângerilor, tematici de instruiri și forme de asistență tehnică necesară, acestea fiind puncte de reper la elaborarea PNDPAM.

 1. Prezentarea întru validarea Studiului de fezabilitate  în cadrul unui atelier de lucru cu participareaproducătorilor,  reprezentanți ai altor instituții și organizații relevante.
 2. Elaborarea proiectului ”Programului național de dezvoltarea a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale pentru perioada 2020-2030” cu referință la impactul schimbărilor climatice asupra sectorului și măsurile necesare pentru adaptare la fenomenele climatice nefavorabile și de sporire a rezilienței climatice a acestuia;
 3. Elaborarea planului de acțiuni la implementarea ”Programului național de dezvoltarea a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale pentru perioada 2020-2030”;
 4. Elaborarea planului de finanțare pe segmente (obținerea și promovarea soiurilor cu un randament ridicat și adaptabilitate înaltă la condițiile schimbărilor climatice, procesarea materiei prime și penetrarea pe piețele de desfacere etc)
 5. Elaborarea planului (a unei matrice) de indicatori de performanță;
 6. Prezentarea ”Programului național de dezvoltarea a sectorului de Plante Aromatice și Medicinale pentru perioada 2020-2030”, în cadrul unui atelier de lucru cu participareaproducătorilor,  reprezentanți ai altor instituții și organizații relevante;
 7. Elaborarea sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Programului în baza rezultatelor dezbaterilor publice și a avizelor obținute.
 8. Elaborarea versiunii definitivate a PNDPAM și prezentarea raportului succint de activitate la finalizarea termenului de prestare a serviciilor.

 

Cerințe minime de calificare ale experților:

Expert în domeniul științelor biologice:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în științe biologice (ramura plantelor medicinale și aromatice);
 3. Experiență de cel puțin 10 ani în domeniul cercetărilor PAM;
 4.   Experiență în elaborarea documentelor de politici în domeniul agricol (strategie, program, foi de parcurs) elaborate în ultimii 10 ani (minim acceptabil 1 document).

Expert în științele economice:

 1.   Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în domeniul științelor economice;
 3. Cel puţin 10 ani de experienţă în domeniul cercetărilor economice;
 4. Experiență în elaborarea documentelor de politici în domeniul agricol (strategie, program, foi de parcurs) elaborate în ultimii 10 ani (minim acceptabil 1 document).

 

Candidații vor depune la oficiul UCIP-IFAD următorul set de documente:

 1. Scrisoarea de motivare (cu menționarea obligatorie a experienței anterioare în corespundere cu domeniul de referință, conform criteriilor minime de eligibilitate la concurs);
 2. CV-ul cu informații detaliate (cu menționarea obligatorie a experienței anterioare în corespundere cu domeniul de referință, conform criteriilor minime de eligibilitate la concurs);
 3. Copia diplomei de studii superioare;
 4. 1-3 referințe profesionale.

 

Experții vor fi evaluați pentru includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Calificarea generală (studiile și experiența în domeniu)

40

 1. Corespunderea expertului cu sarcinile proiectului (experiența în domeniul de referință a concursului)

40

 1. Experiență relevantă (gradul de cunoaștere a limbii și calculatorului)

20

 

Cei 2 experți vor fi selectați în conformitate cu Metoda de procurare „Selectarea consultanților individuali (ICS)”. Metoda în cauză include negocierea prețurilor oferite de participanții la concurs.

 

Doar experții selectați in Lista scurtă vor fi invitați să prezinte oferta financiară.

Materialele care demonstrează experiența și calificarea experților vor fi transmise autentificate prin semnătură la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 11-07-2019, ora 16:30.

 

Detalii suplimentare despre concurs le puteți găsi în ToR-ul publicat în rubrica Achiziții pe site-ul UCIP-IFAD.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md