Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea prestatorului de servicii (companie de consultanță) pentru elaborarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030

 


 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită companiile de consultanță, sau consorțiile de organizații cu experți naționali și/sau internaționali pentru elaborarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine pentru perioada 2020-2030 (PNDSOC), implementareacăruia va asigura dezvoltarea durabilă a sectorului de ovine și caprine, a managementul eficient al resurselor naturale utilizate pentru sectorul în cauză.

Sarcini şi responsabilități ale companiei de consultanță:

 1. Colectarea și analiza datelor privind:

a)     nivelul de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine, inclusiv: efectivul de animale, tipurile de gospodării, structura efectivelor, ferme de prăsilă, fondul genetic, baza furajeră, asigurarea cu pășune și stare productivă a pășunilor, eficiența economică a ramurii, etc.;

b)     asistența tehnică, financiară și consultativă de care au beneficiat crescătorii de ovine și caprine, alocații din bugetul de stat și din sursele asistenței externe pentru sectorul de ovine, detaliate pe tip de asistență, surse de finanțare și valoarea;

c)      analiza SWOT  a sectorului de ovine și caprine;

d)     factorii de producție existenți, inclusiv dotarea tehnică și cunoștințele deținute de crescătorii de ovine;

e)     piața de desfacere existentă și canalele de distribuție;

f)       necesitățile (financiare, tehnologice, de dezvoltare a capacităților, organizatorice, legislative, reprezentative, etc)

g)     barierele și constrângerile producătorilor de ovine; recomandări și soluții de înlăturare a constrângerilor, tematici de instruiri și forme de asistență tehnică necesară, acestea fiind puncte de reper la elaborarea PNDSO .

 1. Elaborarea proiectului Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030;
 2. Elaborarea planului de acțiuni la implementarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030;
 3. Elaborarea planului de finanțare pe segmente (creșterea ovinelor și caprinelor, procesarea laptelui, lânii, cărnii, pieilor și pielicelelor, etc;
 4. Elaborarea planului (unei matrice) de indicatori de performanță ;
 5. Prezentarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030, în cadrul unui atelier de lucru cu participareareprezentanților crescătorilor de ovine și caprine,  reprezentanți ai altor instituții și organizații relevante ;
 6. Elaborarea sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Programului în baza rezultatelor dezbaterilor publice și avizelor obținute.
 7. Elaborarea versiunii definitivate a PNDSOC și prezentarea raportului succint de activitate la finalizarea termenului de prestare a serviciilor.

Cerințe minime de calificare:

 1. Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau consorțiu de persoane juridice.
 2. Experiență în prestarea serviciilor în cel puțin unul din următoarele domenii: instruire, consultanță, școlarizarea, elaborare a documentelor de politici în domeniul agriculturii de cel puțin 5 ani.
 3. Prestatorul sau membrii echipei de experți au participat, in ultimii 3 ani, la elaborarea a cel puțin a unui document de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs. 
 4. Echipa de experți propuși pentru prestarea serviciilor cu experiență profesională de cel puțin 10 ani.

 

Companiile de consultanță vor fi evaluate p/u includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Profilul și experiența generală a companiei (anii de activitate)

20

 1. Experiență a companiei sau a experților (din ultimii 5 ani) în elaborarea documentelor de politici de dezvoltarea (numărul de documente elaborate) 

40

 1. Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate și calificarea lor (minim 10 ani de experiență profesională)

40

 

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu metoda Metoda de Selectare Bazată pe Calitate-Cost (QCBS) expusă in Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 10/19 PRRECI.

 

Vă informăm că nu admitem modificări ale formularului obligatoriu. Scrisorile de exprimare a interesului care nu vor respecta formatul solicitat vor fi excluse din concurs.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 20 februarie 2019, ora 16:00.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md