Prima        Contact        Harta
 Facebook        Youtube         Flux RSS              

Selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de reabilitarea și/sau înființare a plantațiilor forestiere şi pentru reabilitarea şi/sau înfiinţarea învelişurilor de ierburi

 


 

 

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală (PRR)pe parcursul următorilor 3 ani (2020-2023) UCIP IFAD va acorda suport financiar sub formă de grant pentru reabilitarea şi/sau înfiinţarea perdelelor forestiere și învelișurilor de ierburi. Numărul preconizat de beneficiari ai suportului financiar acordat de UCIP IFAD se estimează a fi de 30 (APL) pentru categoria de grant reabilitarea și/sau înființarea perdelelor forestiere de protecţie, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecţie a apelor şi 26 de beneficiari pentru categoria de grant reabilitarea şi/sau înfiinţarea învelişurilor de ierburi.

 

Obiectivele generale:

În baza unui concurs național, UCIP IFAD va selecta un prestator de servicii (companie de consultanță), care va asigura o echipă condusă de un lider de echipă și formată din patru experți în calitate de responsabili tehnici pentru supravegherea lucrărilor de execuție la reabilitarea/înființarea perdelelor forestiere și învelișurilor de ierburi pe lângă terenurile agricole și fâșii riverane de protecţie a apelor din toate regiunile Republicii Moldova inclusiv UTA Găgăuzia. Prestatorul de servicii va fi selectat pe un termen de 3 ani (2020-2023).

 

Responsabilitatea prestatorului de servicii:

 1. Verificarea îndeplinirii și supravegherea calității lucrărilor de reabilitare/înființare a perdelelor forestiere, plantațiilor agrosilvice pe lângă terenurile agricole și fâșii riverane de protecţie a apelor după efectuarea lucrărilor de plantare, înainte de repararea golurilor și la recepția finală a plantației forestiere precum și participarea în cadrul comisiilor convocate la inițiativa beneficiarului de grant sau a UCIP IFAD;
 2. Verificarea îndeplinirii și supravegherea calității lucrărilor de ameliorare/înființare la reabilitarea și/sau înființarea învelişurilor de ierburi pe păşuni, terenuri degradate sau pe terenuri contaminate înainte de începerea lucrărilor de însămânțare, în timpul lucrărilor de însămânțat, la finalizarea lucrărilor de reabilitare/înființare, la darea în exploatare și recepție finală a învelișului de iarbă.

 

Raportări a prestatorului de servicii la reabilitare/înființare a perdelelor forestiere și învelișurilor de ierburi:

 • Actele întocmite după efectuarea lucrărilor de plantare și înainte de repararea golurilor, însoțite de informația și imaginile relevante;
 • Raportul de supraveghere a lucrărilor de reabilitare/înființare efectuate conform proiectului de execuție elaborat de către prestatorul de servicii selectat de UCIP IFAD însoțit de actul de recepție finală;
 • Raport de supraveghere a lucrărilor de reabilitare/înființare a învelişurilor de ierburi;
 • Poze a lucrărilor de efectuare a lucrărilor la fiecare etapă a procesului de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi;
 • Actul de finalizare a lucrărilor de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi;
 • Actul de recepție finală a serviciilor prestate cu indicarea activităților desfășurate și costurilor suportate conform condițiilor contractului;
 • La necesitate va prezenta către UCIP IFAD rapoarte suplimentare pentru fiecare vizită in teritoriu.

 

Criterii de eligibilitate față de prestatorul de servicii la etapa de Listă scurtă:

 • Persoană juridică disponibilă să presteze servicii în conformitate cu Termenii de referință;
 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniul agriculturii, silviculturii și grădinilor publice;
 • Cel puțin 4 experți deținători de diplomă de studii superioare și/sau grad științific in domeniul silviculturii, grădinilor publice sau agriculturii.
 • Experiență anterioară de prestare a serviciilor de supraveghere tehnică la executarea lucrărilor de reabilitare și/sau înființarea perdelelor forestiere de protecţie, plantațiilor agrosilvice și a fâșiilor riverane de protecţie a apelor si/sau de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi, reabilitarea pășunilor comunale, înierbarea plantațiilor de vii și livezi, decontaminarea terenurilor poluate etc.

 

Nu vor fi eligibili:

 • Prestatorii de servicii și experții care au elaborat proiectul de execuție, sau au executat lucrările la reabilitarea/înființarea plantațiilor forestiere pe care urmează să le supravegheze tehnic.
 • Nu vor fi eligibili pentru supravegherea tehnică persoanele juridice, care executa lucrările de reabilitare/înființare a învelișurilor de ierburi la proiectul care îl supraveghează.

 

Metoda de selectare și criteriile de calificare în lista scurtă:

Prestatorul de servicii va fi selectat in conformitate cu Metoda de Selectare Bazată pe Calificările Consultanților (CQS) expusă in Manualul de Procurări IFAD. Expresiile de interes vor fi evaluate după următoarele criterii:

Criterii de calificare

Punctaj maxim

1.      Experiența generală a companiei (numărul anilor de experiență în prestarea serviciilor de consultanță în agricultură, minim acceptabil 5 ani de activitate)

                20

2.      Experiența specifică a companiei (numărul activităților de consultanță în domeniul reabilitării/înființării perdelelor/plantațiilor forestiere și a învelișurilor de ierburi din ultimii 3 ani)

                30

3.   Echipă de experți pentru prestarea serviciilor solicitate1

50

3.1. Liderul echipei2

3.2. Expert in domeniul silviculturii și grădinilor publice nr. 1

3.3. Expert in domeniul silviculturii și grădinilor publice nr. 2

3.4.  Expert in domeniul înierbării nr. 1

3.5.  Expert in domeniul înierbării nr. 2

10

10

10

10

10

 

1Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, și numarul anilor de experiența in domeniul solicitat.

 2Liderul echipei va fi evaluat după numărul anilor de experiență în calitate de team-leader.

Doar prestatorul de servicii care va acumula cel mai mare punctaj la etapa de short-list va fi admis pentru prezentarea ofertei tehnice și financiare.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul http://www.ucipifad.md la rubrica Achiziții/Servicii non-consultanta, Licitația 76/19 PRR.

 

Scrisorile de exprimare a interesului vor fi transmise în scris la adresa de email: procurement@ucipifad.md, depuse personal sau expediate prin poștă la adresa de mai jos până la data de 29 ianuarie 2020, ora 16:30.

 

Unitatea Consolidată pentru implemetarea programelor IFAD (UCIP IFAD)

Republica Moldova, mun. Chişinău

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, biroul 1307

„Pentru Licitația 76/19 PRR”

sau în varianta scanată la adresa electronică:

E-mail: procurement@ucipifad.md

Pentru eventuale întrebări de clarificare:

Nadejda Russu, specialist în procurări UCIP IFAD

Tel. (373 22) 22 18 80

E-mail: procurement@ucipifad.md