Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea prestatorului de servicii pentru elaborarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030.

 


 

 

Programul Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii, în parteneriat cu Fondul Global de Mediu (FGM)şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor (UCIP-IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. O atenție deosebită este atribuită dezvoltării şi implementării sistemelor eficiente de conlucrare între principalele verigi ale lanțului valoric cu implementarea tehnologiilor de ultima oră în domeniul agricol.

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită experții naționali din domeniul zootehnic și economic pentru elaborarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine pentru perioada 2020-2030 (PNDSOC), implementareacăruia va asigura dezvoltarea durabilă a sectorului de ovine și caprine,  managementul eficient al resurselor naturale utilizate pentru sectorul în cauză.

 

Sarcinile şi responsabilitățile experților:

 1. Colectarea și analiza datelor privind:

a)      nivelul de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine, inclusiv: efectivul de animale, tipurile de gospodării, structura efectivelor, ferme de prăsilă, fondul genetic,baza furajeră, asigurarea cu pășune și stare productivă a pășunilor, eficiența economică a ramurii, etc.;

b)     asistența tehnică, financiară și consultativă de care au beneficiat crescătorii de ovine și caprine, alocații din bugetul de stat și din sursele asistenței externe pentru sectorul de ovine, detaliate pe tip de asistență, surse de finanțare și valoarea;

c)      analiza SWOT  a sectorului de ovine și caprine;

d)     factorii de producție existenți, inclusiv dotarea tehnică și cunoștințele deținute de crescătorii de ovine;

e)      piața de desfacere existentă și canalele de distribuție;

f)       necesitățile (financiare, tehnologice, de dezvoltare a capacităților, organizatorice, legislative, reprezentative, etc)

g)      barierele și constrângerile producătorilor de ovine; recomandări și soluții de înlăturare a constrîngerilor, tematici de instruiri și forme de asistență tehnică necesară, acestea fiind puncte de reper la elaborarea PNDSO .

 1. Elaborarea proiectului Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030;
 2. Elaborarea planului de acțiuni la implementarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030;
 3. Elaborarea planului de finanțare pe segmente (creșterea ovinelor și caprinelor, procesarea laptelui, lînii, cărnii, pielilor și pelicelelor, etc;
 4. Elaborarea planului (unei matrice) de indicatori de performanță ;
 5. Prezentarea Programului național de dezvoltare a sectorului de ovine și caprine pentru perioada 2020-2030, în cadrul unui atelier de lucru cu participareareprezentanților crescătorilor de ovine și caprine, reprezentanți ai altor instituții și organizații relevante ;
 6. Elaborarea sintezei obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor la proiectul Programului în baza rezultatelor dezbaterilor publice și avizelor obținute.
 7. Elaborarea versiunii definitivate a PNDSOC și prezentarea raportului succint de activitate la finalizarea termenului de prestare a serviciilor.

 

Cerințe minime de calificare ale experților:

Expert în zootehnie:

 1. Cetățean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în științe zootehnice (ramura ovine/caprine);
 3. Experiență de cel puțin 10 ani în domeniul cercetărilor a ramurei ovine/caprine;
  1. Experiență în elaborarea documentelor de politici în domeniul agricol (strategie, program, foi de parcurs) elaborate în ultimii 10 ani (minim acceptabil 1 document).

Expert în științele economice:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova;
 2. Studii superioare în domeniul științelor economice;
 3. Cel puţin 10 ani de experienţă în domeniul cercetărilor economice;
 4. Experiență în elaborarea documentelor de politici în domeniul agricol (strategie, program, foi de parcurs) elaborate în ultimii 10 ani (minim acceptabil 1 document).

 

Candidații vor depune la oficiul UCIP-IFAD următorul set de documente:

 1. Scrisoarea de motivare (cu menționarea obligatorie a experienței anterioare în domeniul de referință, conform criteriilor minime de eligibilitate);
 2. CV-ul cu informații detaliate (cu menționarea obligatorie a experienței anterioare în domeniul de referință, conform criteriilor minime de eligibilitate);
 3. Copia diplomei de studii superioare;
 4. 1-3 referințe profesionale.

 

Experții vor fi evaluați pentru includerea lor în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

Criterii de evaluare

Punctaj maxim

 1. Calificarea generală (studiile și experiența în domeniu)

40

 1. Corespunderea expertului cu sarcinile proiectului (experiența în domeniul de referință a concursului)

40

 1. Experiență relevantă (gradul de cunoaștere a limbii și calculatorului)

20

 

Experții vor fi selectați în conformitate cu Metoda de procurare „Selectarea consultanților individuali (ICS)”. Metoda include negocierea prețurilor oferite de participanții la concurs.

 

Doar experții selectați in Lista scurtă vor fi invitați să prezinte oferta financiară.

Materialele care demonstrează experiența și calificarea experților vor fi transmise autentificate prin semnătură la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 11-07-2019, ora 16:30.

 

Detalii suplimentare despre concurs le puteți găsi în ToR-ul publicat în rubrica Achiziții pe site-ul UCIP-IFAD.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

Unitatea Consolidată pentru implementarea programelor IFAD (UCIP-IFAD)

Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1303, 

bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău,

MD-2004,  Republica Moldova

(022) 22-50-46

E-mail: procurement@ucipifad.md